Helsedepartementet v. Regjeringsadvokaten (Adv. Therese Steen) mot TV 2

PFU-sak 007/03


SAMMENDRAG:
TV 2-magasinet «Rikets Tilstand» hadde 16. oktober 2002 et reportasjeinnslag som omhandlet den unge narkomane Michelle og hennes livssituasjon. Innslaget introduseres slik av programleder Gerhard Helskog, mens en eske vises fram:

» Dette er en medisin som heter Subutex. Den gjør narkomane rusfrie. I tillegg forsvinner abstinenser, og suget etter heroin. Medikamentet blokkerer også reseptorer i hjernen, slik at det blir vanskelig å dø av overdose. Ingen tror at denne medisinen alene kan løse narkotikaproblemene. Men den kan redde livet til unge mennesker. Problemet er at legene ikke får skrive den ut. Regjeringen har bestemt at narkomane under 25 år ikke skal få Subutex. »

I innslaget inngikk et intervju med statssekretær Kristin Ravnanger i Helsedepartementet. Hun presenteres av reporteren som den som «har ansvaret for systemet». «Hun sitter i den politiske ledelsen som ikke vil gi medisin til narkomane under 25 år.» Og statssekretæren uttaler:

» – Ja, altså narkomane under 25 år skal få behandling, behandlingstilbud. Og da er det et spørsmål om medisin er den beste behandlingen. Og de rådene som vi har fått er jo at en ikke skal legge seg på medisiner først og fremst når det gjelder så unge. Da skal en først og fremst bruke den andre mer tradisjonelle behandlingsmetoden, altså den medikamentfrie behandlingsmetoden.

Reporteren, Tonje Steinsland, opplyser at » Kristin Ravnanger fikk nær to uker til å forberede seg på spørsmål om hvorfor reglene er så strenge. Til tross for det har hun ikke satt seg inn i hvordan medisinen virker. »

Reporteren legger en Subutex-pakning på bordet og spør: – Vet du hva dette er?
Ravnanger: – Jada.
Reporter: – Vet du hvordan denne medisinen virker?
Ravnanger: – Altså, nå er ikke jeg fagperson, så jeg kjenner ikke… Jeg kjenner ikke hvordan medisinen virker.
Reporter: – Det er en medisin som gjør narkomane rusfrie, tar bort abstinenser, tar bort suget etter heroin, gjør en narkoman normal og i stand til å leve et normalt liv, fysisk. Altså, en medisin som gjør en narkoman rusfriog normal, er forbudt.
Ravnanger: – Ja, men du kan ikke vente at jeg skal svare på innholdet i en medisin, altså, jeg har jo ikke fagkunnskap til å kunne svare på det – jeg vet ikke om det er riktig en gang det du sier, om den medisinen. Virkestoffet i den medisinen. Har ikke peiling på det.

Og senere i innslaget :

Reporter: – Men et hundretall unge mennesker dør hvert eneste år?
Ravnanger: – Vi skal jobbe aktivt for at folk ikke dør av overdoser.
Reporter: – Dere skal jobbe aktivt for at folk ikke skal dø av overdose, men de skal ikke få medisin som gjør dem rusfrie?
Ravnanger: – Altså, nå skal vi gjennomgå kriteriene, så skal vi evaluere programmet. Om vi skal gjøre noen endringer på det må vi komme tilbake til når det er gjort.
Reporter: – Du mener at narkomani ikke er en sykdom?
Ravnanger: – Om man skal definere narkomani som en sykdom, det er vel kanskje ikke… klarer vi kanskje ikke å bli helt enige om.

Og enda senere:

Reporter: – Leger, de har avgitt en ed, på at det viktigste er å redde liv.
Ravnanger: Mm.
Reporter: – Når de skriver ut Subutex, for nettopp å redde livet til unge narkomane, så blir de truet med å miste legelisensen.
Ravnanger: – Ja altså jeg… altså hvis du foreskriver ulovlig medisin, så får du jo et pålegg fra fylkeslegen da. Men jeg skjønner liksom ikke at det er det eneste alternativet den legen har – det tror jeg ikke på. Tror ikke på det i det hele tatt.

Reporter: – Det virker helt meningsløst. Altså en medisin som gjør narkomane rusfrie, den medisinen skal være illegal?
Ravnanger: – Det har en faglig tilrådning sagt.
Reporter: – En faglig tilrådning. Men hva er begrunnelsen for den faglige – hva er kjernen i den faglige tilrådningen?
Ravnanger: – Nei, men det må… da må du spørre de som er fagfolk på området.
Reporter: – Men ser du at det er…
Ravnanger: – Jeg er ferdig med å svare deg på de spørsmålene du har. Den er grei.

Fra studio avsluttet programleder Helskog innslaget ved bl.a. å si:

«I kveld er Michelle fortsatt i live. Men hvorfor nekter regjeringen å gi narkomane under 25 år Subutex? Mer enn 20 ganger har vi rettet dette spørsmålet til regjeringen, uten å få noen begrunnelse. Regjeringen vil heller ikke svare på om narkomani er en sykdom som krever medisinsk behandling. »
KLAGEN:
Klager er Helsedepartementet, med samtykke fra statssekretær Kristin Ravnanger og via Regjeringsadvokaten.

Det opplyses at «1. oktober 2002 mottok helseminister Dagfinn Høybråten ved informasjonssjef Ingrid Vigerust en forespørsel om intervju fra TV 2 ved Tonje Steinsland. Det ble uttrykkelig angitt at ? Tema for intervjuet blir derfor etikken – og den politiske målsettingen – bak regelverket for legemiddelassistert rehabilitering – slik det fungerer i dag. » «Departementet aksepterte å stille til intervju ved statssekretær Kristin Ravnanger.»

«Under intervjuet hadde intervjueren et aggressiv[t] og irritert forhold til intervjuobjektet og stilte de samme spørsmålene mange ganger. TV2 fortsatte intervjuet ut over de 20 minuttene det var avsatt og stoppet ikke opptakene til tross for at det gjentatte ganger ble gjort oppmerksom på at tiden var ute. Intervjuet pågikk derfor i omkring 45 minutter. For å få innsikt i TV2[s] opptreden i intervjusituasjonen er det avgjørende at PFU og undertegnede får tilgang til råopptaker fra intervjuet. »

«I forkant av intervjuet betinget departementet seg rett til gjennomsyn/gjennomlesning av de delene TV2 ønsket å benytte i programmet, slik at de utvalgte deler kunne suppleres dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Dette ble akseptert fra TV2?s side… » «Departementet reagerte umiddelbart på de strekkene som var foreslått sendt i programmet. (…) TV2 motsatte seg å ta inn ytterligere elementer fra intervjuet . »

Det vises i klagen til ytterlige et TV 2-brev, fra lederen av «Rikets Tilstand»-redaksjonen, Gerhard Helskog. «I brevet kritiseres statssekretær Ravnanger for ikke å ha kjent til virkningene av Subutex. (…) Det opplyses imidlertid at dersom ministeren kort kan svare på spørsmålet om hvorfor narkomane under 25 år ikke får Subutex, skal Helskog referere dette fra studio. »

Departementet svarte at statssekretæren hadde vært uforberedt på å besvare spørsmål om hvordan Subutex virker, siden det ut fra TV 2s anmodning om intervju » ikke er dekning for å hevde at hun skulle være forberedt på å besvare medisinske spørsmål …». » Med hensyn til spørsmålet om hvorfor narkomane under 25 år ikke får dette medikamentet (Subutex), vises det til uttalelsen i intervjuet om at dette er basert på en faglig tilrådning. »

Klageren viser her til ytterligere brevveksling med TV 2, og fastslår at departementets påpekninger ikke var tatt til følge da det redigerte programinnslaget ble sendt 16. oktober, med oppfølgning i TV 2-nyhetene samme kveld.

» Dette medfører at intervjuet gir et misvisende bilde av statssekretærens meninger og regjeringens politikk. Videre fremhever Helskog avslutningsvis i programmet at departementet har nektet å besvare spørsmålet med hensyn til hvorfor unge under 25 ikke kan få Subutex. Dette på tross av at spørsmålet ble besvart i så vel intervjuet som i den oppfølgende korrespondansen… «.

Kopier av all brevveksling mellom partene følger klagen.

Klageren mener for det første at TV 2 har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om at opplysninger som gis skal være korrekte. » Det må i denne sammenheng presiseres at TV 2 her gav en faktisk opplysning som journalisten var kjent med var feil, da det var Tonje Steinsland selv som hadde angitt temaet for intervjuet… «.

«Programmet avsluttes med at Gerhard Helskog fremhever at TV2 over 20 ganger har stilt regjeringen spørsmålet om hvorfor det ikke gis Subutex til dem under 25 år uten å få svar. Dette er feilinformasjon fra Helskog sin side, og utgjør således et brudd på pkt. 3.2. »

Dessuten mener klageren at TV 2 har brutt VV-plakatens punkt 3.3, om å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner. » Dersom intervjuet skulle gjelde de ulike virkningene av Subutex og /eller andre medisinske preparater, har TV2 en plikt til å varsle om dette… TV2s håndtering forverres av at statssekretæren i programmet blir kritisert for å være uforberedt på dette punkt. »

Klageren viser samtidig til forhåndsavtalen, om at man ved gjennomsyn skulle «kunne kreve ytterligere elementer inntatt dersom viktige uttalelser var klippet bort».

«Det følger videre av Vær Varsom-plakaten pkt. 3.7 at pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Etter departementets syn har TV2 brutt denne bestemmelsen ved å ikke ta inn de fullstendige svarene på de spørsmålene som ble stilt fra TV2. »

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 har vurdert hvorvidt råopptaket av intervjuet med statssekretær Ravnaker skal utleveres til PFU, og er «sterkt skeptiske til dette». «Upublisert materiale er normalt å sammenligne med skrivende journalisters notatblokker, og vi ser sterke grunner til å holde materialet tilbake. På tross av dette har vi funnet å ville fremlegge dette intervjuet i sin helhet. » (Utskrift vedlagt).

Når det gjelder selve klagen, er TV 2 sterkt uenig i at premissene for intrevjuet med stats- sekretær Ravnanger ikke var gjort klare nok. » Det går klart frem av TV 2s skriftlige intervjuforespørsel at vi skulle spørre om den ?medikamentbaserte delen av behand- lingen?. Vi varslet en kritisk innfallsvinkel med referanse til at ?Norge fortsatt ligger på topp i statistikken over overdosedødsfall i Europa. Likevel har vi de strengeste sett av kriterier for opptak av narkomane i LAR?. Legemiddel assistert rehabilitering (LAR) kretser om kun to medikamenter, Metadon og Subutex. »

«Det blir videre klaget over at TV 2 i innslaget opplyser om at statssekretæren ikke visste hvordan Subutex virker på den narkomane. Dette til tross for at hun hadde fått 2 uker til å forberede seg på spørsmålet om hvorfor tildelingsreglene er så strenge. TV 2s opplysninger er fullt ut korrekte og i høyeste grad dekkende. (…) Vi understreker at stats- sekretærens omtrentlige svar om ?faglige tilrådinger?, er tatt med i programmet. »

Videre vises det til klagerens påstand om at TV 2 skal ha brutt en avtale om den videre behandling og bruk av intervjuet i programmet. Ifølge TV 2 er det » ikke inngått noen avtale som beskrevet fra Regjeringsadvokatens side «. «TV 2 har naturligvis ikke akseptert at en av aktørene i reportasjen skal få overta styringen med redigeringen av det ferdige program. Klageren fikk tilbud om å se gjennom de uttalelser som ble benyttet i programmet.»

«Dernest hevdes det at TV 2 ikke har gjengitt meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. TV 2 har gjengitt det sentrale i uttalelsene knyttet til diskusjonen om de strenge reglene. (…) TV 2 er av den bestemte oppfatning at intervjuet med statssekretær Ravnanger, slik det fremsto i programmet, gir et fullt ut dekkende bilde av statssekretærens synspunkter…». » Dersom TV 2 ikke hadde eksponert statssekretærens mangel på kunnskap og manglende vilje til å begrunne sine beslutninger, hadde TV 2 sviktet sin oppgave. »

«Avsnittene regjeringen forlangte å få inn inneholdt ikke noe konkret svar på spørsmålet. (…) Å ta inn tåkeleggende utlegninger som ikke er svaret på spørsmålet, betyr at andre aktører i programmet får tilsvarende mindre tid, og at det redaksjonelle fokus flyttes vekk fra det som er det kontroversielle. »

«At Gerhard Helskog i avslutningen opplyser at TV 2 over 20 ganger har stilt regjeringen spørsmålet om hvorfor grensen for Subutex er satt til 25 år uten å få svar, er ikke kritikk- verdig. Opplsyningene er korrekte, og ikke i strid med god presseskikk. Det faller på sin egen urimelighet å hevde at statssekretæren ?måtte? vise til ?fagfolk på området?. Grensen på 25 år er fastsatt politisk, på tvers av mange fagmiljøers råd. Det er den politiske ledelsen som selv må ta ansvaret for retningslinjene og svare på spørsmål om begrunnelsen for den. »

«Det er korrekt at intervjuet tok unødig lang tid (Opptaket er imidlertid 31, ikke 45 minutter langt slik regjeringsadvokaten hevder). Dette kan vanskelig sies å være klanderverdig eller i strid med god presseskikk. Årsaken var at statssekretæren ikke kunne gi et begrunnet svar på nøkkelspørsmålet om de strenge reglene . Det er etter TV 2s oppfatning heller ikke grunnlag for å kritisere gjennomføringen av intervjuet. Å karakterisere intervjueren som ?aggressiv og irritert? i forhold til statssekretæren finner vi ikke dekkende. »

«Skulle Regjeringsadvokaten få medhold i sin klage vil det åpne for en ny presedens. Det overrasker oss at klageren i praksis forfekter et syn som går ut på at departementet skal ha rett til å gripe inn i redigeringen av et program for å dekke over realitetene. Skulle regjeringen få gjennomslag for dette vil det nødvendigvis bli til stor skade for den kritiske og granskende journalistikken. »

TV 2 opplyser for øvrig at redaksjonen, i tillegg til intervjuet med statssekretær Ravnanger, tilbød helseminister Dagfinn Høybråten å komme med en skriftlig «oppklaring» som kunne
refereres i sendingen. «Men heller ikke dette tilbudet ble tatt imot.» (…) » I de etterfølgende nyhetssendingene kom også helseministeren direkte til orde. »

Klageren mener TV 2s tilsvar «bærer preg av et forsvar av det man fra denne side oppfatter som manglende kritisk journalistikk. (…) Problemet med TV 2s reportasje er at man utelukkende fokuserer på medikamentet , og hvorfor ikke ?alle? narkomane kan få Subutex. (…) Det burde være kjent for redaksjonen at det i all hovedsak er metadon som benyttes innenfor LAR i Norge… Dette er samtidig det legemiddelet som anbefales av fagfeltet. Helsedeparte- mentet finner det derfor påfallende a man i denne sammenheng ikke også fokuserer på metadon.»

«Fra departementets side fastholdes det at kritikken fra TV 2 mht statssekretærens manglende kjennskap til hvordan Subutex virker var urettmessig, sett hen til det som ble angitt som premiss for intervjuet. (…) En ting er å redegjøre for tildelingsregler, dvs kriteriene for når narkomane kan tas opp i LAR. Noe helt annet er det å redegjøre medisinskfaglig for hvordan et av preparatene virker på pasienten. »

Her viser klageren for øvrig til utskriften fra råtapen, der det framgår at statssekretæren besvarer intervjuerens spørsmål om hvordan Subutex virker. » Statssekretærens uttalelse om manglende medisinskfaglig kunnskap, som for seeren ser ut til å være svar på Steinslands kommentar, er fremsatt i en annen sammenheng. På denne bakgrunn fastholder departementet at TV 2 ved dette har brutt VVP pkt. 3.2 og 3.3.»

Det fastholdes også hva som på forhånd var «avtalt» med redaksjonen. «TV 2 erkjenner i hvert fall et aspekt av denne avtalen, nemlig at departementet skulle få anledning til å påpeke feil eller misforståelser. (…) De klipp TV 2 valgte ut, gjenga ikke meningsinnholdet i uttalelsene, og det var derfor nødvendig at hele uttalelsen ble inntatt på flere punkter. Når man i ettertid leser den fullstendige utskriften av intervjuet, bekrefter den etter departe- mentets syn at TV 2s klipping innebærer at meningsinnholdet i statssekretærens uttalelser på flere punkter ikke er gjengitt. »

Klageren opprettholder også kritikken av Helskogs avsluttende opplysning om at » departementet, på tross av mer enn 20 spørsmål, ikke har besvart hvorfor regjeringen ?nekter […] å gi narkomane under 25 år subutex «. » Det kan ikke hevdes at departementet ikke har besvart dette spørsmålet. Både under ntervjuet og i den etterfølgende korrespondansen ble spørsmålet besvart under henvisning til fagmiljøene…». Klageren viser igjen til VV-punkt 3.7.

«Etter departementets syn virker det som om problemet for TV 2 var at de ikke fikk det svaret de ønsket. Trolig var formålet med programmet å forsøke å fremstille retningslinjene for LAR til rene politiske beslutninger stikk i strid med faglige tilrådninger, på tross av at den faktiske situasjon er den motsatte. (…) Rikets tilstand ser…ikke ut til å være interessert i å vise at regelverket ikke er så rigid. »

TV 2 registrerer at klagerne «øyensynlig ønsker seg et annet program… men dette kan ikke tilsi at innslaget er i strid med god presseskikk». «TV 2 har aldri hevdet at alle narkomane
bør få Subutex, tvert om. (…) At Regjeringsadvokaten og Helsedepartementet tilsynelatende ikke liker spørsmålsstillingen tar TV 2 til etterretning. (…) For den politiske begrunnelsen av ikke å gi medikamentet må informasjon om hvordan det virker åpenbart være relevant . »

» Når en regjering overprøver legenes konkrete individuelle skjønn og gjør et politisk vedtak om at et medikament ikke skal brukes, så må man uten å komme i strid med de presseetiske reglene kunne etterspørre hva det er med dette medikamentet som får regjeringen til å gå mot de faglige råd? Dette er åpenbart et politisk spørsmål. »

«Det er ikke korrekt at TV 2 har gått inn på en avtale der regjeringen eventuelt skulle kunne ? kreve inntatt uklipte deler… ?. TV 2 har som en del av kvalitetssikringen, oversendt en utskrift før publisering slik at eventuelle misforståelser eller rene feil kunne rettes opp. At departe- mentet mener seg berettiget til å få legge inn klipp i en dokumentar bør imidlertid påkalle oppmerksomhet. »

TV 2 fastholder at statssekretæren er riktig gjengitt. «Et intervju må nødvendigvis redigeres og klippes sammen. Det er TV 2s oppfatning at man her lojalt har gjengitt meningsinnholdet ?i det som brukes? av statssekretærens uttalelser.»

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, oversendt PFU et tilleggsbrev der «nye faktiske anførsler fremsatt av TV 2″ kommenteres. Innholdet går i hovedsak på departementets retningslinjer for medisinske vurderinger av narkomane. Det vises igjen til » en alvorlig overforenkling » fra TV 2s side når innslaget gir inntrykk av Subutex helbreder og gjør misbrukerne rusfrie.

For øvrig mener klageren at TV 2 forsøker å fraskrive seg ansvaret for Rikets Tilstands framstilling av LAR-regelverket ved å vise til at helseministeren fikk kommentere framstillingen i etterfølgende nyhetssendinger. Klageren legger her vekt på at «de opplysninger som ministeren gav… var nøyaktig de samme TV 2 gang på gang var blitt gjort oppmerksom på av departementet under intervjuet (med statssekretæren; sekr. anm.) og i korrespondansen forut for at programmet ble sendt. »

TV 2 skriver i en tilleggskommentar at klagerens siste brev «synes å ligge langt fra det som skal prøves av PFU». » TV 2 har stilt et enkelt spørsmål til den politiske ledelsen i Helsedepartementet. Hva er den faglige begrunnelsen for aldersgrensen på 25 år? Svaret som ble gjentatt og gjentatt var at dette bygget på faglige tilråinger. Dette svaret har TV 2 referert korrekt og fyllestgjørende. »

«Departementet innrømmer nå at denne grensen er satt politisk. Dette er med andre ord stikk motsatt av det statssekretæren sa i intervjuet med TV 2. Dermed nærmer klagen seg det absurde. Departementet ga ikke TV 2 korrekt informasjon. Likevel forlanger departementet at TV 2 skal felles fordi TV 2 ikke ville la departementet utbrodere sine uriktige svar. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et intervju TV 2s «Rikets tilstand» gjorde med statssekretær Kristin Ravnanger i Helsedepartementet, i tilknytning til et kritisk reportasjeinnslag om at medikamentet Subutex ikke gis som hjelp til unge narkomane under 25 år. Departementet klager via Regjeringsadvokaten over at reporteren gjentatte ganger, og i motsetning til forutsetningene for intervjuet, stilte medisinskfaglige spørsmål som statssekretæren ikke var forberedt på å besvare. Det reageres også på at departementet, før innslaget ble sendt, ikke fikk anledning til å supplere med ytterligere elementer fra intervjuet, slik det var avtalt. Etter departementets mening kom innslaget derfor til å gi et misvisende bilde av statssekretærens meninger og regjeringens politikk.

TV 2 tilbakeviser klagen på alle punkter, og mener det klart framgår av brev som ble sendt departementet på forhånd at intervjuet med statssekretæren ville dreie seg om den medikamentbaserte behandlingen av narkomane. TV 2 påpeker at statssekretærens «omtrentlige svar om faglige tilrådinger» er tatt med i innslaget, og avviser at det forelå noen avtale om den videre behandling av intervjuet før sending. Etter redaksjonens mening hadde TV 2 sviktet sin oppgave dersom innslaget ikke hadde eksponert statssekretærens mangel på kunnskap og manglende vilje til å begrunne departementets beslutninger.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2s «Rikets tilstand» var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på regjeringens politikk knyttet til behandlingstilbudet for unge narkomane. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5, der det heter: «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

Som følge av tilgang til det fullstendige opptak av intervjuet med statssekretæren, konstaterer utvalget at innslaget, i sin endelige form, er redigert på en slik måte at enkelte svar er hentet fra andre deler av opptaket enn der reporterens spørsmål blir stilt. Utvalget mener likevel at statssekretæren, i det ferdige innslaget, på akseptabel måte får gjengitt kjernen i svaret hun gir på reporterens hovedspørsmål.

Når det gjelder formålet med intervjuet, slik det på forhånd ble presentert i brev til departementet, anser utvalget at TV 2 ga tilstrekkelig informasjon ved å varsle en «TV-dokumentar om den medikamentbaserte delen av behandlingen av narkomane i Norge». Slik utvalget ser det, måtte det også påhvile departementet et ansvar for å få presisert intervjuets ramme, hvis det på forhånd skulle herske tvil.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. mai 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller