EnPro (ved styreleder Kjell Bjørndal) mot Kapital

PFU-sak 003/08


SAMMENDRAG:

Kapital hadde i nummer 20/2007 (publisert 16. november 2007) en firesiders artikkel med tittelen «Forgjeldet, forduftet og ferdig?», og stikktittelen: «Jostein Eikeland risikerer seks års fengsel for angivelig Carnegie-bedrageri». I ingressen sto det:

«Telecomputing-gründeren risikerer lang fengselsstraff for angivelig å ha lurt til seg Enpro-aksjer for 200 millioner kroner fra det sveitsiske selskapet Goodwin. Den påståtte svindelen skal ha skjedd ved at han opprettet et selskap med nesten identisk navn – GoodWin Ltd. – i skatteparadiset Turks & Caicos.»

I første del av brødteksten skriver Kapital:

«Skandalene som utspiller seg rundt det svenske meglerhuset Carnegie og det norske miljøteknologiselskapet Enpro, synes ikke å ta noen ende (…) Enpro, som balanserer på randen av konkurs, får kritikk av sin egen revisor for uriktig regnskapsførsel. Eierne beskylder ledelsen for å ha underslått avgjørende informasjon om selskapet og forskjellsbehandlet aksjonærene. Den som imidlertid er i aller hardest vær, er tidligere styreformann i Enpro, Jostein Eikeland.»

Kapital opplyser at de har gravd videre i svindelsaken knyttet til Eikeland og funnet spor etter transaksjoner i det karibiske skatteparadiset Turks & Caicos, « hvor det faktisk også er straffbart å utgi informasjon om personer og selskaper». Videre forklarer Kapital at de gjentatte ganger har forsøkt å komme i kontakt med Eikeland, men uten å lykkes.
Lenger ut i brødteksten uttaler Per-Erik Bjertnæs seg om Eikeland og svindelen. Bjertnæs representerer Goodwin, som er opprinnelig eier av EnPro-aksjene og som, ifølge Kapital, har rettighetene til EnPros teknologi. Under mellomtittelen «– Enpro underslår kurssensitiv informasjon», uttaler Bjertnæs seg også kritisk om Enpro:

«– Men det vi er bekymret for er at vi – Goodwin – er skviset ut av Enpro, og at Enpros sittende styre ikke bare ødelegger våre interesser, men også andre aksjonærers interesser og rettigheter.»

Og videre:

«– Vi har blitt overkjørt i seks år. Det begynte med manipulering og overkjøring da vi gikk inn i Enpro. Henrik Ellefsen & Co. skulle få 75 prosent av selskapet mot at de gikk inn med 12 millioner kroner, men de pengene kom aldri. Så utvidet de aksjekapitalen med 3,3 millioner kroner – uten at vi fikk vår ”retained equity” som var avtalefestet i ”general agreement”.»

«– De brøt avtalen. Det var ren svindel. Dessverre fortsatte svindelen under det nye styret ved at selskapet valgte å ignorere betingelsene vi hadde for å overdra pantet til selskapet.»

Derpå kommenterer Kapital:

«Og det er nettopp dette punktet som utgjør stridens kjerne mellom Enpro og Goodwin i dag. For det er, etter det Kapital erfarer, Goodwin som sitter på de opprinnelige rettighetene til Enpros teknologi. Bjertnæs bekrefter nå overfor Kapital at han har tilskrevet Enpro på vegne av Goodwin og varslet at avtalen som gir Enpro rett til å bruke Goodwins teknologi og patenter kanselleres.»

Videre påpeker Kapital at dette er kursrelevante opplysninger som EnPro plikter å informere sine aksjonærer om, og Bjertnæs uttaler:

«– Dette har ledelsen i Enpro bevisst unnlatt å informere aksjonærene om (…)»

Under mellomtittelen «– Oppblåst regnskap» skriver Kapital at EnPros revisor også mener verdien av selskapet er oppblåst, og det anføres at Jostein Eikeland skal ha inngått flere sponsoravtaler som selskapet nå må betale dyrt for.

På neste side fulgte så en undersak med tittelen «Problematisk med mange skjulte aksjonærer», og stikktittelen: «Enpro-sjefen vet ikke om Eikeland i dag er inne på eiersiden». I ingressen sto det:

«Administrerende direktør Christian H. Theiste i Enpro sier til Kapital at han ikke vet om Jostein Eikeland er aksjonær i selskapet. Han utelukker imidlertid ikke at nordmenn kan skjule seg bak kontoer i utenlandske meglerhus.»

Og på spørsmål om ikke tvisten med Goodwin er en kurssensitiv opplysning som Enpro skulle ha informert aksjonærene om, svarer Theiste:

«– Nei, ikke så lenge vi er i forhandlinger med dem og begge partene er løsningsfokusert. Vi er jo ikke i stillstand, og det er en prosess som pågår.»
Videre spør Kapital hvordan Theiste ser på det «som foregår rundt Jostein Eikeland», og Theiste svarer:

«– Jeg tar forbehold om det som er skrevet i avisen og tar til etterretning at det er mye fokus på Eikeland og lite fokus på de andre sidene. Det er en disputt mellom parter, og jeg tar ting med en teskje eller spiseskje salt og avventer det hele.»

KLAGEN:

Klager er EnPro ved nåværende styreleder, som mener Kapitals omtale «rammer selskapet og styret på en urimelig måte. Dette fordi påstandene både er feilaktige og fordi Per Erik Bjertnæs synes å ha egen vinningsinteresse ved at dette kom på trykk».

Klageren anfører at «Kapital aldri opplyste selskapet om de beskyldningene artikkelen fremsatte slik at vi [EnPro] kunne få imøtegått og kommentert påstandene», og hevder «[s]pørsmålene som EnPro’s dagelig[sic] leder Christian Theiste fikk på telefonen (…) gjaldt i første rekke spørsmål rundt Jostein Eikeland». Påstandene som klageren reagerer på, framkommer først og fremst under mellomtittelen «– Enpro underslår kurssensitiv informasjon», og klageren lister dem opp som følger:

a. EnPros styre ødelegger Goodwin og aksjonærenes interesser
b. Goodwin har en lang historie med å bli overkjørt i styresammenheng i EnPro
c. Goodwin fikk ikke sitt «retained equity» (utvanningsvern)
d. EnPro brøt avtalen – ren svindel, svindelen fortsatte under det nye styret
e. «For det er, etter det Kapital erfarer, Goodwin som sitter på de opprinnelige rettighetene til EnPros teknologi.»
f. Goodwin har varslet at avtalen som gir EnPro rett til å bruke Goodwins teknologi og patenter kanselleres
g. EnPro har ingen rettighet til [å] bruke verken det opprinnelige patentet eller noen andre av de patentene som er utviklet på grunnlag av det opprinnelige patentet
h. EnPro har plikt til å informere alle aksjonærer om kursrelevante nyheter
i. Hva er mer kursrelevant enn at selskapet risikerer å miste patentet?
j. Dette har ledelsen i EnPro bevisst unnlatt å informere aksjonærene om (…)

Videre anfører klageren at «Per Erik Bjertnæs [har] vært et betydelig problem» for EnPro siden 2001, og at styret i forkant av Kapitals omtale var i gang med «å avsløre realitetene rundt Bjertnæs sine rettigheter knyttet til EnPro».

Klageren forklarer at Bjertnæs «inngikk i år 2000 en avtale med oppfinner Paul Rongved om å kommersialisere hans patent på binding av CO2 til saltet i sjøvann ved hjelp av ammoniakk, og gjennom selskapet EnPro». Gjennom avtalen skal Bjertnæs ha forpliktet seg til å betale Rongved USD 590.000. Klageren opplyser at Bjertnæs har mottatt USD 350.000 fra EnPro, men bare betalt USD 280.000 til Rongved, noe som medfører at «Goodwin/Bjertnæs [har] satt EnPro’s [sic] virksomhet i fare ved ikke å overholde avtalen». Han skal også ha solgt «et betydelig antall aksjer med god gevinst», og «skylder i dag flere aksjer enn han disponerer». Klageren anfører at det derfor er «i Bjertnæs sin interesse at EnPro ikke skulle lykkes i sin emisjon, men gå konkurs».

Klageren skriver: «Dersom Vibeke Holt[h] hadde henvendt seg til EnPro med de beskyldningene som var fremsatt, ville hun fått informasjon som nok ikke passet i hennes ønske om å fremstille EnPro i et dårlig lys (….) Etter vår oppfatning har Kapital brutt følgende §§ i Vær Varsomplakaten: 1.5, 3.2, 4.1, 4.14. Dette begrunner vi i det faktum at Vibeke Holth har gjengitt en parts interesser på en klanderverdig måte, har vært ukritisk i sin kildebruk og har ikke forelagt for styreleder og/eller daglig leder påstander for kommentar før offentliggjøring».

TILSVARSRUNDEN:

Kapital tilbakeviser EnPros påstand om at «Kapital aldri opplyste selskapet om de beskyldningene artikkelen fremsatte», og skriver: «Journalist Vibeke Holth ringte Enpros administrerende direktør Christian H. Theiste onsdag 7. november og hadde da en lengre, hyggelig og informativ samtale med ham. Temaet for samtalen var nettopp å konfrontere Enpros leder med påstandene i den kommende artikkelen slik at han og selskapet skulle få imøtegå og kommentere disse.»

Videre viser Kapital til Theistes uttaleser i artikkelen «Problematisk med mange skjulte aksjonærer», og mener det var EnPro, «og ikke journalisten, som ikke ville snakke mer om dette temaet [Eikeland og tvisten med Goodwin]». Kapital mener at EnPro dermed ikke kan hevde at de ikke fikk imøtegått påstandene. Kapital avviser også at Theiste kun fikk spørsmål om Jostein Eikeland, og påpeker at det ble laget en egen artikkel hvor Theiste uttaler seg «for at nettopp Enpros ledelse skulle få komme tydeligere til orde med sin versjon om hendelsene på aksjonærsiden».

Angående Bjertnæs påstander om EnPro-styret (a-d), anfører Kapital at dette «i all hovedsak gjaldt den perioden da Jostein Eikeland var styreleder, det vil si frem til 19. mars 2007», og at beskyldningene i hovedsak altså retter seg mot Eikeland.

Videre anfører Kapital at de lot Bjertnæs slippe til med sine kritiske uttalelser både fordi Kapital ville «vise frem temperaturen og engasjementet i saken», og fordi Kapital mener aksjemarkedet «har krav på å få vite» at det reises tvil rundt avtalegrunnlaget. Hva angår de fem siste påstandene (f-j) som EnPro reagerer på og lister opp i sin klage, hevder Kapital at «dette [er] kommentarer som ble tatt opp spesifikt med Theiste», og at det «fremgår også tydelig av artikkelen». Dessuten mener Kapital at kravet om tilsvarsrett er «meningsløst» for flere av punktene.

Når det gjelder Bjertnæs’ uttalelser om at Goodwin ikke fikk sitt utvanningsvern, og at svindelen fortsatte i det nye styret, mener Kapital dette er «påstander som indirekte blir tatt opp» gjennom spørsmålene knyttet til påstandene f-j (nevnt over). Kapital innrømmer imidlertid at «dette er utsagn som kunne vært tatt direkte opp med Enpros nye styre», men påpeker samtidig: «Hvis dette imidlertid vitterlig var et problem for det nye styret i Enpro kan ikke Kapital skjønne hvorfor det ikke tok kontakt med redaksjonen etter at artikkelen sto på trykk for å imøtegå disse påstandene (…) Vi vil også understreke at disse uttalelsene ikke på noen måte var hovedtema i artikkelen (…) Hvis Enpro vitterlig hadde ønsket å få mer spalteplass i bladet for å fremme sine synspunkter på tvisten, hadde Kapital gledelig stilt sine leserbrevsider til disposisjon for selskapets ledelse.»

Kapital avviser også at bladet skulle ha hatt noe ønske om å framstille EnPro i et negativt lys, «utover å få frem de faktiske forholdene», men mener det var «mange aktverdige grunner for å sette et kritisk søkelys på denne virksomheten». I denne sammenheng viser Kapital blant annet til at selskapets gründer «nå er dømt for bedrageri (…) og mistenkt for økonomisk kriminalitet», og at det har vært en «kritikkverdig haussing av selskapet».

Kapital anfører også at det i artikkelen er brukt flere kilder, både skriftlige og muntlige, åpne og anonyme, og kilder som har vært uavhengige av hverandre, og avviser derfor at bladet skal ha brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. Når det gjelder påstanden om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 om saklighet og omtanke, ber Kapital klageren presisere hva det henvises til, ettersom Kapital ikke skjønner hva klageren mener.

Klager presiserer i sitt tilsvar at klagen «er knyttet til innholdet og påstandene fra Per Erik Bjertnæs [på] side 21 i artikkelen og at disse ikke er referert for verken (…) styreleder eller for daglig leder Christian Theiste».

Klageren avviser at Kapital har utvist en kildekritisk holdning, og anfører «at Per Erik Bjertnæs selv har opplyst at det var han som tok kontakt med Vibeke Holth [Kapitals journalist] for å få frem sine påstander om Jostein Eikeland og EnPro, og at han var meget fornøyd med at han fikk det slik han ønsket».

Klageren finner også Kapitals anførsel om at Bjertnæs’ påstander (a-d) var rettet mot Jostein Eikeland, «som avgikk som styreleder 11. des. 2006», lite troverdig. I tillegg avviser klageren påstanden om at Goodwin sitter på rettighetene til EnPros teknologi. I denne sammenheng henvises det til et vedtak i generalforsamlingen og påfølgende avtaler (knyttet til tildeling av aksjer og betalinger) mellom oppfinner Paul Rongved, Per Erik Bjertnæs/Goodwin og EnPro.

Angående Kapitals innvendinger om at klageren burde kontaktet bladet, og at klageren da ville fått spalteplass til sine synspunkter, anføres det: «Trygve Hegnars tilbud om leserbrev for korrigeringer tviler vi ikke på. Imidlertid ble resultatet for EnPro at vi mistet en emisjon som hadde pågått i over 2 mnd. Dette ville ikke kunne rettes opp med et bortgjemt svarbrev».

Kapital understreker at artikkelen «i all hovedsak handlet om tidligere styreleder Jostein Eikeland», som ble forsøkt «oppringt av Kapital et titalls ganger», uten at bladet lyktes. «Deretter ringte derfor Kapitals journalist Enpros administrerende direktør».

Administrerende direktør svarte blant annet som følger på ett av journalistens spørsmål: «– Jeg tar forbehold om det som er skrevet i avisen og tar til etterretning at det er mye fokus på Eikeland og lite fokus på de andre sidene. Det er en disputt mellom parter, og jeg tar ting med en teskje eller spiseskje salt og avventer det hele [Kapitals understrekinger]».

Kapital skriver at direktøren her «etterlot (…) en klar oppfatning hos journalisten om at han ikke ønsket å kommentere saken ytterligere. Dette til tross for at han ble gjort kjent med hovedinnholdet i Bjertnæs’ påstander om selskapet. Han opplyste heller aldri noe om at Enpros styreleder, Kjell Bjørndal, skulle være talsperson for Enpro i denne saken». Av disse årsaker avviser Kapital påstanden om brudd på den samtidige imøtegåelsesretten.

Slik Kapital ser det, har bladet «kun brukt sin plikt som presseorgan til å opplyse om kritikkverdige forhold i norsk næringsliv». Dessuten mener Kapital at flere av de påklagede påstandene (c, e, f, g, h og i) er «av faktisk karakter» og «derfor ikke underlagt noen spesiell tilsvarsrett. Påstandene b, d og e er ifølge Kapital rettet mot tidligere styreleder, mens innholdet i punkt a og d «er dekket inn under spørsmålene og svarene til Theiste».

Hva angår spørsmålet om rettighetene og vedtaket på generalforsamlingen, som klageren omtaler i sitt tilsvar, opplyser Kapital at det EnPro «unnlater å nevne i denne sammenheng er at det var knyttet en rekke betingelser til denne avtalen, betingelser som Enpro ikke oppfylte», og som medførte at Goodwin kansellerte avtalen med EnPro. Dette mener Kapital er kurssensitiv informasjon som skulle vært meddelt aksjonærene, og dette «ble drøftet inngående med Enpros administrerende direktør».

Kapital avviser også påstanden om at Bjertnæs kontaktet Kapital, og hevder journalisten «på eget initiativ og uten påvirkning fra andre, tok kontakt med Bjertnæs én gang i forbindelse med artikkelen». Bladet fastholder derfor at det ikke har brutt noen av punktene i Vær Varsom-plakaten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er miljøteknologiselskapet EnPro ved nåværende styreleder, som reagerer på Kapitals omtale av en tvist mellom EnPro og selskapet Goodwin, som ifølge Kapital har de opprinnelige rettighetene til EnPros teknologi. Klager mener omtalen «rammer selskapet og styret på en urimelig måte», og hevder Kapital aldri opplyste EnPro om beskyldningene som framsettes i den påklagede artikkelen, slik at klager fikk muligheten til å imøtegå disse. Dessuten anfører klageren at Kapital har vært ukritisk i sin kildebruk og gjengitt én parts interesser.

Kapital avviser at bladet har brutt god presseskikk og hevder EnPros administrerende direktør ble konfrontert med påstandene i en telefonsamtale forut for artikkelen. Kapital refererer noen av direktørens uttalelser som også ble publisert, og hevder disse viser at direktøren ikke ville snakke om temaet. Kapital anfører også at artikkelen er basert på flere kilder, og mener bladet har utvist en kildekritisk holdning og utført sin «plikt som presseorgan» ved å opplyse «om kritikkverdige forhold i norsk næringsliv».

Pressens Faglige Utvalg mener Kapital var i sin fulle rett til å sette søkelys på konflikten mellom EnPro og Goodwin, og merker seg at begge parter har fått uttale seg i artiklene som omtaler konflikten.

Utvalget konstaterer imidlertid at klager og Kapital er uenige om hvorvidt klager ble orientert om alle beskyldningene Goodwins representant framsetter i den innklagede artikkelen. Ut fra dokumentasjonen som foreligger, kan utvalget ikke se at klager er blitt konfrontert direkte med alle påstandene, og utvalget noterer seg også at Kapital innrømmer at enkelte av utsagnene kun ble tatt opp «indirekte» med klager.

Utsagnene det er snakk om, gjelder uttalelser hvor EnPro blant annet beskyldes for å ha brutt en avtale og svindlet Goodwin. Videre merker utvalget seg at Kapital vedgår at «dette er utsagn som kunne vært tatt opp direkte» med klager. Utvalget registrerer også at Kapital mener beskyldningene «i all hovedsak» er rettet mot tidligere styreleder i EnPro, men utvalget kan ikke se at dette framgår av artiklene.

Slik utvalget ser det, handler det her om sterke beskyldninger, og utvalget viser i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».

På dette punkt har Kapital brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller