Stig Aukan mot Bergensavisen

PFU-sak 007/04


SAMMENDRAG:
Torsdag 30. oktober 2003 brakte Bergensavisen (BA) et bilde av en ambulanse, der en ambulansetjenestemann med en baby i armene og en ung identifiserbar kvinne sitter inne i bilen.

Bildeteksten var:

» I SIKKERHET: Her tar ambulansepersonalet hånd om et lite barn etter at to biler kolliderte i krysset Godviksvingene ? Olsvikveien i går formiddag. Fem personer ble kjørt til sykehus, blant dem to små barn. En av personene, en 62 år gammel mann ble innlagt med lettere skader. Begge bilene måtte taues vekk etter smellen. »

Søndag 23. november brukte avisen samme bilde på BAs kryssordsider.

KLAGEN:
Klageren er Stig Aukan, som er samboer med kvinnen og far til babyen på bildet. Han mener BAs bildebruk bryter med god presseskikk. Det presiseres innledningsvis at » [i]ngen ble skadet, men bilene ble totalvrak » etter ulykken.

Klageren mener avisens bildebruk strider mot Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, og viser til at avisen har publisert bildet » uten samtykke fra involverte «. Han skriver at dette » ble en ekstra sterk psykisk påkjenning for min samboer, som allerede var sterkt påvirket av ulykken». Identifiseringen bidro til mye uønsket oppmerksomhet i form av gjenkjennelse [?] »

Han mener også BAs illustrasjonsbilde i søndagskryssordet bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, om bilder i ny sammenheng.

TILSVARSRUNDEN:

Bergensavisen mener klagen er » ugrunnet «, og viser til at » [i]ngen ble skadet i ulykken, og det var ingen mistanke om noe kriminelt eller kritikkverdig fra de involverte. » Avisen mener derfor » [d]et var ingen begrunnelse for å anonymisere klagerens sønn og samboer » og at » [d]et er ingen grunn til å oppleve gjensynet med bildet i avisen som en ekstra sterk psykisk påkjenning. »

BA understreker at den overvåker » trafikknyhetene nøye og følger opp alle ulykker så tett og faktaorientert som mulig. Det er en viktig del av lokalsamfunnets trafikkopplæring [?] «, avslutter avisen

Klageren opprettholder klagen, og mener avisen ikke har satt seg skikkelig inn i saken når det gjelder hendelsesforløpet. Han skriver at «[e]n person ble holdt til observasjon over natten, minst 4 av de fem involverte ble sendt til sykehus for observasjon. Ulykken ble etterforsket av Laksevåg lensmannskontor, med det utfall at min samboer ble bøtelagt. »

Vedrørende avisens manglende forståelse av at bildet opplevdes som en ekstra psykisk påkjenning, understreker klageren at » [f]or en person som, sett bort fra bursdagsspalter etc., kanskje kommer i avisen en gang i løpet av livet, vil denne eksponeringen oppleves på en helt annen, og mye sterkere måte. »

Klageren og hans samboer ser gjenbruket av bildet i kryssordet » som en påminnelse på en svært traumatisk opplevelse, som ble forsterket av BA?s bildebruk, samt at et tidels sekund var det som muligens skilte et lite barn fra døden. »

Når det gjelder avisens understrekning av at det er en viktig del av lokalsamfunnets trafikk-opplæring at de følger opp alle ulykker så tett som mulig, skriver klageren at det da hadde vært » langt mer passende å ta bilde av to totalvrakede biler fremfor et bilde inn i en ambulanse. »

Avisen presiserer at det var nytt for redaksjonen at politiet har utferdiget en bot til klagerens samboer i forbindelse med ulykken. » Det er heller ikke tatt med i bildeteksten på bildet som er gjengitt i BA og var heller ikke kjent for avisen på de tidspunktene bildet ble publisert «, skriver avisen.

Videre understreker avisen at » [n]år klageren søker å dramatisere de psykiske virkningene av et bilde fra en trafikkulykke der ingen ble skadet, fremgår det av klagerens fram-stilling at motivet er å bygge opp et økonomisk erstatningskrav mot avisen. [?] [E]n veitrafikkulykke er ikke en privat hendelse. Det er en offentlig hendelse, også når ulykken ikke fører til personskade. Både de som er innblandet, og alle de andre som leser om hendelsen, lærer forhåpentligvis noe om farene ved å ferdes på veien. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et bilde i Bergensavisen (BA) av en ambulanse, der en ambulansetjeneste-mann med en baby i armene og en ung identifiserbar kvinne sitter inne i bilen. Klageren, samboeren til kvinnen og far til babyen, mener avisens bildebruk bryter med god presseskikk. Det vises til at identifiseringen opplevdes som en sterk påkjenning for kvinnen, og som en påminnelse om en traumatisk ulykkesopplevelse. Klageren mener også BAs bruk av samme bilde i et kryssord omtrent en måned senere, bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, om bilder brukt i en annen sammenheng enn den opprinnelige.

BA mener klagen er ugrunnet, og hevder at det ikke forelå noen begrunnelse for anonymisering i denne saken. Avisen understreker at det er en viktig del av lokal-samfunnets trafikkopplæring at pressen følger opp alle ulykker så tett og faktaorientert som mulig.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon». Utvalget understreker at omtale av ulykker krever spesiell varsomhet, slik at pressen ikke påfører de berørte nye og unødige lidelser. Selv om det påklagede bildet for leserne ikke fremstår som krenkende, kunne avisen bildemessig med fordel ha dekket ulykken på en mer skånsom måte.

Når det gjelder gjenbruken av ulykkesbildet i underholdningssammenheng, mener utvalget avisen måtte forstå at dette ville oppleves som en unødig tilleggsbelastning for de berørte. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.»

På dette punkt har Bergensavisen brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 23. mars 2004
Thor Woje,
John Olav Egeland, Odd Isungset, Sigrun Slapgard,
Camilla Serck-Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Henrik Syse