Martin Ludvigsen mot Lokalmagasinet

PFU-sak 015/13


SAMMENDRAG:

Lokalmagasinet (LM) hadde onsdag 9. januar 2013 en kommentar på nett med tittelen «Når demokratiet snubler og lånegjelden svulmer». Kommentaren dreier seg om et budsjettmøte i kommunestyret i Vestby i desember 2013.

På møtet ble det blant annet besluttet å ta opp ytterligere lån, noe som vil øke gjelden med 15 prosent. Kommentaren tar for seg de ulike partienes budsjettforslag og hvilke konsekvenser dette får.

Ifølge kommentaren skyldes noen av de økonomiske utfordringene at en del næringstomter ikke er blitt solgt, noe man bare kan håpe på vil skje:

«Men de nye lånene i kommunestyrets tohodede julepakke rusler og går i 31 år. Om da ikke mirakler skjer, slik at alle de usolgte næringstomtene går unna i løpet av de nærmeste årene.»

Avslutningsvis skriver kommentatoren:

«Men samtidig som næringstomtene førte oss så galt av sted da vi solgte skinnet før bjørnen var skutt, skjedde noe annet: Det kommunale Næringsselskapets datterselskap Vestby Fjernvarme med – av alle – Tom Anders Ludvigsen som faglig selvlært prosjektleder ble kjørt i konkursmodus. En situasjon med høyst urovekkende muligheter for tapte lån og betydelig svekket omdømme for kommunen lengst sør i Follo.»

KLAGEN:

Klageren er Martin Ludvigsen som klager på vegne av sin far, Tom Anders Ludvigsen, som er nevnt i det siste avsnittet i kommentaren. Samtykke foreligger.

I klagen heter det: «For det første har dette ingenting med den opprinnelige artikkelen å gjøre. Videre er dette en blank løgn. Ludvigsen ble leid inn som prosjektleder og har ikke vært i ledelsen av dette selskapet. Man kan også lete etter navnet Tom Anders Ludvigsen flere steder på denne nettsiden og se at det ikke er første gang det spres usannheter og ærekrenkelser om hans personlighet.»

Klageren mener kommentaren bryter med Vær Varsom-plakatens punkter 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 og 4.14.

TILSVARSRUNDEN:

Lokalmagasinet avviser klagen og skriver innledningsvis at det aldri har vært noen kontakt mellom magasinet og klageren. Magasinet understreker at det ikke burde være noe problem å komme i kontakt.

Deretter skriver magasinet det er vanskelig å forstå hva det klages over.

Magasinet presiserer at det er et faktum at Tom Anders Ludvigsen «var prosjektleder og alene om den inntektsbringende drift av Vestby Fjernvarme AS inntil han brått forlot sin post på slutten av 2011.»

Videre skriver magasinet at innsyn i selskapets papirer viste at «selskapet allerede da på det nærmeste var teknisk konkurs, noe som slo ned som en bombe i kommunens administrasjon og i det politiske miljø.»

I følge kommentaren førte dette til en langvarig operasjon for å redusere de økonomiske følgene for kommunens drift og budsjetter. Magasinet viser til hvordan dette ble omtalt i kommentaren: «Dette på toppen av en alvorlig situasjon der forventet tomtesalg for flere hundre millioner kroner har sviktet, etter at kommunen for en stor del har ‘solgt skinnet før bjørnen er skutt’.»

Magasinet anfører deretter: «Martin Ludvigsens påstand om at det ‘det ikke er første gang det spres usannheter og æreskrenkelser om hans personlighet i LM’ har ingen dekning i virkeligheten.» Magasinet viser til at klageren kan mene hva hen vil om leserbrev og kommentarer som har omtalt ham som politiker, men presiserer at dette uansett ikke har noe med den nåværende klagen å gjøre.

Avslutningsvis skriver magasinet at Tom Arne Ludvigsen aldri verken har tatt kontakt med Lokalmagasinet for å ytre seg eller har besvart deres e-poster og henvendelser som har etterspurt kommentarer o.l.

Klageren opprettholder klagen, og mener for det første at avsnittet som er påklaget ikke hører hjemme i kommentaren. Dessuten mener han at utsagnene «baseres på usannheter».

Klageren forklarer at Tom Arne Ludvigsen var ansatt som prosjektleder og at hans engasjement opphørte etter inngått avtale. Klageren skriver: «Det er derfor feil å skrive at Ludvigsen forlot sin post på slutten av 2011 (særlig med de undertoner som ligger i [ansv. red.] Svein Strands kåseri).»

Videre mener klageren det er grunnleggende feil at Ludvigsen var «alene om den inntektsbringende drift»: «Vestby Fjernvarme A/S er et aksjeselskap drevet etter aksjelovens bestemmelser, med et styre og daglig leder, som har ansvaret for økonomisk drift og ikke en engasjert prosjektleder.»

Deretter skriver klageren: «Lokalmagasinet viser tilsynelatende stor interesse for Vestby Fjernvarme A/S, men glemmer gang på gang å nevne vesentlige sider i sine artikler.» Klageren nevner noen eksempler på dette og skriver: «Jeg mener det er viktig å få med dette for å vise at utsagnet ‘såkalt selvutlært prosjektleder’ bygger på usunne holdninger en redaktør ikke er tjent med.»

Avslutningsvis omtaler klageren ulike forhold som har gjort det vanskelig å komme i kontakt med magasinet, og mener magasinet «ikke kan karakteriseres som en seriøs medieaktør».

Lokalmagasinet kommenterer innledningsvis i sitt siste tilsvar to poenger som inngår i det påklagede avsnittet: «At Tom Anders Ludvigsen er selvlært på fjernvarmefeltet er ikke bestridt. Likeledes … at fjernvarmeselskapet der han var engasjert som leder for hele prosjektet – selskapets eneste aktivitet – ble driftet inn i konkursmodus.» Magasinet viser til at det er kjent for alle lokale medier at dette var en overraskelse for kommunen.

Deretter kommenterer magasinet den manglende kontakten med klageren og hans far, og skriver: «Et innlegg fra én eller begge ville blitt publisert omgående. En telefonhenvendelse ville i det minste gitt en nyttig dialog…»

Magasinet kommenterer de problemer som har eksistert vedrørende kommentarmodul og en e-postadresse, men understreker at det er mange måter å henvende seg til magasinet på, og at disse måtene har vært tydelig annonsert for leserne.

Avslutningsvis kommenterer magasinet følgende: «Det hele blir ikke bedre av at klageren feilsiterer meg på en måte som må være resultat av ren ønsketenkning rundt et fiendebilde som han har funnet næring av gjennom noen raske dykk i LMs arkiv. For alle som kan kontrollere, har jeg ikke skrevet ‘såkalt selvutlært prosjektleder’. Det som ble publisert og som fortsatt ligger ute er dette: ‘Det kommunale Næringsselskapets datterselskap Vestby Frjernvarme med – av alle – Tom Anders Ludvigsen som faglig selvlært prosjektleder ble kjørt i konkursmodus.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentar i nettmediet Lokalmagasinet om den økonomiske situasjonen i Vestby kommune, og hvordan kommunestyret på et budsjettmøte før jul gikk inn for nye låneopptak. I artikkelen kommenteres også hvordan en tidligere hendelse har bidratt til den situasjonen kommunen nå befinner seg i.

Klageren er sønn av han som blir omtalt i forbindelse med den tidligere hendelsen. Han mener hendelsen er uten sammenheng med resten av kommentaren, og også at det som står, er basert på feil faktagrunnlag.

Lokalmagasinet avviser klagen og mener avsnittet som er påklaget, både er relevant og korrekt. Det vises til at den omtalte personen blant annet er tidligere ordfører i kommunen og har hatt en sentral rolle i det som har skjedd.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er derfor naturlig at mediene omtaler lokale, politiske forhold både på nyhets- og kommentarplass.

Utvalget vil generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysningene som gis er korrekte. Så vidt utvalget kan se, er kildene som er brukt som grunnlag i kommentaren, nemlig kommunestyremøter og saksdokumenter, relevante. Utvalget kan videre ikke se at det er påvist feil fakta.

Videre vil utvalget vise generelt til punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Utvalget kan ikke se at den påklagede artikkelen på dette punktet bryter med god presseskikk, selv om enkelte formuleringer nok kan oppfattes som belastende. Utvalget kan heller ikke se at klagerens henvisning til punkt 4.4, om at overskrifter og ingresser ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet, er relevant.

I punkt 4.2 pålegges mediene å gjøre klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. Kommentaren er tydelig introdusert, og det er etter utvalgets mening åpenbart at den framstår som en kommentar.

Videre vil utvalget generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om å ikke fremheve personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Utvalget vil presisere at når noen innehar offentlige posisjoner i samfunnet, så er det ikke å betrakte som personlige og private forhold. Personer i slike posisjoner må også tåle offentlig oppmerksomhet. Utvalget mener de forhold som er omtalt i kommentaren, er relevante for det øvrige innholdet.

I Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 heter det: ”De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Slik utvalget ser det, utløser den påklagede artikkelen ikke en slik imøtegåelsesrett, men derimot er det utvilsomt at den omtalte har rett til å få publisert et tilsvar, om han så ønsker. Dette i tråd med kravet i plakatens punkt 4.15 om tilsvarsrett.

Lokalmagasinet har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 21. mars 2013

Håkon Borud,
Eva Sannum, Alexander Øystå, Øyvind Brigg,
Alf Bjarne Johnsen, Hadi Strømmen Lile, Henrik Syse