Adv. Geirr Frønes (p.v.a. Sekse Eiendomsutvikling DA) Advokatene Frønes & Jessen mot Varden

PFU-sak 001/07


SAMMENDRAG:

Varden brakte 2. november 2006 en helsides nyhetsreportasje med tittelen «-Får 46 kroner i timen». Ingressen:

«Polske arbeidere på Skotfoss får 46 kroner i timen og arbeider 60 timer i uka. Arbeidstilsynet og skatteetaten slo til mandag. Politianmeldelse vurderes.»

Og videre i brødteksten:

«SKIEN: Polakkene jobber dels med oppussing av en bolig på Røråsen og dels i fabrikkbygningen på Skotfoss. Sekse Eiendomsutvikling er arbeidsgiver. Innehaveren, Svein Levi Sekse, kjøpte fabrikkbygningen for snart ett år siden sammen med kompanjongen Vegar Hauk.

Polakkene har ett års oppholdstillatelse – enkelte har også vært i Norge tidligere. For å få dem inn i Norge, har Sekse oppgitt en timelønn på 115 kroner og 37,5 timers uke. Det samsvarer omtrent med minstelønnen for ufaglærte arbeidere i Norge.

-Dette stemmer imidlertid ikke med opplysninger polakkene har gitt oss. De sier at de jobber 60 timer i uka, har en halv times ubetalt spisepause og betales 46 kroner. Dette har de underskrevet på overfor oss. Dette skjedde mens Sekse var til stede, og polakkene fulgte ikke hans oppfordring om 115 kroner. Det som nå skjer,
er at Sekse Eiendomsutvikling som arbeidsgiver vil få et pålegg i forhold til byggherreforskriften. (…) Dessuten vurderer vi politianmeldelse fordi Sekse Eiendomsutvikling har gitt ukorrekte opplysninger til politiet, sier seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Gunn Gjevestad.

Gjevestad har sett to lønnsutbetalinger, men timelister er ennå ikke framskaffet av Sekse Eiendomsutvikling. Lønn er utbetalt kontant. Til Gjevestad har polakkene oppgitt å arbeide 10 timer daglig, lørdag inkludert. Av og til også søndager.

Varden har uten resultat forsøkt å få kontakt med Sekse på på hans hustelefonnummer og åtte mobiltelefoner. Kompanjongen i aksjeselskapet Gamle Union Bruk, Vegar Hauk, sier:
-Jeg vet ikke om noen konflikt på Skotfoss. Opplysningene Arbeidstilsynet fikk, ble misforstått.
-Men 60 timer i uka?
-Det er ikke fullt så mye. Men de skal jobbe et visst antall timer. Arbeidstillatelse er i orden. Jeg vet ikke hva de betaler i husleie, men det er en del av lønningen. Nei, vi har ikke konflikt på Skotfoss. Alt går så greit. Polakkene er fornøde, sier Vegar Hauk.»

Reportasjen var illustrert med et firespaltet bilde med seks personer, fire menn og to kvinner, foran en eldre fabrikkbygning. Ytterst til venstre snakker en av mennene, med skjult ansikt, i mobiltelefon. Bildeteksten:

«UNDERBETALT: Det mener i hvert fall Arbeidstilsynet som slo til på Skotfoss sammen med to representanter for skatteetaten.»

En uke senere fulgte Varden opp saken i en nyhetsartikkel med tittelen «Lønnskrav på nesten 500.000». Innledningsvis het det:

«På vegne av fem polske arbeidere har Grenland Bygningsarbeiderforening sendt lønnskrav på 486.693 kroner til Sekse Eiendomsutvikling på Skotfoss. De polske arbeiderne var innleid til rehabiliteringen av Skotfos Bruk, eiendommen som er registrert som Gamle Union Bruk AS.

Der har de ifølge opplysninger Grenland Bygningsarbeiderforening, Arbeidstilsynet og skatteetaten har fått, arbeidet for 45 kroner i timen. Ingenting for overtid. Arbeidsdagen har vært på 10 timer, også lørdager og åtte timer søndager. De fem har tidligere fått utbetalt 179.942 kroner, men skulle ifølge foreningen hatt 666.635 kroner. Altså en differanse på 486.693 kroner. Foreningen krever at Sekse betaler.

Innehaver i Sekse Eiendomsutvikling DA, Svein Levi Sekse, vil ikke kommentere kravet overfor Varden.»

KLAGEN:

Klager er advokat Geirr Frønes, på vegne av Sekse Eiendomsutvikling DA og Svein Levi Sekse. Ifølge klageren blir Sekse «uthengt urettmessig» i de to artiklene, og han skriver:

«Det aktuelle bilde, er tatt på Skotfoss Brug onsdag 1. november 2006. Min klient… står ytterst til venstre og snakker i mobiltelefonen i forbindelse med at bilde ble tatt. Dette ble tatt med skjult kamera og det ble ikke innhentet noen samtykke eller opplyst at man ønsket å ta bilde eller å publisere dette. Min klient har delvis skjult sitt ansikt ved egen hånd, pga at han snakker i mobiltelefonen. Jeg vil påpeke at Skotfoss utenfor Skien, er et lite sted og alle kjenner alle. I tillegg er min klient også vel kjent i Skien.»

Etter klagerens mening har Varden med dette brutt med Vær Varsom-punktene 3.10, om skjult kamera, og 4.7, om identifisering.

Om selve innholdet i reportasjen 2. november heter det «at den polske arbeideren som ble snakket med av arbeidstilsynet, ikke hadde noe ansettelsesforhold til Sekse Eiendomsutvikling DA». «Svein Levi Sekse forsøkte å fortelle at to arbeidet for Gamle Union Brug…». Ifølge klageren er det derfor «direkte feilaktig» når det i artikkelen heter at Sekse Eiendomsutvikling er arbeidsgiver. Og han tilføyer:

«Sekse Eiendomsutvikling DA hadde to polske arbeidere fast ansatt etter arbeidskontrakt, som han nå har fremlagt både for Grenland bygningsarbeiderforening avd 2008 fellesforbundet og arbeidstilsynet. Kontraktene viser arbeidsavtale, utbetaling av månedlig fastsatt lønn, feriepenger osv. (…) Journalisten fant dette helt likegyldig, da han åpenbart har vært mer interessert i et sensasjonsoppslag for i det hele tatt å ha noen å skrive om.»

Her viser klageren til Vær Varsom-punkt 4.5, om å unngå forhåndsdømming.

«Videre prøver man å sverte Svein Levi Sekse fordi at det gjøres et nummer ut av han har 8 mobiltelefoner, noe som kun må ha en hensikt, nemlig å ta inn private forhold, som ikke har noe med saken å gjøre, jf pkt 4.3.»

Klageren reagerer også på Vardens opplysning om at «lønn er utbetalt kontant» til polakkene, og han skriver: «De ønsker å sikre seg at pengene faktisk blir utbetalt. «Avisen har kun en hensikt i å nevne dette, nemlig i et forsøk på å mistenkeliggjøre at det her ligger noe under som ikke er korrekt.»

«Videre har man (avisen; sekr. anm.) også uttrykt at det er foretatt straffbare forhold, ved at man (Sekse; sekr. anm.) har kommet med falske opplysninger til politiet. Dette er også direkte feil og antagelig har journalisten verken undersøkt hos politiet hvilke opplysninger som ligger der eller hos Svein Levi Sekse.

Når det gjelder den oppfølgende artikkelen 9. november, påpeker klageren at Varden fastholder «kravene» og at «de ansatte» arbeider hos Sekse, selv om avisen «er klar over at de aktuelle polske arbeiderne ikke har noe ansettelsesforhold til Sekse Eiendomsutvikling DA. (…) Ingen av de fakta som er fremkommet i de aktuelle to artikler er forsøkt verifisert.»

Det opplyses at Sekse etter den første reportasjen hadde en telefonsamtale med avisens ansvarlige redaktør, «uten at man av den grunn ønsket å korrigere noe som helst, men isteden lager Varden en ny artikkel om lønnskrav på nesten kr 500.000,-.»

Som vedlegg til klagen følger kopi av brev datert 07.12.06 fra klageren til Grenland Bygningsabeiderforening. Dessuten følger kopier av «Standard arbeidsavtale» mellom Sekse Eiendomsutvikling og to polske ansatte, datert 01.08.06. Vedlagt er også kopier av timelister, lønningsbilag, bankuttak og kvitteringer for mottatt lønn.

TILSVARSRUNDEN:

Varden anfører at avisen gjennom flere år har satt fokus på arbeidsinnvandring generelt og på påstander om sosial dumping av utenlandske arbeidstagere spesielt. «Underbetaling av utenlandske arbeidstagere er en del av denne problemstillingen.» «I den aktuelle saken som klagen gjelder, gjennomførte Arbeidstilsynet en kontroll sammen med folk fra skatteetaten i Grenland.»

«Varden fotograferte deler av dette møtet. Bildet er tatt på noe avstand, men våre folk var ikke i skjul og gjorde ingen forsøk på å skjule seg. Årsaken til at vi holdt avstand da bildet ble tatt var av hensyn til møtet og samtalene som pågikk mellom Arbeidstilsynet, arbeiderne og Sekse (klageren), og et ønske om å ikke bryte inn i disse. Vi mener at bildet som viser et offentlig tilsynsorgan utøve sine oppgaver i denne sammenhengen har allmenn interesse.»

Om artikkelinnholdet skriver avisen videre:

«De polske arbeiderne har opplyst til Arbeidstilsynet at de hadde 46 kroner i timen og arbeidet 60 timer i uka (som sitert i artikkelen). Til Arbeidstilsynet opplyste arbeiderne at de arbeidet for Sekse Eiendomsutvikling, som også vi forholder oss til. (…) ”Gamle Union Brug” eies med 50 prosent av Svein Levi Sekse (klageren) og partner i dette selskapet er Vegar Hauk. (…) Vi finner også grunn til å opplyse at det er til Sekse Eiendomsutvikling Arbeidstilsynet har skrevet en rapport med varsel om pålegg.»

«I det videre arbeidet forsøkte vi gjentatte ganger å nå Sekse på telefon uten å lykkes. Han ble forsøkt ringt både på privattelefon og flere mobiltelefonnummer. Da dette ikke lyktes innhentet vi en kommentar fra hans partner i ”Gamle Union Brug”, firmaet klageren hevder arbeiderne var ansatt. Kommentaren er gjengitt i artikkelen.»

I tilsvaret bekrefter Vardens redaktør at Sekse tok kontakt med ham etter første reportasje, «og hevdet at artikkelen inneholdt feil og ikke stemte med virkeligheten». «Vi ga beskjed om at hvis så var tilfelle skulle han komme til orde og at vi selvsagt skulle rette eventuelle feil. Da vår journalist tok kontakt med Sekse samme dag, ønsket han ikke å snakke med oss, men henviste oss til sin advokat.»

«Når det gjelder sak nr. 2 ”Lønnskrav på nesten 500 000”, har vi referert innholdet i et lønnskrav Grenland Bygningsarbeiderforening har sendt Sekse Eiendomsutvikling på vegne
av fem polske arbeidere. Svein Levi Sekse ble kontaktet for å gi sin kommentar til dette kravet, noe han ikke ønsket å gjøre.»

Klageren hevder at «det aktuelle bilde må være tatt på minimum 150 meters avstand». «Det er også underlig at Varden sine pressefolk ikke lot seg tilkjenne selv etter kontrollen var asvluttet, eller at de forsøkte å ta kontakt med Sekse i forbindelse med fotograferingen.»

«At Svein Levi Sekse eier 50% av aksjene i gamle Union Brug AS har i denne sammenheng ingen betydning. Han er verken daglig leder eller styreformann i dette selskapet, og han hadde heler ikke ansatt den polske arbeideren.»

«Varden har ifølge min klients telefonlogg forsøkt å ringe ham en gang privat og en gang på mobilen den aktuelle dag. Det virker som om man har søkt Svein Levi Sekse gjentatte ganger, og markert at han har 8 mobiltelefoner kun i den hensikt å skrive negativt om klager.»

Og klageren konkluderer slik om Vardens handlemåte: «De har benyttet min klients navn og antydet at han driver med kjeltringstreker og hele artikkelen har fått et markant sensasjonspreg.»

Varden har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder nyhetsartikler i Varden, der søkelys ble satt på polske arbeideres lønns- og arbeidsvilkår hos et navngitt firma som drev rehabilitering av blant annet en fabrikkbygning på Skotfoss. Firmaet klager via advokat over å bli uberettiget uthengt av avisen, og særlig over bruken av et bilde der firmaets innehaver angivelig er gjenkjennelig. Klageren hevder at bildet ble tatt med skjult kamera, og uten at det ble gitt samtykke. Det anføres også at polakker avisen har brukt som kilder, ikke er ansatt hos klageren, som i første omgang heller ikke kom samtidig til orde.

Varden tilbakeviser klagen på alle punkter, og viser til den kontroll som Arbeidstilsynet og skatteetaten gjennomførte overfor klageren. Avisen forsvarer også fotografering og bildebruk, idet man mener det har allmenn interesse å vise et offentlig tilsynsorgan under utøvelse av sine oppgaver. Ifølge Varden skal de intervjuede polakkene ha opplyst at de arbeidet for klageren. Når det gjelder den samtidige imøtegåelsen, viser avisen til mislykkede forsøk på å få kontakt med firmaets innehaver, og at den derfor i stedet lot en partner komme til orde.

Pressens Faglige Utvalg mener Varden var i sin fulle rett til å ta for seg de polske arbeidernes situasjon, knyttet til klagerens virksomhet. Dette sett i lys av de undersøkelser som ble igangsatt av Arbeidstilsynet i samarbeid med skatteetaten. Etter utvalgets mening hadde avisen her en klar informasjonsoppgave, siden opplysninger fra flere kilder sannsynliggjorde at kritikkverdige forhold forelå.

Ut fra dette finner utvalget heller ikke grunnlag for å kritisere avisen for å bringe bilde fra et møte mellom klageren og myndighetene, uten at det ble innhentet samtykke fra firmaets innehaver. Utvalget finner det ikke godtgjort at Vardens medarbeidere i denne sammenhengen skulle ha opptrådt fordekt.

Angående klagepunktet om manglende samtidig imøtegåelse, registrerer utvalget at avisen skal ha gjort flere forsøk på å komme i kontakt med klageren, uten å lykkes. Utvalget legger imidlertid til grunn at innehaverens partner ble kontaktet, og gitt god anledning til å uttale seg. For øvrig registrerer utvalget at klageren senere ikke ønsket å kommentere saken, da redaksjonen fikk kontakt med ham for en oppfølgende artikkel.

Varden har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. april 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen