(NN) mot Finnmarken

PFU-sak 003/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en helsides lederartikkel i Finnmarken (papirutgaven) og iFinnmark.no (nettutgaven). Artikkelen, formet som et åpent brev, ønsker (navnet) velkommen ut i det offentlige rom. Bakgrunnen var at hun på en Facebook-side som hun var en av administratorene av, hadde ytret seg kritisk om en asylsøker som var observert i en butikk i Vadsø med store mengder brød i en trillevogn. Hun hadde fotografert vedkommende og også publisert det. Avisen hadde omtalt dette i en artikkel dagen før, men uten å navngi kvinnen. Klageren mener avisen ikke skulle navngitt henne, og viser til at dette har rammet hennes barn.

Finnmarken/iFinnmark avviser klagen. Det vises til at klageren er administrator for en aksjonsgruppe som arbeider mot regjeringens asyl-, innvandrings- og flyktningpolitikk, og at hun har ytret seg under fullt navn. Avisen mener klageren må regne med at hennes ytringer kan bli kommentert.

Pressens Faglige Utvalg viser til tidligere uttalelser om identifiserende omtale av materiale som har vært publisert på sosiale medier. Utvalget vil understreke at selv om noe er publisert på andre plattformer, fritar ikke det redaksjonen fra en selvstendig vurdering når dette bringes videre under redaktøransvaret.
Utvalget vil videre anføre at det kan være naturlig å trekke et skille mellom det som er publisert på et lukket område på sosiale medier og det som er fullt allment tilgjengelig. I dette tilfellet registrerer utvalget at det er det snakk om et lukket område der det kreves aksept for å få tilgang. Over tusen personer hadde fått slik tilgang til gruppen.
Utvalget slår fast at klagen gjelder en kommentarartikkel formet som et åpent brev til klageren fra avisens redaktør etter at klageren hadde fremmet sterke ytringer i den omtalte gruppen på Facebook. Slik utvalget ser det, var publiseringen presseetisk akseptabel ettersom både ytringen – som var utgangspunktet for kommentaren – og dens avsender var kjent for en så vid krets. Utvalget mener det er av betydning at offentligheten blir orientert om publiseringer som denne. Utvalget vil likevel vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, om retten til å få komme med tilsvar.

Finnmarken/iFinnmark har ikke brutt god presseskikk.»

Oslo 24. mai 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Tone A. Jensen, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Erik Schjenken