Audun Bell, Stiftelsen Organdonasjon mot NRK

PFU-sak 010/02


SAMMENDRAG:
NRK Østlandssendingen brakte onsdag 9. januar 2002 en nyhetsmelding om at kampanjer for å få flere organgivere, har vært mislykket. Det ble opplyst at det var Audun Bell, leder for Stiftelsen for organdonasjon, som mente dette.
I de første meldingene heter det:
«Kampanjer for å rekruttere flere organ-givere, har vært mislykket. Det mener Audun Bell som leder Stiftelsen for organdonasjon. Han sier folk kan oppfatte kampanjene som uetiske. Stor mangel på organer fører til at mange syke barn dør i transplantasjonskø på Rikshospitalet. I dag finnes det bare tolv registrerte donorer under 20 år».
Deretter:
«Kampanjer for å rekruttere flere organ-givere, har vært mislykket. Det mener Audun Bell som leder Stiftelsen for organdonasjon. Stor mangel på organer fører til at mange syke barn dør i transplantasjonskø på Rikshospitalet. I dag finnes det bare tolv registrerte donorer under 20 år. Stiftelsen skal nå sende ut en brosjyre om donasjon, blant annet til allmennleger».
Og så:
Stiftelsen Organdonasjon vil bedre informasjonen om donasjon for å få flere organ-givere. Stiftelsen skal nå sende ut en brosjyre om donasjon, som blant annet skal legges ut på apoteker og legekontor, sier leder av stiftelsen, Audun Bell. Stor mangel på organ fører til at mange barn dør i transplantasjonskø på Rikshospitalet».
KLAGEN:
Klageren, Audun Bell, som er leder av Stiftelsen Organdonasjon, viser til at han ble intervjuet av NRK Østlandssendingen om en forestående kampanje om organdonasjon. «I dette innslaget ble jeg tillagt å ha sagt at ?Lederen for Stiftelsen Organdonasjon, Audun Bell, mener at kampanjer om organdonasjon er mislykket og kanskje uetiske?. (Helt nøyaktig ordlyd har jeg dessverre ikke, men dette er ganske nære). Denne setningen ble brukt som overskrift på innslaget samt i oppsummeringen etter sendingen og ?durte og gikk? i store deler av dagen. Først ut på ettermiddagen ble jeg klar over dette da jeg hørte det på bilradioen. Jeg ble ganske sjokkert ? Dette har jeg aldri sagt!
Klageren viser til at han kontaktet redaksjonen, og at det i første omgang ledet til at «man tok bort uetisk, men resten ble gjentatt i senere sendinger. Etter ny henvendelse ble så uttalelsen tatt av luften».
Senere samme kveld tok klageren på ny kontakt med NRK, og forlangte å få på en rettelse, fordi uttalelsene var «direkte feilaktige og villedende og skadelig for det arbeid vi driver».
Ifølge klageren var NRKs tilbud et nytt innslag om organdonasjon, «men forutsetningen var at jeg ikke skulle si noe om misforståelse og på noen måte forsøke å antyde at jeg ville korrigere den uttalelsen som var tillagt meg. Dette er for meg uakseptabelt». Klageren legger til at han fikk et innlegg publisert på NRKs nettside.

TILSVARSRUNDEN:
NRK Østlandssendingen anfører at «vi allerede har gjort hva vi kunne for å løse saken i minnelighet». NRK viser til «uttalelsen om at noen kan oppfatte kampanjene som uetiske, ble fjernet umiddelbart da Bell ba om det. Han hadde rett i at denne uttalelsen ikke kom fra ham, men fra hans samarbeidspartner?Vi fjernet som sagt denne setningen umiddelbart da Bell ba om det. Dette er heller ikke noe han ba om rettelse på i sin samtale med nyhetssjef Hilde Røiseland dagen etter».
NRK viser til at Bell ville ha korrigert setningen ?Kampanjer for å rekruttere flere organgivere, har vært mislykket?. Klageren skal i en research-samtale med en NRK-journalist uttalt at tidligere kampanjer hadde vært mislykkede. Dette skal journalisten også ha skrevet ned i sine notater. «Likevel valgte vi å skrive om meldingen, og fjerne denne setningen da Bell ba om det. Dette gjorde vi både fordi vi forsto at han angret uttalelsen, og fordi vi ikke var ute etter å gjøre det vanskelig for ham».
Klageren skal senere samme kveld ha tatt kontakt med NRK Østlandssendingens nyhetssjef og fått løfte om at han kunne få inn en presisering i en ny oppfølgingssak om at mange interesserte hadde meldt seg etter nyhetsinnslaget. NRK skal ha understreket at de ikke innrømmet noen feil. «Bell godtok ikke dette. Han hadde da klare krav til hvordan formuleringen i nyhetssaken skulle være, og var ikke til å rikke».
NRK trakk etter dette oppfølgingssaken, men publiserte et brev med klagerens formuleringer på kanalens nettside.
Klageren holder fast ved at han aldri har sagt det som er tillagt ham i meldingen, og bekrefter at han hadde en forberedende samtale med NRK Østlandssendingen og at han senere ble intervjuet om temaet både på radio og tv.
Klageren mener NRKs journalist må ha misforstått ham, og viser til at han i flere sammenhenger har uttalt at det kan være forskjellige meninger om hvilke måter man best kan informere befolkningen om et følsomt tema som organdonasjon. «Noen mener at god, nøktern informasjon i form av brosjyrer og omtale i media er en bedre måte enn store ?kampanjer?. Kan dette være kilden til misforståelsen?».
Klageren viser til at det etter kampanjen fra 1997, i 1998, var færre enn noen gang som sa nei til donasjon.
Videre påpeker klageren at han mente at det var hele uttalelsen som var feil og måtte strykes da han kontaktet NRK, og ikke bare ordet ?uetisk?. Det var også grunnen til at han på ny tok kontakt med kanalen. Klageren bekrefter at han fikk lov til å si nærmest ?hva jeg ville?, men ikke at det var oppstått en misforståelse i forbindelse med intervjuet dagen før. «Her endte mitt forsøk på å få rettet på misforståelsen». Klageren påpeker at «selv om NRK Østlandssendingen holder fast ved at jeg skulle ha uttalt det som er gjengitt i første del av uttalelsen, så har de jo selv innrømmet at uttalelsen om det ?uetiske? feilaktig var tillagt meg. Mener NRK Østlandssendingen at ved bare å ta den delen ?av luften? så er saken rettet opp?».
NRK Østlandssendingen hadde ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere nyhetsmeldinger i NRK Østlandsendingens radiosendinger, der det refereres til at lederen for Stiftelsen Organdonasjon mener at organkampanjer er mislykkede og kan oppfattes som uetiske. Klageren, lederen for den omtalte stiftelsen, hevder at han er blitt tillagt uttalelser som ikke er hans, og reagerer på at NRK ikke rettet og beklaget dette. Klageren mener at det ikke er nok bare å ta de påklagede uttalelsene av luften uten å rette opp feilene i meldingen.
NRK Østlandssendingen innrømmer at uttalelsen ?folk kan oppfatte kampanjene som uetiske’, kom fra klagerens samarbeidspartner. Kanalen påpeker at uttalelsen umiddelbart ble fjernet da klageren ba om det. Slik redaksjonen oppfattet det, ba ikke klageren om at feilen skulle beklages eller at utsagnet om lite effektive kampanjer skulle fjernes eller endres. Redaksjonen anfører at den likevel valgte å skrive om meldingen da klageren på ny tok kontakt, men påpeker at det var ?fordi vi forsto at han angret uttalelsen?. NRK viser at klageren også ble tilbudt et oppfølgingsintervju som følge av situasjonen, men at dette ikke ble noe av, da kanalen ikke kunne møte klagerens krav til innhold.
Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag påpeke at redaksjoner, når de blir kjent med at det foreligger feil i en reportasje, plikter å rette denne uten unødvendig avbrudd. I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at utsagnet om ?uetiske kampanjer? feilaktig er tillagt klageren, og at det var klagerens samarbeidspartner som hadde uttalt dette. Selv om redaksjonen kunne ha presisert hvem som sto bak uttalelsen, mener utvalget at NRK ikke opptrådte i strid med god presseskikk da kanalen nøyde seg med å fjerne utsagnet fra meldingen etter å ha blitt kjent med feilsiteringen.
Når det gjelder utsagnet om effekten av tidligere donasjonskampanjer, konstaterer utvalget at påstand står mot påstand om hva klageren har meddelt NRK. Utvalget merker seg imidlertid klagerens anførsler om at han i samtale med redaksjonen har uttalt at noen mener brosjyrer og medieomtale er bedre enn store kampanjer, og at det kun er 12 registrerte donorer under 20 år i dag. Uten å ta stilling til hva som er blitt sagt, noterer utvalget seg at NRK skrev om meldingen etter at klageren kom tilbake og påberopte seg feilsitering. Etter utvalgets mening er NRKs håndtering av klagerens henvendelse innenfor de presseetiske normer.
NRK Østlandssendingen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. mars 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth