Trond Hylland mot Røyken og Hurums Avis

PFU-sak 007/99


SAMMENDRAG:
Røyken og Hurums Avis hadde onsdag 22. april 1998 et oppslag over nesten en hel side med tittelen «Arbeidstilsynet tar affære» og med undertittelen «Ber biskopen ordne opp i prestekonflikt». Ingressen hadde følgende ordlyd:
«- Kapellan Winnie Berget har et arbeidsmiljø som ikke holder mål, og som går på
helsa løs. Derfor har vi bedt biskop Sigurd Osberg rydde opp, sier Jan Muggerud,
leder av tilsynsavdelingen ved Arbeidstilsynet i Drammen.»
I brødteksten utdyper Muggerud sine synspunkter. Det vises til at han har hatt møter med både Winnie Berget og sogneprest Trond Hylland, samt med deres felles fagforeningsleder. Det vises også til at Berget skal «i lengre tid ha mottatt sjikanøse brev fra anonyme og navngitte menn i bygda» , og at dette førte til at hun kollapset under en gudstjeneste. Muggerud siteres blant annet på følgende:
«- Det er ingen grunn til å betvile den dokumentasjonen som er lagt fram. De for-
holdene som kapellanen arbeider under, holder ikke mål. Winnie Berget har et
arbeidsmiljø som ikke tilfredsstiller våre krav. I tillegg har hun medisinske plager
som klart kan relateres til konfliktene på arbeidsplassen.»
(?)
«Etter at Winnie Berget la fram dokumentasjon på hvordan arbeidsmiljøet fungerer,
innkalte vi sognepresten til et møte hvor han fikk gi sin versjon. Etter disse to møtene
var det ingen tvil for oss om at biskopen, prestenes arbeidsgiver, må ordne opp i den
mellommenneskelige konflikten som her har oppstått.»
(?)
«- Jeg har allerede fått tilbakemelding om at biskop Sigurd Osberg vil ta affære, sier
Muggerud, som regner med at de personalansvarlige ved Tunsberg bispedømme vil
rydde opp i det han betegner som uverdige arbeidsforhold.»
I en undersak med tittelen «- Riktig håndtert» , har avisen intervjuet sogneprest Trond Hylland. Han gir Arbeidstilsynet sin «fulle støtte» for måten de håndterer saken på, men vil for øvrig ikke kommenterer den. Hylland begrunner dette med at han ikke har fått innsyn i dokumentene i saken.
I ytterligere en undersak har avisen intervjuet hovedverneombudet i Røyken kommune, Randi Oppedal. Hovedpoenget i dette intervjuet er at hovedverneombudet ikke kan involvere seg i konflikten, fordi prestene er ansatt i staten. Avslutningsvis uttaler Oppedal:
«- Det er så synd at denne saken har oppstått. Winnie har jo full støtte i befolkningen.
Vi burde jo kunne forvente at kirkens ledere sto frem med et godt eksempel. Det
synes ikke å være tilfelle her, mener Randi Oppedal, med klar adresse til sogneprest
Trond Hylland.»
Saken er samme dag omtalt på lederplass i avisen, under tittelen «Prestestrid». I leder-artikkelen heter det blant annet at det er uklart hva konflikten bunner i, men at prestene «uansett årsak» skylder sine menigheter å finne en løsning på konfliktene.

Fredag 24. april følger avisen opp saken, med et oppslag på førstesiden og halvannen sides innsidereportasje. Førstesidehenvisningen har tittelen «Winnie vil slutte». Henvisnings-teksten, under et stort bilde av Winnie Berget, lyder:
«Kapellan Winnie Berget vil søke seg bort fra Røyken. ? Jeg har ikke noen framtid
her, og ønsker ikke å bruke tida på konflikter, sier hun. Kirkeverge Morten
Henriksen Dalan mener Berget retter kritikken mot feil hold når hun sier hun har en
konflikt med sognepresten. ? Når det gjelder arbeidsmiljøet er ansvaret mitt, sier
han.»
Hovedartikkelen inne i avisen har tittelen «Berget vil slutte». Ingressen har følgende tekst:
«Kapellan Winnie Berget bekrefter at hun nå vil søke seg bort fra Slemmestad
menighet. Vanlig tjenestevei vinner ikke fram i Røyken, verken overfor min
nærmeste overordnede, sognepresten, eller til kirkevergen. Til slutt måtte jeg gå til
Arbeidstilsynet av hensyn til min egen helse, sier hun.»
Av brødteksten fremgår det at utgangspunktet for saken er konflikter mellom Berget og en organist som på det tidspunktet artikkelen ble skrevet, hadde sluttet i stillingen. Det refereres til episoder hvor organisten ikke dukket opp til gudstjenester, og episoder som betegnes som «demonstrative». Videre heter det at «Ut fra hvordan hennes medarbeidere reagerte, mener Berget at vanlig tjenestevei ikke fungerer tilfredsstillende i Røyken prestegjeld.» Det heter også at «Jeg fortalte Trond Hylland en rekke ganger at gudstjenestene ikke fungerte, uten at han tok affære?Jeg hadde ikke helse til å gå enda
en runde tjenesteveien med sogneprest og prost.»
For øvrig viser Berget til Arbeidstilsynets håndtering av saken.
I en undersak med tittelen «- Ingen teologisk prestekonflikt» har avisen intervjuet kirkverge Morten Henriksen Dalan. Hans hovedanliggende er at arbeidmiljøet er hans ansvar, og ikke sogneprestens, samt at det ble grepet fatt i problemene og gjort noe med dem. Dalan siteres på at «- Også Arbeidstilsynet burde ha skjønt hvordan ansvarslinjene nå fungerer» og «uttrykker skepsis overfor tilsynets fremgangsmåte i saken så langt.»
I ytterligere en undersak, med tittelen «Hylland tok affære», har avisen intervjuet sogneprest Trond Hylland. Hylland sier han «tok affære» i forbindelse med Bergets konflikt med den omtalte organisten og at han også overtok en gudstjeneste for henne, slik at hun skulle slippe å forholde seg til vedkommende. Samtidig presiserer Hylland at Bergets problemer i utgangspunktet ikke var noe tema mellom dem, men at han fikk kjennskap til problemene via kirkevergen.
I en enspalter med tittelen «Ingen kommentar» fremgår det at verken biskop Sigurd Osberg, hans personalsjef eller Røyken-prestenes nærmeste overordnede, prosten i Drammen, var tilgjengelige for kommentarer.
Artiklene er illustrert med to bilder; ett av Winnie Berget og ett av kirkeverge Morten Henriksen Dalan. I teksten som ledsager sistnevnte bildet heter det:
«- Dette dreier seg om samarbeidsproblemer mellom Winnie Berget på den ene siden
og menighetsrådet og kirkelig fellesråd på den andre, mener kirkeverge Morten
Henriksen Dalan.»
Onsdag 29. april har avisen intervjuet biskop Sigurd Osberg, under tittelen «Håper på rask avklaring». Det fremgår av teksten at Osberg «nødig» vil kommentere innholdet i en personalsak, men at han samtidig opplyser om hvilke tiltak som er iverksatt for å rydde opp i saken. Det vises til Arbeidstilsynets oppfordringer, og at Osberg har vært i møte med tilsynsleder Jan Muggerud. Det vises også til at prosten i Drammen, Astrid Bjellebø Bayegan, er sykmeldt, og at Osberg har vært i møter med fungerende prost, Torstein Lalim.
Artikkelen er illustrert med et bilde av Astrid Bjellebø Bayegan, ledsaget av følgende tekst:
«Drammens-prost Astrid Bjellebø Bayegan har i lengre tid hatt konfliktene i Røyken
prestegjeld på sitt bord. Nå er hun langtidssykmeldt, men biskop Sigurd Osberg for-
sikrer at saken har høy prioritet. Biskopen vil forsøke å finne en løsning, sammen
med prostens stedfortreder Torstein Lalim og stiftskapellan David Gjerp.»
Samme dag har avisen også kommentert saken på lederplass, under tittelen «Videre etter konflikten». Essensen i lederartikkelen er at det nå er på tide å lære av konflikten og at personlige hensyn og prestisje i etterkant må legges til side.
KLAGEN:
Klager er sogneprest Trond Hylland. Han reagerer på at Røyken og Hurums Avis ikke brakte noen «kommentar/korrigering» etter at Arbeidstilsynet i den nevnte saken kom
med en uttalelse i oktober 1998. Klageren viser til at han «i kontakt med de to avis-redaktørene (Avisen Fremtiden er klaget inn i samme sak) fikk vite at de hadde sin saklige ryggdekning i uttalelser fra Arbeidstilsynet.» Klageren anfører at Arbeidstilsynets brev til presteforeningen i oktober «har til hensikt å frata sognepresten ansvaret for ?arbeidsmiljø-problemer i den tidligere konflikten?.» Begge avisene ble «etter en tid» gjort oppmerksom på den uttalelsen som forelå. På dette grunnlaget stiller klageren spørsmål ved at Røyken og Hurums Avis ikke har brakt innholdet i denne uttalelsen. «Dette oppleves som sterkt ettersom det her dreier seg om lokalavisen for det område som, hovedsakelig, dekkes av vårt prestegjeld.»
Klageren skriver avslutningsvis:
«Utgangspunktet for denne saken var en klage innlevert til Arbeidstilsynet. Når da Arbeidstilsynet dokumenterer at det i klagen ikke finnes grunn til å anklage meg som ansvarlig for konflikten, kunne det være å forvente at mediene, med en slik kunnskap, trakk visse konsekvenser.»

TILSVARSRUNDEN:
Røyken og Hurums Avis skriver i sitt tilsvar at saken startet allerede i desember 1996, da kapellan Winnie Berget «fikk et sammenbrudd under en gudstjeneste og ble sykmeldt.» Vedlagt tilsvaret følger kopi av avisens omtale fra den gang. Det vises til at klageren ble intervjuet, og at det da aldri ble påstått at det var noen konflikt mellom kapellanen og klageren. Videre vises det i tilsvaret til at når saken kom opp igjen i april 1998, så skyldtes det at kapellanen mente hennes arbeidsforhold over lang tid hadde vært utilfredsstillende, at hun blant annet var utsatt for sjikane og «at hun opplevde at det ikke førte frem å gå tjenestevei, via bl.a. sognepresten». I stedet gikk hun direkte til Arbeidstilsynet.
Det understrekes i tilsvaret at saken pågikk over lang tid, og at klageren, så vel som andre parter, hele tiden ble gitt anledning til å komme frem med sine synspunkter. Det anføres også at avisen har forsøkt å fremstille saken «så nyansert som mulig.»
Når det gjelder Arbeidstilsynets siste uttalelse, skriver avisen at den «kom?til avisen først i forbindelse med Hyllands klage. Hylland har hverken sendt oss uttalelsen eller gjort oss oppmerksom på den.» Det vises ellers til at avisen nå har omtalt uttalelsen.

Klageren skriver i sitt tilsvar at påstanden om at avisen først mottok Arbeidstilsynets uttalelse i forbindelse med klagen, «skaper undring hos meg». Klageren viser til at brevet «ble gjort kjent i menighetene» , og at en navngitt kvinne skal ha tatt kontakt med avisen og gjort redaktøren oppmerksom på uttalelsen. Når det gjelder Røyken og Hurums Avis? omtale (kopi vedlagt) av Arbeidstilsynets brev, etter at klagen forelå, skriver klageren:
«Jeg leser den 3. februar, etter at Røyken og Hurums Avis har mottatt klagen, i en liten ramme på siste side en knapp melding?Hvis dette skal tjene som en korrigering av et inntrykk leserne tidligere har fått, er jeg usikker på om allmenheten i det hele tatt har oppdaget det som der sto.»
Røyken og Hurums Avis understreker i sin siste kommentar at Arbeidstilsynets uttalelse «først kom til redaksjonen i forbindelse med klagen.» Utover det har avisen ingenting å tilføye.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Røyken og Hurums Avis? omtale av at en kapellan i Røyken kritiserte arbeidsforholdene i menigheten hvor hun var ansatt. Klageren, som er sogneprest, mente seg utsatt for uberettiget kritikk i forbindelse med at Arbeidstilsynet ble koblet inn i saken. Klageren mener det er kritikkverdig at avisen unnlot å omtale en ny uttalelse fra Arbeids-tilsynet et halvt år senere. Klageren anfører at det siste brevet fra tilsynet «frikjenner» ham for ansvar i konflikten. At avisen, i en liten én-spalter på siste side, omtalte brevet etter at klagen forelå, er etter klagerens mening ikke tilstrekkelig.
Røyken og Hurums Avis viser til at saken har en forhistorie som går over to år tilbake, og anfører at det var den omtalte kapellanens reaksjoner og uttalelser som gjorde at den kom opp igjen i april i fjor. Avisen understreker at den hele tiden har latt alle parter, også klageren, komme til orde med sin versjon. Når det gjelder Arbeidstilsynets brev fra oktober i fjor, hevder avisen at dette ikke kom til redaksjonen før etter at klagen forelå.

Pressens Faglige Utvalg mener Røyken og Hurums Avis var i sin fulle rett til å sette søkelyset på forholdene i den omtalte menigheten, og konstaterer at avisen har innhentet opplysninger og kommentarer fra flere kilder.
Utvalget vil på generelt grunnlag understreke at det er i tråd med god presseskikk å følge opp saker hvor enkeltpersoner eller institusjoner er utsatt for kritikk, og hvor det senere kommer inn nye og modererende momenter.
I det påklagede tilfellet vil utvalget påpeke at Arbeidstilsynets uttalelser bare utgjorde ett av flere elementer i det opprinnelige oppslaget. Utvalget konstaterer at påstand står mot påstand med hensyn til når avisen ble kjent med brevet fra Arbeidstilsynet. Utvalget registerer at avisen fremholder å ha fått hånd om brevet først etter at PFU-klagen forelå. Sett i lys av den omfattende dekning avisen opprinnelig ga saken, og den kritikk som den gang ble rettet mot klageren, mener utvalget at redaksjonen burde gitt brevet fra Arbeidstilsynet bredere omtale.

Røyken og Hurums Avis har opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 23. mars 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Thor Woje,
Grete Faremo, Brit Fougner