["2006"] mot Hegnar Online

PFU-sak 002/11


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to debattråder på nettstedet Hegnar Onlines forum. Begge debattene kom i etterkant av Kapitals og Finansavisens omfattende omtale av advokat Mona Høiness’ personlige og økonomiske forhold til en eldre kvinne. Klager er Høiness via advokat. Det anføres at Hegnar Online lot innlegg som var i strid med god presseskikk bli liggende ute i uakseptabel lang tid.

Hegnar Online anfører at man har en fungerende overvåking av sitt umodererte debattforum, og at man fjernet innlegg da man ble gjort oppmerksom på dem.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag nok en gang understreke at om en redaksjon opprettholder en umoderert debatt, så må redaksjonen samtidig sørge for løpende etterkontroll. Dette for å sikre at innlegg som bryter med normene for god presseskikk blir fjernet uten unødig opphold. Utvalget har ikke spesifisert hva som skal være en akseptabel responstid, og mener dette i noen grad må avhenge både av redaksjonens størrelse og tilgjengelige ressurser, debattforumets brukere og de påklagede innleggenes innhold.

En presseetisk vurdering av en klage med grunnlag i Vær Varsom-plakatens punkt 4.17 må skje i to trinn. Først må utvalget ta stilling til om det som er påklaget, i seg selv er i strid med normene, deretter om redaksjonens håndtering var presseetisk akseptabel. Dette fordi 4.17 i praksis gir rom for å publisere innlegg som er i strid med god presseskikk dersom de blir fjernet innenfor et akseptabelt tidsrom.

I det påklagede tilfellet har utvalget kommet til at innlegg i begge de påklagede debattstrengene var i strid med god presseskikk. Det gjelder innlegg med seksuelt innhold, og innlegg som inneholder beskyldninger om at klageren har opptrådt uetisk eller ulovlig. Utvalget er enig med Hegnar Onlines anførsel om at klageren, i kraft av sin samfunnsrolle, må tåle mer enn menigmann, men mener innlegg i de to strengene hadde et innhold som er mer enn hun må tåle.

Utvalget konstaterer at uakseptable innlegg lå tilgjengelig for Hegnar Onlines brukere i opp til ti dager, og utvalget er ikke i tvil om at Hegnar Online på eget initiativ skulle ha fanget opp disse og fjernet dem. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, der det heter: «Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.»

Hegnar Online har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. februar 2011

Hilde Haugsgjerd,
Marit Rein, John Olav Egeland, Hege Holm,
Henrik Syse, Georg Apenes, Reidun Førde