NN mot TV 2

PFU-sak 003/12


SAMMENDRAG:

TV 2 hadde fredag 12. august 2011 et innslag i 21 Nyhetene som omhandlet politiets etterforskning på Vålstua gård, gården Anders Behring Breivik leide på Rena. Innslaget hadde følgende super «Politiet glemte å sikre bevis», og nyhetsoppleser innannonserte innslaget slik:

«Tre dager etter terrorangrepene hadde politiet fortsatt ikke sikret viktig bevismateriale fra gården til Anders Behring Breivik. Både postkassen og søppeldunkene sto utenfor politisperringen uten at politiet hadde sjekket innholdet.»

Innslaget startet slik:

«Reporter: – Det er mandag 25. juli. Tre dager har gått siden Anders Behring Breivik begikk de grusomme terrorhandlingene. Gården hans på Rena er sikra med politisperringer, men her, rett utenfor sperringene, står Breiviks postkasse og søppeldunker. Det vekker nysgjerrigheten til Reuter-journalist, Benjamin Re.

Nærbilde av navneskilt på postkasse:
Navn (NN)
Navn (XX)
Breivik Geofarm v/ Anders Breivik

Benjamin Re (BR) – Det jeg gjorde, var at jeg gikk bort til postkassa og så tok jeg en titt oppi postkassa. Da la jeg merke til at der var det to uåpnede brev, som var adressert til Breivik.»

I 22 Nyhetene, én time senere, var navnene til NN og XX sladdet.

Innslaget ble i samme periode også publisert på nett, i tilknytning til en nettartikkel om samme sak. Tittelen her var: «Politiet glemte å sjekke Breiviks postkasse og søpledunk», og ingressen:

«En journalist måtte gjøre politiet oppmerksom på at det var brev i postkassen og søppel i dunken ved Anders Behring Breiviks gård på Rena.»

KLAGEN:

Klageren er eier av Vålstua gård. Han reagerer på at TV 2 har eksponert han og samboerens navn i en så alvorlig sak. Klager opplyser at publiseringen har ført til flere henvendelser og har vært til stor påkjenning for ham, samboeren og familiene.

Klager opplyser at TV 2 sladdet navnene da han tok kontakt med kanalen, men slik klager ser det, var publiseringen brudd på punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten, om privatlivets fred.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med klager uten å lykkes.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 har en viss forståelse for klagerens reaksjon, og viser til at kanalen raskt sladdet navnene da klager tok kontakt. Ifølge TV 2 lå navnene usladdet ute på nett i maks 1 time og 21 minutter. På tv ble navnene publisert i én nyhetssending.

TV 2 mener innslaget ikke kan være brudd på god presseskikk fordi:

– Dekningen av saken, herunder bildedekningen, var åpenbart velbegrunnet
– Postkassen er plassert offentlig, og noe enhver kan se. Klagers navn spilte en underordnet rolle i sammenhengen. TV 2 mener også at seerne oppfattet at det ikke var noen sammenheng.
– Det er ikke publisert noen kobling mellom klager og tiltalte eller til andre forhold som gjelder 22.juli.
– Innslaget er ikke på annet vis krenkende overfor klager.
– Den usladdete versjonen ble sendt bare én gang, og justeringen skjedde umiddelbart etter kontakt fra klager. Ifølge TV 2 kan nettsaken maks ha ligget ute 1 time og 21 min.
– Det opptaket klager viser til, hvor navnet ble tildekket, er ikke det som inngår i det påklagede innslag. Det er to ulike opptak. Opptakene som det klages på, er gjort av Reuters av den intervjuede journalisten, og senere stilt til rådighet for TV 2.
– TV 2 mener de ikke har fremhevet personlige eller private forhold som er saken uvedkommende, og mener de har vist respekt for privatlivet.
– Det vises også til at det er lagt vekt på saklighet og omtanke ved publisering, og det vises til at navnene raskt ble sladdet da klager tok kontakt.

Klageren har forståelse for at pressen har publisert bilder fra gården, men opplyser at alle mediene, TV 2 inkludert, har vært vel vitende om at verken han eller samboeren ønsket å bli innblandet i saken.

Klageren reagerer derfor sterkt på at TV 2 ikke sladdet navn som var saken uvedkommende med en gang, og mener han og samboerens navn ble eksponert på lik linje med Anders Behring Breivik. At det lå ute kun kort tid, eller bare publisert én gang, finner klager irrelevant, da det etter han mening aldri skulle vært publisert. Klager skriver: «Uansett omstendigheter burde TV 2 vite bedre enn å publisere TV-bilder hvor navn på personer, ikke relevante for saken, meget tydelig blir eksponert i en sak av en så alvorlig karakter.»

For øvrig opplyser klager at: «Media generelt har gjort poeng ut av gårdens eier sitter fengslet og såldedes leide ut til ABB. Dette gjør navneeksponeringen ekstra belastende.»

TV 2 er uenig og mener innslaget ikke kan sies å knytte klager verken til Breivik eller hendelsene den 22. juli. Slik TV 2 ser det, er ikke innslaget krenkende overfor klager og samboer.

Videre mener TV 2 at klager argumenterer som om mediene generelt skulle være forpliktet til å dekke til enhver tredjeparts navn. Slik TV 2 ser det, foreligger det ikke noe slikt krav, i hvert fall ikke i de tilfeller hvor tredjeparts navn ikke er knyttet til noe kritikkverdig. Å leie ut en eiendom kan ikke være kritikkverdig, skriver kanalen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder eksponeringen av personnavn i et nyhetsinnslag på TV 2 som omhandlet politiets etterforskning på Vålstua gård, gården Anders Behring Breivik leide på Rena. I innslaget ble gårdens postkasse filmet. Postkassen bar navneskiltet: «NN», «XX», «Breivik Geofarm v/Anders Breivik». De to første navnene ble sladdet i neste nyhetssending.

Klager er eieren av Vålstua gård. Han reagerer på at TV 2 har eksponert hans og samboerens navn i en så alvorlig sak. Slik klageren ser det, ble navnene eksponert på lik linje med Breivik. Klageren skriver han har forståelse for at mediene bringer bilder fra gården, men opplyser at mediene har blitt varslet om at han og samboeren ikke ønsker å bli innblandet i saken. Det opplyses at dette har vært en stor påkjenning både for han, samboeren og familiene. Slik klager ser det, har ikke TV 2 respektert privatlivets fred.

TV 2 har en viss forståelse for klagerens reaksjon, og viser til at kanalen raskt sladdet navnene etter kontakt med klager. Det vises til at navnene ble publisert én gang i nyhetssendingen og at navnene lå usladdet ute på nett i en drøy times tid. Videre mener TV 2 at klageren og samboerens navn spilte en underordnet rolle, og at seerne ikke har oppfattet det slik at det var noen sammenheng mellom klageren og Breivik eller 22. juli-hendelsene. Slik TV 2 ser det, er ikke navnene knyttet til noe kritikkverdig, og TV 2 benekter at kanalen ikke har vist respekt for privatlivet.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varoms-plakatens punkt 4.3, hvor det heter: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.» Videre vil utvalget minne om at juridisk sett anses ikke personnavn som en privat opplysning. Utvalget har tidligere også uttalt at personnavn i seg selv ikke har et eget presseetisk vern. Det er navn i kombinasjon med innhold som er avgjørende.

Utvalget forstår at det er ubehagelig å få sitt navn eksponert sammen med massemorderens. Etter utvalgets mening var den påklagede navneeksponeringen ikke nødvendig for sakens innhold, og TV 2 kunne med fordel sladdet navnene med en gang. At noe er unødvendig, betyr ikke nødvendigvis at det er brudd på god presseskikk. Spørsmålet er om en slik eksponering kan sies å være unødig krenkende, eller på annen måte skadelig for klager.

Utvalget registrerer at navnene ble eksponert i en kort periode. Det er ellers ikke noe i det påklagede innslaget som omhandler klager, og etter utvalgets mening knyttes ikke klageren til 22. juli-massakren. Utvalget mener publiseringen ikke er av en slik karakter at den representerer noe brudd på privatlivets fred. Utvalget legger vekt på at TV 2 sladdet navnene da redaksjonen ble klar over klagerens reaksjon. Slik utvalget ser det, er dette i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 23. april 2012

Line Noer Borrevik,
Kirsti Nielsen, Eva Sannum,
Reidun Førde, Georg Apenes