Advokatfirmaet Elden v. advokatfullmektig Håkon Juel Hassel p.v.a. Aylar Lie mot Aktuell Rapport

PFU-sak 007/07


SAMMENDRAG:

Aktuell Rapport, som utgis av Nordic Publishing AS, hadde i nummer 1/2007 følgende henvisning på første side:

AYLAR
MITT VILLE LIV
FRA NULL TIL SEX

Henvisningen var illustrert med et portrettbilde av glamourmodellen Aylar Lie. Førstesiden var ellers dominert av et bilde av en lettere antrukket ung kvinne.

Inne i bladet, på sidene 52 og 53, het det i tittelen: «Aylar is looking for a good time: BOYS, BOYS, BOYS!» Ingressen:

«Hun har hatt et grepa tak i mye. Modellbyrå, magasiner og sangkarriere. Men det folk elsker ved Aylar er den naughty fortiden hennes. Sexfilmene har forført tusener av mennesker – og tilbakemeldingene fra norske menn er krystallklar: Vi vil ha mer Aylar!»

Videre i artikkelen omtales Lies ulike engasjementer og aktiviteter uten kildeanvisning. Der det forekommer direkte tale, siteres det fra ukebladet Her og Nå og nettstedet Side2. I ett tilfelle er hun sitert uten at det er oppgitt kilde:

«Selv har hun uttalt: – Jeg har vært med på sinnsyke ting! Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke hadde nettadressen klar, da bomben sprang!»

Artikkelen var illustrert med to større fotos av Lie, samt to små forsider av bladene «max’s» og «Just over eighteen». Den siste viser Lie i en utpreget pornografisk situasjon.
Som vedlegg til bladet fulgte en DVD-plate med sterkt pornografisk innhold. En av sekvensene på platen viser Lie i en samleiesituasjon. På platens omslag heter det:

«AYLAR Pornofilmen som skapte en norsk stjerne. 2 timer usensurert hardporno».

Baksiden viser blant annet et bilde av Lie i en oralseksuell situasjon.

KLAGEN:

Klager er Aylar Lie via advokat. I det opprinnelige klagebrevet het det:

«Lie har reagert kraftig på utformingen av artikkelen som forleder ved å foregi at Lie gir sin versjon av det som beskrives som ”MITT VILLE LIV FRA NULL TIL SEX”. Det kan særlig vises til forsiden og den overskrift og billedbruk som der er benyttet sammenholdt med overskriften og billedbruken som er benyttet i artikkelen. Leseren tilstiles ikke – før ved nøyere gjennomlesning av reportasjen – det faktum at den er klipp og lim av referater fra ulike publikasjoner, ispedd bidrag fra publikasjonens skribent. For ordens skyld føyes det til at publikasjonen selges innpakket i plastomslag, hvor en DVD følger med.»

Aktuell Rapport kom etter noe tid tilbake, via advokat, med følgende:

«Da det ikke er mulig å lese ut av klagen hva det klages over og/eller hvilke bestemmelser angjeldende artikkel påberopes å støte an mot, lar det seg heller ikke gjøre å utforme noe saklig tilsvar i saken.

Sekretariatet ba med dette som bakgrunn klageren klargjøre hva det klages over.

Klageren kom deretter tilbake med følgende:

«Lie har reagert på at reportasjen i nr 1 2007 har benyttet en overskrift på coveret som gir det inntrykk at bladet har intervjuet henne, altså at hun har stilt opp for bladet og redegjort for det som beskrives som ”Mitt ville liv….”. Billedbruken på forsiden, samt bildet som er benyttet på side 52 underbygger det forhold at en her har benyttet seg av et fingert intervju-vinkling: Først ved nærmere gjennomlesning tilstiles leseren det forhold at det dreier seg om en reportasje med refererende uttalelser fra andre medier.»

Det anføres ellers fra klagerens advokat at Lie ikke ble kontaktet på forhånd, og det opplyses samtidig at noe intervju med Aktuell Rapport ikke ville vært aktuelt.

TILSVARSRUNDEN:

Aktuell Rapport, stadig via sin advokat, anfører i sitt tilsvar at man ikke kan se at bladet har brutt med normene for god presseskikk. Videre heter det i tilsvaret:

«Når det gjelder pkt 4.4 (i Vær Varsom-plakaten; sekr. anm.) erkjennes det at det hadde vært en heldigere utforming av overskriften (henvisningen på første side; sekr. anm.) om det hadde stått ”Aylars ville liv” fremfor ”mitt ville liv”. Når det er sagt så blir vel Aylars ville liv nok så grundig dokumentert gjennom den vedlagte DVD (som Aylar har solgt sine rettigheter til) og reportasjens innhold. Bladets sjanger tilsier også at leserne ikke har noe forhold til hvorvidt Aylar selv har gitt noe intervju til magasinet eller ei. Denne type overskrift er sedvanlig uten at leserne forledes til å tro at man vil finne noe portrettintervju i magasinet.»

Klageren skriver i sitt tilsvar:

«Innklagede fremholder at det i bladet med vedlagte DVD gis en slik grundig dokumentasjon av Aylars ville liv. En kan fra denne side ikke se at dette unnskylder – langt mindre berettiger – de virkemidler som her er tatt i bruk. Det er i denne sammenheng selvsagt uten betydning hvorvidt Aylar i sin tid skal ha solgt rettighetene til den DVD som er vedlagt klagen.»

«Innklagede synes videre å fremheve at leserne av ”Aktuell Rapport” ikke må forventes å reflektere over hvorvidt Aylar faktisk har gitt noe intervju eller ei. Heller ikke denne anførsel er det grunnlag for. En finner tvert imot grunn til å fremheve at bladets sjanger nettopp virker som et skjerpende moment i situasjoner hvor intervjuer fingeres.»

Aktuell Rapport har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder henvisningstittelen til en artikkel over to sider i bladet Aktuell Rapport. Klageren, glamourmodellen Aylar Lie via advokat, mener tittelen «AYLAR MITT VILLE LIV FRA NULL TIL SEX» skaper et inntrykk av at hun er intervjuet inne i bladet. Klageren framholder at en eventuell henvendelse om et slikt intervju ville blitt avslått.

Aktuell Rapport innser at man med fordel kunne ha formulert seg annerledes i den påklagede tittelen for å unngå å skape inntrykket av at klageren var intervjuet. Det vises ellers til at det er vanlig å lage artikler med sitater fra andre medier. Ellers anføres det fra Aktuell Rapports side at bladet tilhører en sjanger hvor lesere neppe er opptatt av om klageren har uttalt seg til bladet eller ikke.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier».

Utvalget registrerer at klageren ikke har påvist konkrete feil i den påklagede artikkelen, og at klagen utelukkende dreier seg om bladets henvisningstittel på første side. Slik utvalget ser det, har Aktuell Rapport «klippet og limt» en artikkel om klageren på en presseetisk akseptabel måte, blant annet ved i all hovedsak å oppgi kildene for klagerens uttalelser.

På den annen side anser utvalget at henvisningstittelen med fordel kunne vært formulert annerledes, og mener bladet har forledet leserne til å tro at klageren har fortalt en historie om sitt ville liv til Aktuell Rapport. Utvalget finner derfor at henvisningstittelen strider mot Vær Varsom-plakatens punkt 4.4.

Utvalget vil dessuten understreke at Aktuell Rapport er underlagt de samme etiske normene som norsk presse forøvrig, og at bladets indirekte antydning om noe annet ikke er akseptabel.

Aktuell Rapport har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. mai 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Halldis Nergård,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller