Securitas Verdi AS v. adm. dir. Steve Gilberg mot Sparebankbladet

PFU-sak 011/05


SAMMENDRAG:
Sparebankbladet , som utgis av Sparebankforeningen, brakte i nummer 12/2004 en artikkel over tre sider signert advokat Bjørn Brodwall. Artikkelen hadde tittelen « Ny høyesterettsdom: Banken er ikke kvitt risikoen ved forsikrede verditransporter.»

I ingressen het det:

«Banker har til nå oppfattet verditransport utført av eksternt transportfirma som risikofritt så lenge transportøren har vært forsikret. En slik oppfatning har ikke lenger full gyldighet. En ny høyesterettsdom representerer et alvorlig brudd på tilvante forestillinger om trygghet for verdieier ved verditransport.»

Artikkelen har form av et referat og en konsekvensvurdering av en dom i Høyesterett. Dommen konkluderte med at en bank måtte identifiseres med transportøren, og at banken ikke fikk erstatning fra transportfirmaets forsikringsselskap. I en tekstramme heter det, «etter at Høyesterett har talt, innebærer transportforsikring derfor liten sikkerhet for verdieier». Det er i artikkelen ikke oppgitt verken hvilken bank eller hvilket transportfirma som var involvert i saken.

Artikkelen var illustrert med et foto i farger over to spalter. Bildet viser en tydelig merket transportbil fra Securitas, utenfor et banklokale tilhørende Sparebanken NOR. Bildet er merket « ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX».

I nummer 1/2005 brakte Sparebankbladet følgende tekst, som en «kjeller», på blå bakgrunn, på side 19:

«Ikke Securitas!

I forrige nummer av Sparebankbladet omtalte vi en høyesterettsdom om forikringsoppgjør. En bil fra et verditransportfirma var blitt ranet, blant annet for verdier som tilhørte to sparebanker i Akershus. Artikkelen var illustrert med et bilde av en Securitas-bil foran en Sparebanken NOR-filial, og bildet var merket illustrasjonsfoto. For å unngå enhver misforståelse, understreker vi at det ikke var Securitas som var involvert i saken.»

KLAGEN:
Klager er Securitas Verdi AS, og klagen gjelder Sparebankbladets bruk av firmaets bil som illustrasjon til artikkelen om høyesterettsdommen. I klagen heter det at «kobling mellom bilde og tekst er fullstendig misvisende», og det anføres at dette har ført til «betydelig belastning for vårt selskap i første rekke i form av kommentarer og forespørsler til ansatte».

Det vises til at dommen i Høyesterett dreide seg om et firma som grovt hadde brutt rutinene for forsikringsdekning og som senere har gått konkurs. Det påpekes at dette firmaet ble anonymisert, mens Securitas, som ikke hadde noe med saken å gjøre, blir brukt som illustrasjon til artikkelen, noe som ifølge klageren har skapt betydelig usikkerhet blant firmaets kunder vedrørerende forsikringsdekningen. Klageren mener Sparebankbladet har brutt med Vær Varsom-plakatens punkt 4.12, som dreier seg om at de samme aktsomhetskrav gjelder for bruk av bilder som for skriftlig og muntlig fremstilling.

Klageren har vedlagt klagen et brev som var sendt Sparebankbladet, der det ble uttrykt forventning om at bladet i neste nummer inntok følgende:
«En presisering av hvilket selskap artikkelen var basert på. En presisering av at Securitas ikke på noen måte kunne knyttes opp mot artikkelen. En uforbeholden unnskyldning for bruk av illustrasjon som ikke var relevant for saken.»

TILSVARSRUNDEN:
Sparebankbladet , via advokat, opplyser om at man i forkant av klagen til PFU hadde forståelse av at klageren var fornøyd med den beriktigelsen som ble brakt i nr. 1/2005 (gjengitt over). Bladets advokat opplyser at han sendte teksten til klageren med angivelse av deadline, for å gi mulighet for eventuelle endringer. Den eneste responsen var, ifølge advokaten, et svar via e-post med teksten «Takk for raskt og tilfredsstillende tilbakemelding. Mvh Steve.» «Etter dette ble beriktigelsen trykket i Sparebankbladets januar-nummer, i samsvar med manuset», heter det i bladets tilsvar. Det uttrykkes samtidig stor overraskelse over at klageren ombestemte seg og klaget saken inn for PFU.

Sparebankbladet hevder i sitt tilsvar at man «må ha adgang til å bruke illustrasjonsfoto når det merkes som slik. Det var gjort i artikkelen.» Likevel ser bladet det uheldige i at fotoet ble benyttet i denne saken, noe det opplyses om er beklaget overfor klageren, og beriktiget i bladet. «Denne beriktigelsen i januar-nummeret gjør det helt klart at det ikke var Securitas som var involvert i saken. Det må være avgjørende, og en fullt tilfredsstillende korreksjon av bildebruken.» Det vises til at dette også har vært klagerens syn, med henvisning til e-posten over.

Klageren opprettholder klagen, karakteriserer Sparebankbladets bruk av illustrasjon i den innklagede artikkelen som «lemfeldig» og hevder at merkingen med teksten «Illustrasjonsfoto» ikke rettferdiggjør verken bildebruken eller den etterfølgende argumentasjonen.

Sparebankbladet gjentar i sitt siste tilsvar argumentasjonen om at bildebruken var uheldig, men at den ble fullt ut tilfredsstillende korrigert, noe også klageren sa seg enig i i forkant av klagen til PFU.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Sparebankbladets bruk av et bilde i en artikkel om verditransportfirmaers forsikringsordninger. Klageren, Securitas Verdi AS, mener bladets bruk av et bilde av en bil fra deres firma setter dem i et uheldig lys, i og med at Securitas ikke hadde noe som helst med den aktuelle saken å gjøre.

Sparebankbladet innser at bildebruken var uheldig, men viser til at man i neste nummer brakte en korrigering, og at man var blitt enig med klageren om teksten. Det vises også til at bildet var tydelig merket som «illustrasjonsfoto».

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Sparebankbladet, overfor klageren, har beklaget bildebruken og åpenbart også selv innsett at bruken av et bilde av en bil merket med klagerens firmanavn og logo, kunne gi uheldig konsekvenser, i og med at klageren ikke på noen måte var involvert i den omtalte høyesterettssaken.

Det synes også klart at man i Sparebankbladet måtte være i den tro at klageren var fornøyd med den korrigering som var foreslått fra bladets side, idet redaksjonen hadde fått en positiv tilbakemelding på forslaget. Korrigeringen var også gjengitt på godt synlig plass i påfølgende utgave av bladet.

Utvalget vil imidlertid anføre at Sparebankbladets valg av illustrasjon til den innklagede artikkelen framstår som særs uheldig for klageren, i og med at den innklagede artikkelen har en vinkling som uberettiget setter klageren i et uheldig lys. Merkingen av bildet som «illustrasjonsfoto» er ikke tilstrekkelig til å unngå en slik uheldig virkning. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige», og til punkt 4.12, som presiserer at de samme aktsomhetskrav også gjelder for bilder som for skriftlig og muntlig framstilling.

Sparebankbladet har brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland, ,
Siri Bjerke, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller