Asbjørn M. Tjellesvik og Runar Bryne v. adv. Svein Erling Jensen mot Stavanger Aftenblad

PFU-sak 008/09


SAMMENDRAG:

Stavanger Aftenblad publiserte torsdag 8. januar 2009 en artikkel om selskapet Amber Kapitals konkurs og at flere av investorene nå krever pengene tilbake. Artikkelen hadde tittelen «Bondefangeri får etterspill», og undertitlene: «? Bostyret refser revisor» og
«? Bønder tapte millioner». I ingressen sto det:

«15 investorer kan ha tapt over 6 millioner på Amber Kapital.»

Under mellomtittelen «USKIKKET» het det blant annet om bostyrets syn på saken:

«Bostyret anbefaler konkurskarantene for de tidligere Amber-eierne Asbjørn Tjellesvik og Runar Bryne. Manglende finanskompetanse og lovbrudd er allerede dokumentert i et erstatningssøksmål tre jærbuer vant fram med i Gulating lagmannssrett i fjor høst.»

Videre under mellomtittelen «NY RETTSSAK» sto det:

«Amber Kapital er også beskyldt for forfordeling av enkelte kreditorer. Bostyret kritiserer også ulovlig aksjonærlån på nesten 1,5 millioner kroner og varsler et krav om tilbakebetling av 404.000 kroner som Lund Regnskapskontor mottok mens Amber i realiteten var konkurs. (…) 12. januar blir det en ny rettssak[.]»

Avslutningsvis i artikkelen het det:
«Asbjørn Tjellesvik har tidligere forklarte [sic] at Amber ble forsøkt drevet videre i håp [om] å spore opp penger som ble borte i Sveits. – Hadde vi gått konkurs i 2001, ville andre tatt støyten, sa han til Aftenbladet 20. august 2008.»

KLAGEN:

Klager er de omtalte tidligere eierne av Amber Kapital AS. De klager via advokat, som i en svært kortfattet klage anfører: «Oppslaget (…) har som overskrift: ”Bondefangeri får etterspill”. Journalist Hans E. H. Jacobsen redegjør her for bobestyrers gjennomgang. Artikkelen redegjør og har en overskrift som har vært en stor belastning for så vel Asbjørn M. Tjellesvik og Runar Bryne. Likevel får verken Asbjørn M. Tjellesvik eller Runar Bryne mulighet til å kommentere de anførsler som fremkommer fra bobestyrer i avisen. Dette er et klart brudd på tilsvarsretten [klager mener den samtidige imøtegåelsesretten, sekr. anm.] (…). Riktig nok kommenterer journalisten uttalelse som er gitt på et langt tidligere tidspunkt fra Asbjørn M. Tjellesvik sin side. Den er imidlertid ikke relevant i forhold til de forhold som artikkelen omtaler.»

Sekretariatet ba klagerne presisere hvilke påstander de mener de skulle fått imøtegått.

Klagerne kom etter dette med følgende presisering: «Følgende påstander er ikke imøtegått i artikkelen:
1. Amber Kapital AS er beskyldt for forfordeling av enkelte kreditorer.
2. Bostyrer kritiserer ulovlig aksjonærlån av utbetaling til Lund Regnskapskontor, hvor Asbjørn Tjellesvik er daglig leder.»

TILSVARSRUNDEN:

Stavanger Aftenblad forklarer at den påklagede artikkelen er «basert på den offentlige rapporten fra bobestyrer etter konkursen i Amber Kapital AS», og at de to påstandene som klagerne mener de skulle fått imøtegått, «begge er hentet fra bostyrerapporten». Avisen påpeker i denne sammenheng: «Det er ikke påstått a[t] disse to påstandene er ukorrekt gjengitt.»

Stavanger Aftenblad henviser også til en tidligere PFU-sak (120/05), som gjaldt en foreløpig boinnberetning, og innvender at den aktuelle saken bygger på sluttinnberetningen til tingretten. Dessuten anføres det: «Aftenbladet er av den oppfatning at korrekte referater fra slike endelige rapporter, som må betraktes som rettslige dokument, ikke utløser samtidig imøtegåelsesrett etter VV 4.14. Derimot vil det være naturlig at de som omtales i slike rapporter, tilkjennes en tilsvarsrett etter VV 4.15. Verken Asbjørn M. Tjellesvik eller Runar Bryne har bedt om slikt tilsvar. Vi gjentok likevel en kommentar fra en av klagerne til den foreløpige innberetningen og en rettskraftig dom i Gulating lagmannsrett fra august 2008.»

For øvrig opplyses det at Stavanger Aftenblad 11. mars 2009 omtalte «at Dalane tingrett har ilagt Tjellesvik og Bryne to års konkurskarante».

Klagerne har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer til saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Stavanger Aftenblad om et investeringsselskaps konkurs og at flere nå krever pengene tilbake. Klagerne er det konkursrammende selskapets tidligere eiere som klager via advokat, og som mener de skulle fått anledning til å kommentere bobestyrers anførsler, slik de fremkommer i artikkelen. I tillegg påpekes det at både artikkelen og dens tittel har vært en stor belastning for klagerne.

Stavanger Aftenblad opplyser at artikkelen baserer seg på bobestyrerens sluttinnberetning. Slik avisen ser det, utløser ikke korrekte referater fra slike endelige offentlige rapporter den samtidige imøtegåelsesretten. I tillegg innvender avisen at klagerne heller ikke har anført feil i artikkelen, eller bedt om å få på trykk et tilsvar.

Pressens Faglige Utvalg registrerer at artikkelen har en refererende form og at den bygger på bobestyrers sluttinnberetning. Slik utvalget ser det, må det derfor kunne legges til grunn at pressens referatprivilegium, som gir mediene rett til å referere fra prosesser i rettspleien, gjør seg gjeldende i den påklagede artikkelen. Etter utvalgets mening fremstår det imidlertid som noe uklart i selve artikkelen at sluttinnberetningen er kildegrunnlaget, noe som med fordel kunne vært tydeliggjort overfor leseren.

Selv om grensene for pressens rettslige referatprivilegium er noe uklare og de heller ikke alene kan være avgjørende for en presseetisk vurdering, mener utvalget at retten til samtidig imøtegåelse ikke alltid vil stå i samme stilling overfor eksempelvis tiltalebeslutninger og rettslige kjennelser, som overfor beskyldninger fremsatt i andre sammenhenger.

I det påklagede tilfellet merker utvalget seg at Stavanger Aftenblad ikke fremsetter beskyldninger mot klagerne, men kun refererer hva klagerne blant annet skal være beskyldt for. I denne sammenheng mener utvalget det må kunne vektlegges at det ut fra konteksten tydelig fremgår at dette ikke er dokumenterte fakta, men forhold som skal prøves i en kommende rettssak. Utvalget noterer seg dessuten avisens anførsel om at klagerne ikke har bedt om å få komme til orde i ettertid, og går ut fra at redaksjonen ikke ville motsette seg å publisere et tilsvar fra klagerne, dersom de skulle ønske dette.

For øvrig registrerer utvalget at klagerne heller ikke har påpekt feil i artikkelen, noe utvalget også anser som relevant i den presseetiske vurderingen.

Stavanger Aftenblad har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 26. mai 2009

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, John Olav Egeland, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye