Tord Ueland Kolstad mot Avisa Nordland

PFU-sak 002/10


SAMMENDRAG:

Avisa Nordland (AN) hadde onsdag 4. november 2009 som hovedoppslag på førstesiden et firespaltet bilde av boligblokker, med innmonterte portrettbilder av to menn. Under sitattittelen «- Bygd på juks og LOVBRUDD» lød henvisningsteksten:

«Advokat Gunnar Reinsnes mener at Tord Ueland Kolstad (t.h.) og Hågen AS har bygd Søster Holtes Hage på en grunnmur av lovbrudd og juks fra første dag. – Bare tre beboere av 92 har gjort det loven krever, tordner han i Salten tingrett, der fire boligkjøpere krever handelen kjent ugyldig. – Utbyggerne skulle tjene en million per leilighet, men dette er boligprosjektet der alt gikk galt, mener Reinsnes.»

Inne i avisen ble to nyhetssider brukt på saken, under sitattittelen «- Svik og lovbrudd fra første dag». Her het det i ingressen:

«- Hågen AS har opptrådt svikaktig og bevisst forledet kjøpere av leiligheter i Søster Holtes Hage, mener advokat Gunnar Reinsnes.»

Og videre i brødteksten:

«På vegne av fire kjøpere tordner han mot utbygger, Meglerhuset, Eiendomsmegler 1, Tord Ueland Kolstad og Sparebank 1 Nord-Norge i oppsiktsvekkende harde ordelag i Salten tingrett.»

Advokat Reinsnes siteres videre angående boligprosjektet:
«- Det var for dyrt. Markedet ville ikke ha det. I stedet ble det fylt med samboere, tanter, forretningsforbindelser og spekulanter, slik at Søster Holtes Hage framsto som utsolgt over natta.»

Ifølge Reinsnes er det «til de grader» i strid med loven at familier har flyttet inn, uten å ha oppfylt kontrakten:

«Søster Holtes Hage er solgt på fullstendig uriktige betingelser. Både lover og lojalitetsplikt er brutt, mener han når Reinsnes og kollega Torkel Johnsen ber retten være enig i at fire boligkjøpere kan anse seg ubundet av kontraktene og få hevet kjøpene. Saksøkerne mener at borettslaget både er ulovlig stiftet og ulovlig sammensatt.»

«Det er klare regler som utbyggerne av Søster Holtes Hage har satt seg utover i stor stil og gjort prosjektet til et arnested for spekulanter. De skulle ha vært vist på dør da de meldte seg, mener Reinsnes.»

Under mellomtittelen «Dobbeltrolle» het det dessuten:

«Gunnar Reinsnes er ikke nådig mot Tord Ueland Kolstad som eier halvparten av Hågen AS, og har vært eneeier, nå deleier i Meglerhuset. – Han har både bygd og solgt.»

«Sammen med megler Pål Martin Arntzen har han vært særdeles aktiv overfor kjøpere for å få penger og signaturer.»

En underartikkel hadde den to-spaltede sitattittelen «- Et helt fortegnet bilde». Her uttaler advokat Trond Skogly seg. «Han «avviser på det sterkeste påstandene fra Gunnar Reinsnes»:

«- De fire boligkjøperne vil ut av kontraktene sine fordi de ser at finanskrisen har gjort innskuddene deres mindre verd. Framstillingen fra motparten gir et fortegnet bilde av boligprosjektet, sier Skogly. – Sannheten er at utbyggeren lojalt, aktivt og langt ut over forpliktelsene sine har bidratt til å finne gode og sikre løsninger for borettslaget.»

Det framgår videre at «Skogly og styreleder Gunnar Ueland i Hågen AS ber retten slå fast at de inngåtte avtalene er bindende, og at de fire er forpliktet til å følge dem».

«De avviser at utbyggeren har gitt uriktige opplysninger, og hevder at de fire ville ha kjøpt leiligheter i Søster Holtes Hage uansett. Hågen AS bestrider at det er inngått proforma-avtaler og at utbyggeren skal ha forledet noen.»

Skogly viser bl.a. til at «utbyggeren har stilt garanti for borettslaget og fratatt laget 70 millioner i fellesgjeld». Til slutt siteres advokaten slik:

«- Det er korrekt at det er et relativt stort innslag av investorer i borettslaget. Det er en helt normal situasjon, og det er ikke ulovlig.»

I ytterligere en kort underartikkel opplyser AN at advokat Gunnar Reinsnes også «er en av de tre som er saksøkt for ikke å ville stå for sin egen handel i boligprosjektet».

KLAGEN:

Klager er Tord Ueland Kolstad, som særlig reagerer på oppslaget 4. november, med «en forsidetittel som er bygd på et utsagn fra motparten og oppleves som særdeles ubalansert og tendensiøs[t].» «Jeg blir beskyldt for å jukse, samt ikke følge loven. Det er brukt uttrykk som er sterkt sjikanerende og injurierende, og denne forsidetittelen gir et klart misvisende inntrykk som ikke bare er skadelig for mitt personlige omdømme, men for hele min næringsvirksomhet.»

Under henvisning til Vær Varsom-punkt 1.2, om pressens ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, skriver klageren videre:

«Her foreligger det et klart brudd. Avis Nordlands journalist, Svein Snefjellå, har stilt rikelig med spalteplass til saksøker, og hans advokat Reinsnes sin disposisjon. Det er benyttet fete overskrifter og bilder uten at jeg fikk anledning til å imøtegå beskyldningene.»

«Videre overvar Snefjellå saksøkers innledningsforedrag. Dette varte i flere timer. Dernest har ikke Snefjellå mulighet til å overvære saksøktes prosessfullmektigs, advokat Trond Skogly[s], innledningsforedrag. Dette av private grunner… I seg selv er dette svært oppsiktsvekkende, særlig sett i lys av at vår side er saksøkt.»

«Snefjellå forklarer at han har hatt en kort samtale med advokat Skogly. Denne samtalen skal ha vart i ca 4-5 minutter, noe som ikke kunne gitt de samme opplysningene som et innledningsforedrag ville gitt til Snefjellå.»

«Dessuten har advokat Skogly uttrykkelig poengtert overfor Snefjellå at han ikke kunne kommentere sakens faktiske sider til ham før han hadde holdt sitt innlegg overfor retten, utover det å opplyse at vi var uenige i den faktiske fremstillingen. For øvrig ble hans generelle merknader gitt uten at han hadde noen opplysninger om innhold og utforming av den artikkelen som kom på trykk.»

Her viser klageren til Vær Varsom-punkt 3.3, om premissene i intervjusituasjonen, og tilføyer:

«Det bemerkes videre at Snefjellå i samtale med Skogly påfølgende dag tok selvkritikk på hvordan helheten i oppslaget ble, herunder at våre kommentarer hadde en tilbaketrukket rolle med liten spalteplass. (…) Snefjellå unnskylder seg videre [med] at han ikke har noe med ”brekkingen” til Avisa Nordland å gjøre.»

Klageren understreker ellers at det var firmaet Hågen AS som var saksøkt, og ikke han personlig. «Mitt heleide selskap TK Eiendom AS har en eierpost på 50 % i Hågen AS. Jeg har ingen formelle posisjoner i Hågen AS.»

I tillegg til ovennevnte Vær Varsom-punkter, mener klageren at avisen også har overtrådt punktene 3.9, 4.1,4.4, 4.5, 4.7 og 4.14, idet han videre bl.a. skriver:

«Avisa Nordland har her gått over grensen for hva som kan settes på trykk av personlige karakteristikker, og jeg reagerer kraftig på deres omtale av meg. Karakteristikker som er i overkant av det som er rimelig. Dette bidrar igjen til en ubalansert fremstilling av saken der jeg personlig blir stilt i et særdeles dårlig lys. (…) Overskriften som Avisa Nordland publiserte her bidrar helt klart til forhåndsdømming.

«Det er oppsiktsvekkende at Avisa Nordland publiserer en slik forside, samt en slik dekning av saken, når de er kjent med advokat Gunnar Reinsnes dobbeltrolle i denne saken. Fra Hågens advokat, advokat Skogly, bemerkes det at Reinsnes opptreden i retten bar preg av at han hadde vanskelig for å skille mellom sine ulike roller i saken.»

Klageren viser her til at Reinsnes skal ha hatt «store økonomiske interesser i sakens utfall», og skildrer detaljert forhold som angivelig er knyttet til dette.

Når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse (VV-punkt 4.14), mener klageren at han personlig burde fått adgang til å gå i rette med kritikken. «Selv om Snefjellå ga Hågen AS sin advokat, Trond Skogly, anledning til å uttale seg, vil jeg presisere at Skogly representerer Hågen AS og ikke meg personlig.»

For øvrig opplyser klageren at han 10.11.09, på eget initiativ, hadde et møte med avisens sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og journalist Snefjellå. «Jeg ba om at de måtte komme med en rettelse av saken, slik at det totale bildet ble nyansert, noe de ikke imøtekom. (…) Jeg har flere ganger tidligere tatt kontakt med Hanssen og rettet spørsmål ved deres belysning av denne saken. For eksempel har jeg ved enhver anledning vært navngitt, mens saksøkerne har vært beskyttet fra offentligheten ved ikke å nevnes ved navn.»

Til slutt i klagen heter det: «I dom av 30.11.2009 fra Salten Tingrett tapte saksøkerne fullstendig. Utbygger/undertegnede får ikke kritikk knyttet til et eneste forhold. Saksøkerne blir ilagt alle omkostninger. Advokat Reinsnes er innklaget til advokatforeningens Disiplinærsystem for sin uetiske opptreden.»

Dommen og klagen på Reinsnes følger som vedlegg, sammen med en redegjørelse fra advokat Trond Skogly og utskrift av klagerens e-korrespondanse med ANs redaktør.

TILSVARSRUNDEN:

Avisa Nordlands ansvarlige redaktør anfører innledningsvis om klageren i sitt tilsvar:

«Tord Kolstad er en av Bodø og Nordlands rikeste menn. Han har slått seg opp på kjøp og utvikling av eiendom og er i dag en av Bodøs største eiendomsbesittere. (…) Kolstad bestyrer en rekke selskaper og var i 2005 den personen i Nordland med flest styreverv. Samme år toppet han inntektstoppen i Bodø. I tillegg til eiendom er han en av de største aktørene i restaurantbransjen i Bodø, med interesser i flere selskaper.»

«Han har hatt eierskap innen media, hos vår hovedkonkurrent Bodø NU gjennom mange år, og har vært formann og investor i Bodø/Glimt. For halvannet år siden etablerte han eget offshorerederi for å satse på supplyskip. Han er en person med stort nettverk, en svært kjent profil og har gjennom årene utviklet et profesjonelt forhold til media. (…) Kolstad har velvillig stilt opp for å svare på spørsmål om sine suksesser i næringslivet gjennom mange reportasjer de siste årene.»

Og videre om den aktuelle saken:

«Stor overproduksjon av leilighetsprosjekter i årene 2003 til 2007 førte til bråbrems i boligmarkedet i Bodø. Ryktene om raske fortjenester trakk stadig flere investorer inn i markedet. Søster Holters Hage ble lagt ut for salg våren 2006 mens investorinteressen var på topp, med 92 leiligheter fordelt på fire blokker. Prosjektet ble ferdigstilt 3. juni 2009. Da var boligmarkedet havarert for lengst, spesielt for leiligheter med høy fellesgjeld.»

«Kombinasjonen av at Søster Holtes Hage var sist ut i et havarert marked, at en overveiende majoritet var solgt til spekulanter, venner, forretningsforbindelser og aksjeselskap – og at utbygger satt igjen med ca 30 usolgte enheter – førte til mye støy og oppmerksomhet rundt prosjektet som er stort i Bodø-sammenheng.»

«Problemene i Søster Holtes Hage medførte flere artikler i vår avis. 17. april 2009 skrev vi om det vi da erfarte var full krig mellom flere av de som kjøpte leiligheter for å spekulere i videresalg, og som nå ikke ønsket å gjøre opp mer seg – og utbyggerne som mener de som investerte skal svare for sine forpliktelser. (…) Siden har konflikten vært omtalt en rekke ganger fram mot rettssaken.»

«Dette bakteppet – og de mange prinsipielle sider som retten skulle ta stilling til – gjorde at rettssaken var imøtesett med stor interesse av en bred opinion i Bodø. Det faktum at noen av byens mest kjent og profilerte personer møttes til et bikkjeslagsmål i retten styrket interessen ytterligere. Med Tord Kolstad på den ene siden og to velkjente advokater, Torkel Johnsen og Gunnar Reinsnes på den andre.»

Etter dette tar redaktøren for seg klagerens anførsler knyttet til Vær Varsom-punkter, men avviser at avisen har gjort seg skyldig i noen brudd.

Med referanse til VV-punkt 2.1 påpeker AN at advokat Gunnar Reinsnes holdt sitt innledningsforedrag i åpen rett, og at påstandene hans rettet seg mot flere enn Hågen AS og klageren. Dessuten vises det til at advokat Skogly samtidig fikk ta til motmæle i tilknytning til rettsreportasjen. Videre skriver redaktøren:

«Tord Kolstad var ikke tilstede under rettsforhandlingenes første dag. Han møtte selv i retten hvor han var aktør andre dag. Han ble gitt stor plass for sine synspunkter, som var like tøffe som Reinsnes sine – og som ble viet bred plass i avisen (over to sider).»

Vedlagt følger kopier av ANs omtale 5. september av rettssakens andre dag, og redaktøren har denne tilleggskommentaren:

«Dekning av en rettssak over flere dager må vurderes som en helhet, der partene slipper til og gis redaksjonell dekning etter hvert som de avgir sin forklaring i retten. Det er ikke praksis i rettsdekning å intervjue de mange ulike vitnene før de skal avgi forklaring til retten.»

Når det gjelder klagerens henvisning til VV-punkt 3.3, om premissene i intervjusituasjoner, bekrefter redaktøren at «vår journalist fikk problemer med en presserende privat forpliktelse». «Problemet ble av journalist Svein Snefjellå forsøkt løst ved å spørre advokat Trond Skogly om han var villig til å avsette tid i en pause for at han skulle slippe til med sine synspunkter… Det sa han seg villig til. (…) Journalist Snefjellå spurte Skogly dagen etter om argumentene var gjengitt korrekt, noe Skogly bekreftet.»

På dette punkt konkluderer redaktøren slik: «Ut fra ovenstående var premissene for intervjusituasjonen avklart og forstått av begge parter. Jeg har heller ikke mottatt klager fra Skogly eller andre om at han ikke er korrekt sitert.»

Heller ikke VV-punkt 3.9 kan avisen se å ha overtrådt. Etter redaktørens mening kan det ikke herske tvil om at begge parter var «fullt ut klar over virkning og rekkevidde av sine uttalelser». «Det til tross for at klager gjentatte ganger har uttalt til meg at vi burde stilt spørsmål ved dømmekraften til motparten, advokat Gunnar Reinsnes – og hevdet at vi av den grunn burde ”sensurert” bort deler av hans innledningsforedrag.»

Også påstanden om brudd på VV-punkt 4.4 avvises, under henvisning til at «overskriften på første side er et sitat fra advokat Gunnar Reinsnes, hvilket er tydelig merket med godt synlig sitatstrek». «Ingressen innledes med å fortelle at dette er en påstand fra Reinsnes. (…) Det er full dekning for overskrift, henvisning og ingress i forhold til innholdet i innledningsforedraget fra advokat Reinsnes og dekningen fra rettssakens første dag for øvrig.»

Relatert til VV-punkt 4.5 skriver redaktøren bl.a.: «Det har ikke forekommet forhåndsdømming noe sted i våre artikler, verken fra retten eller i forkant av retten. (…) Dom i saken er dekket svært grundig og viet mye plass. Den rettskraftige avgjørelsen var førstesideoppslag (2.12.09) og dekket over to sider inne i avisen.» (Kopi vedlagt). «Her slipper Tord Kolstad igjen til orde med sterke synspunkter både til dommen og sine motstandere…».

Angående klagens henvisning til VV-punkt 4.7, heter det bl.a. i ANs tilsvar: «Aktørenes identitet og samfunnsrolle har en klar relevans til de forhold som omtales. Ingen av aktørene har på noe tidspunkt bedt om anonymitet, selv om klager som den eneste av aktørene nektet å la oss fotografere han under rettsforhandlingene.»

Og angående VV-punkt 4.14: «Trond Kolstad har til de grader sluppet til med sine synspunkter og kritikk, i forkant av rettssaken, som hovedsak under rettsforhandlingenes andre dag og gjennom førstesideoppslag og dobbeltside da dommen var klar.»

Avslutningsvis skriver redaktøren for øvrig:

«Siden vi begynte å omtale problemene i ”Søster Holte-prosjektet” har Kolstad jevnlig vært på telefon til journalistene Jystad, Snefjellå og meg som sjefredaktør. Det gjelder både dag, kveld og helger. Vi har også stilt til møter med Kolstad etter hans ønske. Hans agenda har vært å gi informasjon om motparten, forsvare og forklare egne interesser og påvirke vår dekning av saken gjennom å gi klare synspunkter på hva han mener vi bør skrive – og hva vi ikke bør skrive. Vi har stilt velvillig opp for samtaler og møter, men samtidig hegnet om vår rolle som fri nyhetsformidler.»

Klageren kommer i sitt tilsvar bl.a. med følgende kommentarer:

«Personlig har jeg i mitt virke lagt på å opptre renhårig og korrekt. Dette har igjen gitt meg tillit, som igjen er viktig i forretningsvirksomhet. I et selskap jeg har interesser, vil noen kjøpere ut av lovlig inngåtte kontrakter. Dette skjer gjennom en rekke diskutable metoder, som spredning av ”drittpakker” i AN. Dette føles dypt urettferdig og traumatisk. Med dette bakteppet i saken er det etisk svakt av AN å ikke være mer kritisk til saksøkernes agenda – nemlig å sverte mitt navn og min virksomhet.»

«Personlig føler jeg meg ikke som en av fylkets mektigste menn. Jeg eier mitt private selskap som jeg startet med to tomme hender som 20-åring. (…) Privat har jeg forsøkt å holde en meget lav profil. (…) Personlig føler jeg meg heller ikke mediebevisst. Ei heller at jeg er vant til å få det som jeg vil.»

For øvrig opprettholdes klagen fullt ut. Klageren aksepterer ikke avisens anførsel om at dekningen av rettssaken må ses under ett. «Sett fra min side blir det et absurd resonnement all den tid påstandene er svært grove og ærekrenkende, og at disse brukes massivt på avisens forside, rettet direkte mot mitt navn og med bilde av meg.»

«Det er hevet over tvil at dette oppslaget har rammet meg negativt. Jeg blir stemplet som noe nær en kriminell. (…) Undertegnede tviler ikke på at dette er blitt fortalt av Reinsnes. Det som [det] reageres på [er] at hans uriktige påstander publiseres som overskrifter på første ide, og dermed gis stor autoritet.»

Etter klagerens mening knytter avisens klareste brudd seg til Vær Varsom-punkt 4.14. «Sett fra min side er det åpenbart at jeg, når mitt ansikt er på forsiden, og når dette blir koblet til ”juks og lovbrudd”, skulle blitt kontaktet for mitt syn på saken. (…) ANs hastige og overfladiske prat med Skogly er i denne sammenheng irrelevant, og oppfyller ikke på noen måte min rett til samtidig imøtegåelse.»

Avisa Nordland har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder førstesideoppslaget og omtalen i Avisa Nordland (AN) etter første dag av rettssaken som fire leilighetskjøpere hadde anlagt mot utbyggerne av boligprosjektet Søster Holtes Hage i Bodø.

Tord Ueland Kolstad, medeier i to av utbyggerselskapene, påklager oppslagets sterke fokusering på hans person, ensidig basert på motpartens påstander om «juks» og «lovbrudd». Klageren mener avisen skulle gitt ham personlig mulighet til å ta samtidig til motmæle, og ikke nøyd seg med å gjengi et kort intervju med de saksøktes advokat. Samlet sett opplevde klageren avisens dekning av innledende forhandlinger i tingretten som «særdeles ubalansert og tendensiøs», med klar karakter av forhåndsdømming.

Avisa Nordland avviser klagen på alle punkter, og framhever klagerens posisjon som stor eiendomsbesitter og kjent lokal profil, med et profesjonelt forhold til media. Dessuten påpeker avisen den store interessen rettssaken var imøtesett med av en bred opinion i Bodø.

Når det gjelder de refererte påstandene fra saksøkernes advokat, viser AN til at disse framkom i åpen rett og gjaldt flere enn klageren og selskaper der han er medeier. Videre mener avisen at dekningen første dag ikke kan vurderes isolert, men må sees i sammenheng med det påfølgende rettsreferatet, der klagerens vitneutsagn andre dag ble gitt tilsvarende bredde. Slik AN ser det, må det i tillegg vektlegges at avisen etter domsavsigelsen i de saksøktes favør, ga klageren førstesideoppslag og ytterligere spalteplass.

Pressens Faglige Utvalg legger til grunn at boligkomplekset Søster Holtes Hage hadde en forhistorie som, lenge før rettssaken, hadde medført mediefokusering på utbyggerne, herunder klageren og hans delvis eide selskaper.

Ut fra dette anser utvalget at Avisa Nordland hadde et legitimt journalistisk grunnlag for å videreformidle og personrelatere de alvorlige beskyldningene som saksøkernes advokat kom med i sitt innledningsforedrag for tingretten.

Etter utvalgets mening burde klageren, på bakgrunn av sin sentrale rolle i sammenhengen, både ha forstått og akseptert at et særlig søkelys ville bli satt på hans person også i pressedekningen av rettssakens første dag. Selv om det påklagede førstesideoppslaget ble opplevd som urettferdig og belastende av klageren, kan utvalget likevel ikke se at avisen dermed har handlet i strid med presseetiske normer. Utvalget slutter seg her til avisens anførsel om at dekningen av en rettssak må vurderes helhetlig, og ikke begrenses til omtalen av utsagn en enkelt dag i retten.

På generelt grunnlag må det like fullt understrekes at det i rettsreportasjen er en viktig prinsipiell hovedregel at begge parters syn får komme til uttrykk. I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at de saksøktes advokat vitterlig fikk komme til orde allerede i den påklagede rettsreportasjen. Utvalget legger avgjørende vekt på den brede omtalen klageren fikk av sitt syn på saken i ANs videre dekning. Ikke minst må det etter utvalgets mening tillegges betydning at avisen ga klageren førstesideoppslag og omfattende omtale da tingretten i domsavsigelsen ga utbyggerne medhold.

Avisa Nordland har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. juni 2010

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Halldis Nergård,
Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse, Ingeborg Moræus Hanssen