Polarvakt Eiendom AS, v. daglig leder Jorun Jakobsen mot Avisa Nordland

PFU-sak 014/11


SAMMENDRAG:

Avisa Nordland (AN) hadde fredag 10. september 2010 et førstesideoppslag med tittelen «Beskylder varaordføreren for å leie ut BRANNFELLER». Tittelen var lagt over et bilde av et hus, og i henvisningsteksten sto det:

«Brannmann Torbjørn Taraldsvik ble rystet da han skulle hjelpe sin 16-årige sønn å flytte inn i huset som eies av varaordføreren i Fauske. Han karakteriserer forholdene som ulovlige og huset som en brannfelle.»

Selve artikkelen hadde tittelen «– Leier ut brannfeller» og var illustrert med blant annet et bilde som viste et større utsnitt av huset som også var avbildet på førstesiden. I bildeteksten opplyste AN:

«Brannsikkerhet. I de to øverste etasjene leier Polarvakt ut i alt fem hybler. Nå er brannsikkerheten i utleieenhetene blitt en sak for tilsynsmyndighetene etter at brannmann Torbjørn Taraldsvik slo alarm.»

Brannmannen som står bak klagen på hybelhuset, uttaler blant annet:

«– Jeg har sett mye gjennom mine 30 år i brannvesenet, men dette hybelhuset har ingen ting som minner om brannsikkerhet, sier Taraldsvik.»

Videre fremgikk det også:

«Da Taraldsvik tok dette opp med huseier Jakobsen for å få ting utbedret, ble han møt[t] med en oppsigelse med fem dagers varsel.»

«Det er varaordførerens selskap Polarvakt Eiendom som leier ut hyblene som ligger over butikken i Rådhusgata. Til sammen er det fem boenheter i gården.»

«Polarvakt Eiendom as er et selskap eid av Fauskes varaordfører Kjell Sverre Jakobsen. Selskapet er eid av Polarvakt Holding og omsatte i 2009 for 404.000 kroner. Selskapets aksjer er delt likt mellom Kjell Sverre Jakobsen og kona Jorunn Jakobsen.»

I en underartikkel med tittelen «– Hyblene våre er svært trygge», avviste Kjell Sverre Jakobsen påstanden om at hyblene er brannfeller. Han uttalte blant annet:

«– Taraldsvik påpekte mange ting her. Blant annet ville han ha brannstiger ned fra hvert rom. Til og med fra kjøkkenet som ligger i utgangspartiet. Da kan han jo aldri legge seg inn på et hotell[.]»

Både varaordføreren og brannmannen var avbildet, og i ytterligere en underartikkel med tittelen «– Har mottatt klagen», bekreftet Salten Brann at de har mottatt Taraldsviks klage og at denne vil bli oversendt kommunen for behandling.

KLAGEN:

Klager er Polarvakt Eiendom AS ved daglig leder Jorunn Jakobsen, som mener Avisa Nordland har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten: 4.1 (saklighet og omtanke), 4.4 (tittelbruk), 4.12 (bildebruk), 4.13 (rettelse) og 4.14 (samtidig imøtegåelse).

Klager anfører: «Ingen av journalistene i AN hadde på forhånd vært [i] kontakt med meg, og jeg hadde vært tilgjengelig hele dagen hvis dette hadde vært ønskelig. Å beskylde noen for å leie ut hybler i ett bygg som fremstår som brannfeller er særdeles grove påstander, og jeg kan derfor ikke skjønne hvorfor jeg ikke skulle fått sjansen til å tilbakevise disse usannhetene før de gikk i trykken.» (Klagers uthevinger, sekr. anm.)

Klager opplyser at ANs journalist imidlertid var i kontakt med tidligere daglig leder, Kjell Sverre Jakobsen (klagers samboer, sekr. anm.), og at han ba journalisten kontakte klager. Videre skal tidligere daglig leder ha gitt noe «”underhåndsinformasjon” til saken, men ba om å ikke bli sitert på dette». Journalisten skal også ha konfrontert tidligere daglig leder med at hans navn sto i Brønnøysundregistrene. Journalisten fikk da opplyst at klager fungerte som daglig leder fra våren 2010, og at hun var formelt ansatt av generalforsamlingen. Klager tilføyer også at meldingen til Brønnøysundregistrene har «innkommet til ”rett tid”».

Slik klager ser det, har AN utvist «en total mangel på respekt [for] kvinne[lig] lederskap», og hun er overbevist om «at hadde Polarvakt Eiendom AS hatt en mannlig daglig leder[,] så hadde han ikke til de grader blitt ”overkjørt” og neglisjert».

Etter klagers mening inneholder den påklagede artikkelen også en rekke feil og usanne påstander, som hun «enkelt har kunnet tilbakevise» om hun var kontaktet. Videre reagerer klager på kildebruken; hun anfører at kilden skal ha hatt «hevnmotiver» fordi hans sønn måtte vaske fellesarealer før han flyttet ut av hybelen.

Når det gjelder bildebruken i artikkelen, reagerer klager på bildeteksten til hovedbildet, og hun påpeker: «Det er feil at det er hybler i denne delen av bygget som [er] avbildet. Her leier Polarvakt AS (…) Hyblene det er snakk om ligger på andre siden av bygget, og her er det altså ikke snakk om slike høyder som det forsøkes feilaktig fremstilt.»

TILSVARSRUNDEN:

Avisa Nordland påpeker at den påklagede artikkelen er den første «i en serie artikler i AN som til slutt endte med at [klagers] og varaordførerens selskap ble bøtelagt av kommunen for ulovlig utleie av de omtalte hyblene». (Alle artikler er vedlagt, sekr. anm.)

Med hensyn til hvem som utgjør ledelsen i Polarvakt Eiendom AS, forklarer AN at «Kjell Sverre Jakobsen er styreleder i Polarvakt Eiendom AS», og at han eier 50 prosent av selskapet Polarvakt Holding AS «som igjen eier Polarvakt Eiendom AS». Dessuten: «På Brønnøysundsregistrenes nettsider sto han på dette tidspunkt oppført som daglig leder i Polarvakt Eiendom AS. Da redaksjonen kontaktet Brønnøysund-registrene 10. september, for å forsikre oss om at den oppgitte informasjonen var oppdatert, fikk vi bekreftet at det ikke var mottatt noe varsel om endring av daglig ledelse i selskapet.»

Slik AN ser det, er også kritikken i artikkelen «adressert til Kjell Sverre Jakobsen, basert på kombinasjonen av rollene som bedriftseier, utleier og varaordfører». Hovedkilden, Taraldsvik, skal dessuten også bare ha vært i kontakt med Kjell Sverre Jakobsen «som representant for Polarvakt Eiendom i forbindelse med sønnens leie av hybel». Etter avisas mening kommenterte Kjell Sverre Jakobsen også saken fullt ut, da ANs journalist tok kontakt, og avisa anfører: «Etter at intervjuet var avsluttet[,] ba han journalisten kontakte Jorun Jakobsen. Ettersom han hadde kommentert og avvist påstandene grundig, på vegne av seg selv og sitt firma, fant vi det ikke relevant å kontakte henne i etterkant. Premissene for intervjuet var avklart.» For øvrig legger AN til at verken Kjell Sverre Jakobsen eller Jorun Jakobsen ville uttale seg da redaksjonen fulgte opp saken 11. september og skrev at hybel-utleien var ulovlig. Heller ikke i de påfølgende artiklene ville klager uttale seg.

AN anfører: «Det er åpenbart at Kjell Sverre Jakobsens rolle som varaordfører er av stor betydning i denne saken (…) Som maktmenneske og som kommunens nest fremste tillitsvalgte er det av stor betydning at han selv følger de regler og lover han som sentral politiker er med å vedta og forvalte. (…) Vår vurdering var at KS Jakobsen forsøkte å unndra seg søkelyset, og sitt spesielle ansvar som varaordfører, ved å skyve kona foran seg. (…) Tilsvaret [AN mener trolig imøtegåelsesretten, sekr. anm.] er løpende ivaretatt fra vår side. Hovedproblemet er ekteparet Jakobsens manglende vilje til å gi tilsvar. De to er blitt sitert på det lille de ønsker å si. Det gjelder bl.a. kritikken mot Avisa Nordland som er blitt publisert hver gang den er framsatt.»

Når det gjelder kildekritikken, forklarer AN at redaksjonen før publisering «gjorde en grundig intern vurdering av [avisas] hovedkilde». Blant annet kontaktet redaksjonen andre som beskrev kilden som «en troverdig og seriøs brannmann, med stor erfaring». AN skal også ha vurdert kildens eventuelle motiver. Dessuten påpeker avisa at saken på publiseringstidspunktet allerede var blitt en del av den kommunale saksbehandlingen.

Hva gjelder bildebruken, påpeker AN at bygget er avbildet både i front (førstesideoppslaget) og på baksiden (artikkelen). Avisa anfører: «Det er verdt å merke seg at bildet fra baksiden viser den ene av hyblene som ligger i tredje etasje (røstet mot øst), og at det av den grunn er relevant å vise bygget fra begge sider. Det er også relevant å vise hele bygget i forhold til saken. Fordi man ikke på forhånd kan vite hvilke vinduer som evt må brukes som rømningsvei – og på hvilken side av bygget hybelboere evt må evakueres. Etter at KS Jakobsen gjorde oss oppmerksom på at de fleste hyblene ligger vendt mot byggets forside har vi tatt hensyn til det i den videre dekningen, hvor bare denne delen av fasaden er gjengitt.»

Avslutningsvis minner AN om pressens samfunnsrolle, som innebærer en rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, samt å beskytte enkeltmennesker og grupper mot blant annet forsømmelser fra både offentlige og private. Slik redaksjonen ser det, har AN i det påklagede tilfellet jobbet i henhold til samfunnsoppdraget.

Klager anfører at ANs sjefredaktør farer med løgn og usannheter i tilsvaret. Blant annet avviser hun at den påklagede artikkelen er den første i en serie som endte med at selskapet ble bøtelagt av kommunen for ulovlig utleie. Klager påpeker at klagen handler om den første artikkelen, der det påstås at Polarvakt Eiendom leier ut brannfeller. Hun skriver: «I tillegg er det i ettertid slått fast [at] bygget aldri har fremstått som noen ”brannfelle”, og at hele bygget er godkjent etter at to dører måtte byttes.» «Polarvakt Eiendom AS er aldri blitt ilagt forelegg/gebyr eller andre straffereaksjoner med bakgrunn av at bygget angivelig skulle være en BRANNFELLE, ei heller av andre årsaker.» (Klagers uthevinger, sekr. anm.)

Ifølge klager er det også feil at Kjell Sverre Jakobsen skal ha kommentert saken fullt ut da han ble kontaktet av ANs journalist. Klager opplyser: «Jakobsen forklarer at han fikk telefon fra Lars Antonsen [journalisten, sekr. anm.], og hvor han ble konfrontert med påstandene som var fremsatt om at bygget var en brannfelle. Jakobsen sier videre at han straks ga beskjed om at han ikke ville la seg intervjue i saken, og viste til at det var meg som var dagl. leder. Etter anmodning fra Antonsen ga Jakobsen noe informasjon om saken ”off record”, men poengterte at Antonsen måtte kontakte dagl. leder. Antonsen lovte at informasjonen som var gitt ikke skulle benyttes.» For øvrig opplyser klager at Kjell Sverre Jakobsen satt i bil sammen med blant andre en lensmannsbetjent da han ble oppringt, og klager anfører: «På forespørsel fra meg bekrefter Lensmannsbetjent Ronny Borge at det gjentatte ganger ble poengtert av Jakobsen at Antonsen måtte kontakte undertegnede, og at han ikke ville gi intervju til saken.» Klager tilføyer også at Kjell Sverre Jakobsen var «så sikker på at Antonsen ville ta kontakt med undertegnede at han ikke engang ringte for å informer[e] meg om denne samtalen.»

Når det gjelder ANs kildegrunnlag og kontroll av opplysninger, bemerker klager at redaksjonen ikke har tatt hensyn til «den branntekniske rapporten som foreligger og som godkjenner bygget etter at to dører til trapperom er byttet», men at avisa kun har benyttet brannmannen som «sannhetsvitne». Videre lister klager opp det hun mener er feil; blant annet skal klager ikke ha sagt opp leiekontrakten med sønnen til hovedkilden i ANs artikkel. Han skal imidlertid selv ha ønsket å flytte. Videre mener klager at hovedkilden fremmer «grove feilaktige påstander i forhold til det som er gjort av brannteknisk ekspertise», og slik klager ser det, er ikke det at man er brannmann «ensbetydende [med] at man har de branntekniske kunnskaper som en ingeniør innen faget besitter». For øvrig påpeker klager at flere sikkerhetstiltak ble iverksatt før avisa skrev om saken.

Med hensyn til bildene av huset, bemerker klager: «Jeg er ikke i tvil om at bildebruken ved å vise bilder fra nedsiden kun var ment f[o]r at det hele skulle ”se” farligere ut.» Slik klager ser det, viser redaksjonen også gjennom sin forklaring av bildebruken «en til de grader uvitenhet, og arroganse i å motsette seg sannheten». Klager opplyser at hybelen i 3. etasje har vært godkjent for utleie helt siden bygget var nytt, og hun mener AN bruker denne «som en ”unnskyldning” til bildebruken».

Avslutningsvis påpeker klager: «Bygget har aldri hatt grove branntekniske mangler, men vi er stolte av å ha hybler som har samme type alarmvarsling som hotell, sykehjem osv., i tillegg er det vekter som kontrollerer flere ganger om natten, dette vet vi ingen andre hybler i distriktet som har[.]» «Til sist, skal det ikke gå an å drive ett firma som en fremtredende politiker er medeier i uten å skulle måte tåle all verden av usakelig kritikk? Skal jeg måtte regne med å bli behandlet annerledes enn alle andre som leder en bedrift – av samme årsak? Jakten på å skulle ”ta” varaordføreren har vært formidabel, og jeg kan ikke forstå at en avis av den grunn skal kunne henge meg ut med påstander om at jeg leier ut brannfeller – uten at jeg skal ha mulighet til å forsvare meg.»

Avisa Nordland påpeker i et kort siste tilsvar: «Etter at jeg sendte mitt første tilsvar kom saken opp til politisk behandling i planutvalget. Et samlet planutvalg avviste rådmannens forslag om å ilegge PE et gebyr på 10 000 kroner for hybelutleie i ikke-godkjente lokaler i tre år. Saken er gitt god plass i avisa 16.2. Denne gang ønsker også Jorun Jakobsen å uttale seg til oss. ”Klart jeg er lettet. Jeg var spent før møtet, men hadde et håp om å slippe boten”, sier hun blant annet.» (Artikkelen er vedlagt, sekr. anm.)

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag og en artikkel i Avisa Nordland (AN) om at et selskap eid av varaordføreren, leier ut «brannfeller».

Klager er daglig leder i eiendomsselskapet Polarvakt Eiendom AS som leier ut hyblene i huset AN omtaler som en «brannfelle». Klager reagerer på at hun ikke ble kontaktet av AN for å kommentere saken, og opplyser at tidligere daglig leder – som også er varaordfører – skal ha opplyst journalisten om at han måtte kontakte henne, da hun har fungert som daglig leder siden våren 2010. Slik klager ser det, inneholder artikkelen også en rekke feil, blant annet i bildeteksten til artikkelens hovedbilde. Klager påpeker dessuten at huset aldri har fremstått som noen «brannfelle», og at bygget er godkjent etter at to dører ble skiftet ut.

Avisa Nordland opplyser at varaordføreren ifølge Brønnøysundregistrene var daglig leder i eiendomsselskapet da artikkelen ble publisert, samt at han er styreleder i selskapet og eier 50 prosent av Polarvakt Holding AS, som igjen eier Polarvakt Eiendom AS. Etter ANs mening er kritikken i artikkelen rettet mot varaordføreren. Ettersom varaordføreren kommenterte saken fullt ut da journalisten tok kontakt, mener AN det ikke var relevant å kontakte klager. Slik AN ser det, er i tillegg varaordførerens rolle av betydning i saken, og avisa anfører at den her har jobbet i henhold til sitt samfunnsoppdrag. For øvrig kan AN ikke se at avisens kildekritikk eller bildebruk skulle være i strid med de presseetiske normene.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at anklagen som er gjengitt i førstesideoppslaget, er rettet mot varaordføreren. Dette innebærer at han utvilsomt måtte få komme til orde i artikkelen, slik han også har gjort. Videre noterer utvalget seg at anklagene er fremsatt som påstander, ikke som fakta, og at AN også opplyser hvordan det offentlige systemet behandler saken videre. I denne sammenheng fastslår utvalget at det altså ikke trekkes noen konklusjoner om at huset virkelig er en «brannfelle». Dette forblir en påstand.

Når det er sagt, skal den som utsettes for påstander i form av sterke beskyldninger av faktisk art, få anledning til å imøtegå slike, noe varaordføreren altså har fått anledning til. Det presseetiske spørsmålet er imidlertid om han var den rette å kontakte.

Utvalget konstaterer at varaordføreren var eiendomsselskapets tidligere daglige leder, og at opplysningen AN hentet fra Brønnøysundregistrene tilsa at han også var det på publiseringstidspunktet. Etter utvalgets mening kunne avisa med fordel også tatt kontakt med nåværende daglig leder/klageren, ettersom varaordføreren ba journalisten kontakte henne. Men i lys av at anklagene er rettet mot varaordføreren, at han uttalte seg, sto oppført som daglig leder i Brønnøysundregistrene, og dessuten er eiendomsselskapets styreleder og også har eierinteresser i selskapet, mener utvalget at imøtegåelsesretten er tilstrekkelig ivaretatt i denne sammenheng.

Med hensyn til anførte feil, merker utvalget seg at bildeteksten til artikkelens hovedbilde er upresis, idet det står at Polarvakt AS leier ut hybler i det avbildede huset. I realiteten er det Polarvakt Eiendom AS som er utleier, noe som også fremgår av brødteksten. Selv om utvalget vil mane pressen til å være presise i sine fremstillinger, mener utvalget at dette likevel må anses for å være innenfor det presseetisk akseptable.

Avisa Nordland har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 24. mai 2011

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Marit Rein, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Georg Apenes