Al-Shooraa International v. Kristin E. Strandenes mot TV 2

PFU-sak 006/01


SAMMENDRAG:
TV 2 s dokumentarprogram « Rikets tilstand » brakte 4. oktober 2000 det andre av to innslag som satte søkelys på omskjæring av jenter med innvandrerbakgrunn bosatt i Norge. Av programlederen Gerhard Helskog ble innslaget introdusert slik:
« I kveld skal vi avsløre løgn, svik og grov barnemishandling. Sist uke så dokumenterte vi at norske jenter med afrikansk bakgrunn blir tatt ut av Norge og omskåret og lemlestet, til tross for at det er straffbart. Foreldrene følger en tradisjon der jentungenes kjønnsdeler blir skåret vekk og underlivet sydd igjen. Vi kjenner til at 29 norske jenter har blitt ødelagt. 3000 jenter er i risikosonen.
Det afrikanske miljøet i Norge, det kontrolleres av religiøse ledere. Og disse lederne, de sier at de er imot denne lemlestingen av barna. Men, lederne de lyver. De sier én ting til myndighetene og pressen – og noe helt annet til sine egne. Reporter Tonje Steinsland, researcher Hege Storhaug og fotograf Frank Melhus skal i samarbeid med en svært modig ung kvinne, ta deg med inn i rom du aldri har vært. »
Den unge kvinnen presenteres av reporteren: «Kadra er 20 år og har levd mesteparten av sitt liv i Norge. På tross av dette besluttet familien for to år siden at hun skulle følge tradisjonen fra Somalia og bli omskåret. Kadra ble redd. Derfor søkte hun hjelp hos den religiøse lederen.»
I reportasjen inngikk skjulte opptak av Kadras møter med flere religiøse ledere. Den første, imamen Sheekh Muumin, bekrefter i opptaket at han vil la også sin yngste datter omskjære, antagelig i Somalia. Under et senere skjult opptak med imam Ebrahim (Ebraima) Saidy sier Kadra:
« – Jeg vil bare spørre om litt råd fra deg som imam. De vil at jeg skal bli sendt til Somalia for å bli omskjært, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre helt. Mamma sier at jeg skal ha en ordentlig somalisk omskjæring. »
Og imam Saidy svarer:
« – Jeg har hørt om det. Det kan være veldig vondt. Men hvis hun vil det, så er det best å gjøre det. I denne situasjonen er det best at du adlyder dine foreldre. »
På spørsmål fra Kadra om Saidy også synes at hennes lillesøster på seks år bør omskjæres, dvs. adlyde moren, svarer imamen:
« – Ja. Det at man adlyder foreldrene kommer først. Det kommer først. Budskapet fra Allah er at vi må adlyde foreldrene. »
Også en tredje imam, Fakebba Jagana, råder i skjult opptak Kadra til å la seg omskjære, og reporteren konstaterer at også han dermed avslører at han bryter norsk lov.
Mot slutten av reportasjen oppsøkes Kebba Secka, som underviser på Lofsrud ungdomsskole i Oslo. «Han er opprinnelig fra Gambia og en talsperson for det afrikanske muslimske miljøet. Som utdannet barnevernskonsulent i Norge, regnes han som svært integrert, og han er generalsekretær i Islamsk råd. Han er også medlem av Verdikommisjonen.»
I nytt skjult opptak utgir Kadra seg som 15-åring, og ber Secka om råd. Reporteren: «Hva mener Kebba Secka? Skal hun adlyde moren og la seg omskjære?». Og Secka svarer bl.a.:
« – Ja, hvis det er noe du bør gjøre som somalisk kvinne – som muslim, og som din mor har sagt. Det er noe du kan gjøre uten å dele det med andre som står utenfor sirkelen. Du har mange sirkler. »
« – Det er i neste omgang at du har en valgmulighet. Når du er mor selv, da kan du bestemme hvordan du vil stå ved siden av din datter. Det er da valget kommer. Ikke nå. »
Programleder Helskog avslutter innslaget slik:
« Omskjæring av jenter har en strafferamme på åtte år, enten det skjer i Norge eller i utlandet. Og det er like straffbart å medvirke til lemlesting. I dette tilfellet så skjer altså medvirkningen i en sjelesorgsituasjon. I moskeene, som også mottar betydelig offentlig, økonomisk støtte.
Vi har fått en kommentar fra den somaliske moskeen. De hevder at imamen som mottok Kadra i deres moské, ikke representerer dem. De sier at han bare er en mann som tilfeldigvis var innom den dagen.
Vi er heldige i Norge, som har en så modig kvinne som Kadra blant oss. Hun risikerer mye ved å avsløre løgnen. Nå trenger hun fire millioner livvakter. »
TV 2 tok for øvrig opp samme tema, med utsnitt fra «Rikets tilstand», i debattprogrammet « Tabloid » samme kveld. I diskusjonen deltok blant andre Kadra og Ebrahim Saidy Materialet fra «Rikets tilstand»-innslaget ble for øvrig lagt ut på TV 2s internettsider.
KLAGEN:
Klager er organisasjonen Al-Shooraa International ved Kristin E. Strandenes, som har innhentet samtykke fra imam Ebraima Saidy og tidligere leder av Islamsk råd, Kebba Secka. En foreløpig klage datert 02.01.01 ble sendt PFU for å overholde klagefristen, mens hovedklagen ble mottatt 04.04.01.
Klageren legger hovedvekten på TV 2s bruk av skjult kamera og mikrofon, og mener Saidys og Seckas uttalelser «er presentert slik at de blir å betrakte å være i strid med god presseskikk. I tillegg til denne alminnelige oppfatning av god presseskikk legger klagen vekt på alminnelige reaksjoner blant muslimer i Norge, som ved nevnte TV-programs usaklige innhold kjenner seg kollektivt mistenkeliggjort og uthengt .» « Man har forsømt de mest elementære krav til kildekritikk, redelighet, sannferdighet og omtanke for enkeltpersoner, etniske og religiøse grupper. »
I tilknytning til bruken av skjult kamera viser klageren til at «verken Secka eller Saidy ble gjort oppmerksom på at samtalene med Kadra ble gjennomført av journalistiske grunner og ble filmet for TV». « Innholdet i de skjulte opptakene ble for øvrig vist i redigert form og presenterte redaksjonelle synspunkt, sterkt i strid både med intensjonene og det faktiske innhold i utsagnene til både Secka og Saidy .» Klageren viser til VV-punktene 3.3 og 3.10.
Videre anfører klageren «at man fra journalistisk hold ikke kan konfrontere et menneske med en så sammensatt problemstilling som omskjæring av kvinner er, og ta det for gitt at vedkommende når han uttaler seg vet eksakt hva saken dreier seg om. Som immam har Ebraima Saidy ingen plikt til å ha ekspertkunnskap om omskjæring av kvinner. Det han har plikt til å vite noe om, er hva Sharia sier om spørsmålet og i denne sammenhengen har imam Saidy uutalt seg korrekt, gitt forutsetningen om hvilken type omskjæring av kvinner han hadde kunnskap om på det aktuelle tidspunktet. »
«Imam Saidy har lært den somaliske omskjæringen å kjenne som mange andre muslimer og andre nordmenn, gjennom TV 2s program. Dersom TV 2 hadde gjort et skikkelig bakgrunnsarbeid, ville de ha visst at få muslimer utenfor de aktuelle geografiske områdene er kjent med skikken, og enda færre kjenner alle varianter og hvilke regulering hver variant er, kan og må være gjenstand for, både i henhold til Sharia og annen lovgivning.»
Klageren går sterkt i rette med at omskjæring av kvinner skulle være et problem av « vesentlig samfunnsmessig betydning ». «Norge er et samfunn hvor mer enn 99% av den kvinnelige befolkningen ikke praktiserer omskjæring og knapt vet hva det hele dreier seg om.» « Både Imam Saidy og lektor Secka er av den oppfatning, uttalt og kjent lenge før de ble oppsøkt av Kadra, at omskjæring av kvinner slik det foregår i deres hjemland i Afrika, er en skikk som bør avskaffes. »
«Problemet omkring omskjæring av jenter/kvinner bosatt i Norge kunne ha vært tatt opp på et generelt grunnlag, for eksempel i en studiosamtale, eller gjennom undersøkende journalistikk blant de aktuelle nasjonale gruppene. Begge tilnærmingsmåter er praktisk gjennomførbare, dersom man er interessert i å belyse og å bidra til å løse problemet.»
Klageren viser også til VV-punkt 3.2, om kildekritikk, og anfører at det fra redaksjonens side påstås – spesielt gjennom Kadras uttalelser – «at omskjæring uansett form er påbudt i Koranen og derfor i islam». « Uttalelsen falt flere ganger i løpet av programmet, og det ble ikke korrigert fra redaksjonens side. » «På denne måten har Rikets tilstand-redaksjonen
både unnlatt å gi korrekte opplysninger mot bedre vitende, og redaksjonen har forsømt å gjengi meningsinnholdet Imam Saidys uttalelser.» Klageren viser her til VV-punkt 3.7.
«Han (Saidy) tilbød seg å ha samtale med mor og/eller familie for øvrig, hvilket det ikke finnes dokumentasjon for i det opptaket vi har hatt adgang til.» « At imam Saidy gjorde en feilvurdering da han trakk sin konklusjon og rådet Kadra, er beklagelig.. .». «Dette rådet representerer ikke hans alminnelige oppfatning, men var uttrykk for en kontektsbestemt – altså en individuelt bestemt – vurdering av situasjonen.»
Videre viser klageren til VV-punktene 4.1 og 4.3. «Programmets mangel på saklighet rammer også ikke bare Imam Saidy og lektor Kebba Secka, men afrikanere og muslimer kollektivt og viser – slik det er blitt oppfattet i brede lag av den muslimske befolkningen i Norge – total mangel på respekt for andre menneskers livssyn og kulturelle bakgrunn .
Vi viser i denne sammenhengen ikke til at problemet med omskjæring er blitt tatt opp fra norsk side, men måten det ble tatt opp på.»
« Det synes åpenbart at man i Rikets Tilstand-redaksjonen fullstendig [har] satt til side hensyn til hvilken effekt programmet kunne ha. (…) Indirekte er programmet derfor vel egnet til å sementere rasistiske holdninger i den norske befolkningen, slik det også er blitt oppfattet og erfart av medlemmer i de aktuelle befolkningsgruppene i tiden etter dette programmet ble vist. »
«Programmets mangel på saklighet er også tydelig når man vurderer bruken av Kadra som enslig frontkjemper i kampen mot omskjæring.» «Ifølge opplysninger vi sitter inne med… er Kadras egen mor ikke omskåret og hun har aldri ønsket eller prøvd å gjennomføre omskjæring av sine døtre.» « Det synes altså overveiende sannsynlig at TV 2 med overlegg har dramatisert en historie og presentert den som sann i den hensikt å fremprovosere kompromitterende oppførsel hos fire nærmere utvalgte individer. »
Når det gjelder Kebba Secka, tar klageren spesielt for seg hans situasjon i kjølvannet av den påklagede sendingen. Samtidig følger en lengre redegjørelse fra Secka selv om kontakten med Kadra (kalt «Sara» under samtalen).
Under henvisning til VV-punkt 4.4, påpeker klageren for øvrig at programlederen i sin utannonsering av innslaget «ikke bare insinuerer, men direkte påstår at Kadra er i fare for å bli angrepet på en straffelignende måte, av andre muslimer og/eller somaliere. Nå trenger hun ? fire millioner beskyttere ?, sa Helskog. Påstandens uhyrlighet taler for seg. »

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 anfører at « de berørte ble gitt alle muligheter til å uttale seg åpent både under produksjonen av Rikets Tilstand, ved skriftlig varsel før utsendelsen, og gjennom Tabloid samme dag. I den grad det skulle foreligge faktiske feil har TV 2 en lovfestet plikt til korreksjon. Noe slikt krav er ikke fremmet av noen av de berørte. »
Når det gjelder bruken av skjult kamera, hevder TV 2 bestemt at « dette var den eneste måten å illustrere sakens sentrale poeng .» «Afrikanske ledere tar kraftig avstand fra kvinnelig omskjæring i offisielle sammenhenger, men sier det motsatte i interne sammenhenger. De sier en ting til journalister, noe annet til unge kvinner som er i krise og ber om råd. For å avsløre dette dobbeltspillet måtte TV 2 gi de unge kvinnene mulighet til å dokumentere det de opplever. »
«Opptaket var ikke et intervju, men en observasjon og dokumentasjon. Da blir det søkt å trekke inn krav til et intervju om å gjøre ? premissene klare i intervjusituasjonen ?. Hadde dette vært et ordinært intervju hadde løgnene forblitt tildekket. »
«At barn og unge kvinner som vokser opp i Norge risikerer å bli kjønnslemlestet, stikk i strid med norsk straffelov, er utvilsomt en sak av vesentlig samfunnsmessig betydning . At slike overgrep kan skje med samtykke, ja endog anbefaling, av betrodde ledere i samfunnet, er dramatisk.»
«Kjønnslemlesting av kvinner er det kanskje mest kontroversielle og brennbare temaet i møtet mellom deler av den afrikanske kulturen – og Norge. I vårt åpne intervju med Saidy går det da også klart fram at han har kjennskap til at dette er forbudt ifølge norsk lov. » «Saidy bekrefter overfor Kadra så vel som reporter Tonje Steinsland, at han har kjennskap til den somaliske formen for omskjæring av unge jenter. I det offisielle intervjuet med Rikets tilstand tar da også Saidy avstand fra denne skikken. Men likevel råder han Kadra på moskeens bakrom til å underkaste seg foreldrenes vilje og la seg lemleste. »
«At myndighetene, tross lovforbudet, har gjort lite eller ingenting er nettopp et av motivene for at TV 2 sendte programmet. Vi konstaterer at vårt fokus på spørsmålene har utløst et bredt politisk engasjement. (…) Det er neppe tvil om at regjeringens engasjement i saken ble vekket som følge av debatten TV 2 reiste.»
«At klageren forelår ? en studiosamtale ? som framgangsmåte for å avdekke omfanget av illegal omskjæring i Norge, viser at klageren ikke har forstått selve kjernen i problemstillingen; aktørene hevder et syn utad og noe annet innad i miljøet.»
«Klageren hevder at det i programmet uimotsagt påstås ? at omskjæring uansett form er påbudt i Koranen og derfor i Islam ?. Dette er ikke riktig. Ingen av aktørene i programmet påstår dette. Tvert imot intervjues to imamer åpent hvor de redegjør for at Koranen ikke påbyr omskjæring. (…) At Kadra i de to programmene forklarer at mange ungdommer forledes av sine foreldre til å tro at Koranen påbyr omskjæring , er noe ganske annet.»
TV 2 anfører videre at sakens store viktighet tilsa at «fakta måtte presenteres på en tydelig måte». «I sitt arbeid med saken, og i den tilhørende store informasjonsmengden som ble lagt ut på internet, søkte redaksjonen så langt mulig å nyansere bildet av det afrikanske miljøet såvel som muslimer generelt. At de afrikanske imamene og religiøse ledere ikke snakket sant er derimot et uomtvistelig faktum. »
«Vi kan ikke se at disse unge kvinnene med afrikansk bakgrunn skulle ? sementere rasistiske holdninger i den norske befolkningen ?. Tvert imot er det vår holdning at vi ikke kan forhindre rasisme gjennom å lyve eller dekke over problemer. » «Leserne av Norges største avis har kåret Kadra til årets navn. Dermed er det grunn til å slutte at nordmenn i allminnelighet ser med beundring og respekt på de unge afrikanske kvinnene, noe som er et bidrag i bekjempelsen av rasisme. »
«Det kommer klart fram at både Secka og Saidy råder Kadra til å underkaste seg foreldrene og la seg omskjære. Ingen av dem tilbyr seg å mekle med familien, noe som de – feilaktig – gjentatte ganger har hevdet i ettertid. Dette bør ikke bli stående som en påstand mot påstand, men avklares en gang for alle. Vi tilbyr, dersom TV 2s opplysninger her skulle trekkes i tvil, originalbåndene til en uavhengig teknisk gjennomgang som uomtvistelig vil slå fast at ingen ting er utelatt fra båndene. »
«TV 2 har selvsagt ikke hatt noe ønske om å spre feilaktig informasjon. (…) Det er TV 2s plikt å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold som i denne saken. Det er også TV 2s oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og også mot forsømmelser fra offentlige myndigheter og religiøse institusjoner som disse sogner til. Jfr. VVP 1.4 og 1.5.»
«Klageren framsetter videre en rekke grove påstander om at Kadra lyver om sin egen bakgrunn. Det hevdes at Kadra ? overveiende sannsynlig aldri har vært i faresonen (for omskjæring) . (…) På linje med behandling av andre kilder, har TV 2s redaksjon sjekket Kadras historie. Det som kommer fram i programmet er sannheten. (…) Vi finner det oppsiktsvekkende og tankevekkende at klageren unnskylder de klare råd som ble gitt og skyver ?skylden? over på den unge jenta som ber om råd og veiledning.»
«Vi vil sterkt bestride at TV 2s måte å ? presentere opptakene ga et feilaktig inntrykk av Secka ?. (…) I en slik situasjon finner vi det vanskelig å kommentere det Secka nå anfører 6 måneder senere, slik han mener å huske det. De faktiske forhold, uttalelser og handlinger vises i programmet og på internet, og taler etter TV 2s oppfatning for seg selv. »
«Klageren omtaler utannonseringen av programmet, der Helskog oppfordrer seerne til å beskytte Kadra, som ? uhyrlig ?. Klageren mener at det ikke var grunn til å antyde at Kadra kunne være truet på noen måte. Det viste seg imidlertid at Kadra mottok en rekke drapstrusler fra det muslimske miljøet i tiden etter sending. Hun har siden bodd på hemmelig adresse finansiert av TV 2.»
Klageren fastholder at «TV 2 gav en fullstendig misvisende fremstilling av islam, av muslimske ledere generelt, og av klagerne spesielt». «Det er måten de skjøtter sine trosbundne verv som er stilt i tvil av TV 2. Vi vil derfor avvise TV 2s forsøk på å tilsløre betydningen av deres fokusering på islam, og muslimer, i de angjeldende programmene.»
For øvrig mener klageren at det skjulte opptaket med Saidy « bevisst og med overlegg » er redigert, for å få « sterkest mulig emosjonell effekt ». Klageren gjengir en redegjørelse fra Saidy om hva som ble sagt i samtalen med Kadra. «Imam Saidy har på eget initiativ vurdert sitt råd, funnet det rette svaret og han har umiddelbart deretter beklaget sin feil offentlig , samtidig som han redegjorde for hva som er riktig råd i henhold til islams etikk og lover.»
Også når det gjelder Secha, fastholder klageren «det fullstendig grunnløse i TV 2s påstand om dobbeltmoral». « Det er dette forhold, at imam Saidy og lektor Secha, påstås direkte og indirekte å delta i en systematisk tildekning og støtte til gjennomføring av omskjæring av kvinner, som er villedende, støtende og uten grunnlag i faktiske forhold. »
Klageren opplyser at «det skjulte opptaket ble gjort før henvendelse om og gjennomføring av Tonje Stenslands åpne intervju med Imam Saidy. Ikke på noe tidspunkt ble Imam Saidy skriftlig informert om presentasjonen av dem i Rikets Tilstand.» Ifølge klageren ble sekretæren i The Islamic Movement bare informert «muntlig og uformelt» få dager før utsendelsen.
«TV 2 tok telefonisk kontakt med Imam Saidy og lektor Secha dagen før utsendelsen – altså den 3. oktober – og inviterte dem til å delta i Tabloid, den 4. oktober. Begge ble invitert til å se programmet Rikets Tilstand i TV 2s studio – for så å delta i debatten i Tabloid etterpå. Ingenting ble sagt fra TV 2s side om at man i Rikets Tilstand skulle vise skjulte opptak… ».
«Vi vil i denne sammenheng anføre at TV 2s påstand om at man her bare har ? observert og dokumentert ? faller på sin egen urimelighet. Man har i høyeste grad provosert, for så å ? observere og dokumentere ? effekten av provokasjonen. » «Når det gjelder Kadra som person er det uten tvil meget å bemerke. Hennes troverdighet som kilde bør belyses, da det fortsetter å komme informasjon til oss om hennes familie-situasjon som sterkt trekker TV 2 s fremstilling i tvil.»
«Vi beklager sterkt måten TV 2 har fått sette premissene for denne debatten, og ser medhold fra PFU som helt nødvendig for å rette opp den skade som er gjort på bekjemping av skikkens (omskjæringens; sekr. anm.) videreføring i Norge .»
TV 2 tar avstand fra at «islam var hovedfokus» i programmet. «Det understrekes allerede innledningsvis i sendingen at omskjæringen følger av ? en tradisjon ? og ikke av islamsk tro.» «At denne skikken ikke er religiøst betinget har også TV 2 understreket i den påfølgende Tabloid-sendingen og på de tilhørende internettsidene» (Kopier vedlagt).
«Av utskriftene ser vi at imam Saidy ikke bare ba Kadra lyde sine foreldre og la seg lemleste. Han sa også at det beste var om hun ikke ble omskåret. Klageren overser helt at denne reservasjonen var med, også i det redigerte innslaget, og dermed synlig for alle TV-seere. TV 2 blir således anklaget for å ha utelatt noe som faktisk er med i programmet. Det samme gjentar seg når klageren påpeker at Islam ikke gir noe påbud om omskjæring. Denne saksopplysningen er også med i programmet.»
«For å demme opp mot løgner og spekulasjoner har redaksjonen i Rikets tilstand lagt stor vekt på at arbeidet som er gjort skal være etterprøvbart. Derfor har TV 2 lagt innholdet i de aktuelle skjulte opptakene med Saidy og Secka, ut på nettet. På denne måten kan den som ønsker det se opptakene igjen, fritt vurdere og kritisere vårt redaksjonelle arbeid. »
«TV 2 vil understreke at både Saidy og Secka ble orientert før utsendelsen. Begge ble invitert til å kommentere saken. TV 2 kan ikke tiltre klagerens fremstilling av de samtaler som ble gjennomført dagen før utsendelsen. (…) Begge disse ressurssterke personene hadde selvsagt mulighet til å stille oppfølgende spørsmål til situasjonen, både da de ble kontaktet og også senere frem mot Tabloid-programmet.»
« For TV 2 var Kadras sikkerhet det viktigste. Vi var klar over at i det øyeblikket det ble kjent at Kadra hadde gjort skjulte opptak ville hun være i stor fare. (…) Etter en nøye gjennomgang ble det besluttet å slippe all informasjon løs i løpet av en kveld og gi de impliserte en umiddelbar mulighet til å kommentere saken. »
«For TV 2 er det forstemmende å oppleve at det blir fremsatt totalt grunnløse, halvkvedede og udokumenterte antydninger om Kadras privatliv. På denne måten gir klageren ytterligere legitimitet til de løgnene som nå spres i det afrikanske miljøet. Hensikten er åpenbart å øke presset mot Kadra.» « Før utsendelsen gjorde TV 2 undersøkelser hos offentlige myndigheter som bekreftet at Kadra har vokst opp under det vi forsiktig må karakterisere som traumatiske familieforhold. »
«Det kan ikke være ? uhyrlig ? å be om at hun får beskyttelse. Klageren mener dette skaper splittelse. I så fall mener klageren at den afrikanske minoriteten skal behandles som en gruppe som upåaktet skal få hevde sin egen justis.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et reportasjeinnslag i TV 2s dokumentarserie «Rikets tilstand» høsten 2000, der redaksjonen fulgte opp sin fokusering på omskjæring av barn og unge kvinner med afrikansk bakgrunn, bosatt i Norge. Organisasjonen Al-Shooraa International klager på vegne at to muslimske rådgivere fordi de ble gjenstand for skjulte opptak av samtaler de hadde med en ung kvinne, som utga seg for å være 15 år. Etter klagernes mening har TV 2 ikke bare krenket de to rådgiverne, men også fått muslimer generelt til å kjenne seg kollektivt mistenkeliggjort og uthengt. Slik klagerne ser det, har redaksjonen forsømt de mest elementære krav til kildekritikk, redelighet, sannferdighet og omtanke for enkeltpersoner, etniske og religiøse grupper.
TV 2 tilbakeviser klagen på alle punkter, og viser til at rådgiverne ble gitt rikelig anledning til å forklare seg, så vel i samtidige åpne intervjuer som i et oppfølgende debattprogram. Redaksjonen understreker at de skjulte opptakene var eneste mulighet til å få illustrert sakens sentrale poeng, nemlig at rådgiverne sier en ting til journalister og noe annet til unge kvinner i krise. TV 2 legger vekt på at saken dreier seg om forhold som er straffbare etter norsk lov.
Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 var i sin fulle rett til å sette søkelys på problemene knyttet til omskjæring av unge kvinner med innvandrerbakgrunn.
Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, der det heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.» Utvalget viser også til punkt 1.5, der det heter: «Det er pressens rett å beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»
Videre viser utvalget generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.10, der det heter: «Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.»
I det påklagede tilfellet anser utvalget at formålet legitimerer så vel gjennomføringen av de skjulte opptakene som bruken av dem. Utvalget mener redaksjonen hadde aktverdige grunner til å ta en ellers omdiskutert arbeidsmetode i bruk. I dette tilfellet dokumenteres og avdekkes forhold som gjelder overgrep, brudd på norsk lov og grunnleggende menneske- rettigheter. Når det gjelder kjernespørsmålene i saken, kan ikke utvalget se at TV 2 har utnyttet materialet ut over det presseetisk akseptable. Utvalget mener programmet sterkt har bidratt til å kaste lys over et vanskelig tilgjengelig område for storsamfunnet.
For øvrig konstaterer utvalget at redaksjonen har gitt rådgiverne god anledning til å oppklare misforståelser og komme med presiseringer, både i den påklagede sendingen og i et debattprogram samme kveld.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. juni 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller