Ordfører Paul Henriksen mot Demokraten

PFU-sak 001/05


SAMMENDRAG:
Demokraten hadde mandag 27. desember 2004 en årskavalkade med omtale av en rekke saker avisen hadde omtalt i året som gikk. En av artiklene som inngikk i kavalkaden hadde tittelen «Sirkus Hvaler ? uten brukstillatelser». Artikkelen gikk slik:

«Hvaler er utvilsomt et ferieparadis. Juli og august ble alt annet enn lystig for ordfører Paul Henriksen med boligsaker og manglende brukstillatelser.

Først fikk Skjærhalden Rorbuer beskjed om å kaste ut leietakerne på grunn av manglende brukstillatelse. Deretter kom det for dagen at havnesjef Arild Engh og fungerende rådmann Aud Tønnesen bodde i et hus i Vikerhavn uten brukstillatelse. Den ekspederte rådmann Torleif Gjellebæk på faks fra Tyskland prompte slik at paret fikk den nødvendige brukstillatelsen. Det var også presseoppslag fordi huset skiller seg markant ut fra nabohusene i området som alle har noenlunde likt utseende i reguleringsbestemmelsene.

Rorbu (mellomtittel)
Det viste seg også at Hvalerordfører Paul Henriksen har påkostet sin rorbu i vannkanten i Skjelsbosundet og benyttet denne uten brukstillatelse. Dette bekrefter Henriksen. ?Hytte og hytte. Dette er jo en rorbu, et lite krypinn som min kones familie har brukt i flere generasjoner bakover. Her på Hvaler har det i alle år vært tradisjon at de bofaste leier ut sine hus til turister og andre om sommeren mens man selv flytter inn i ror- og fiskebuer, sa ordføreren til Demokraten.»

Artikkelen var illustrert med et stort portrett av Henriksen, med følgende bildetekst:

«HVALER: Kystkommunen er sentrum for sommerlige forlystelser for feriefolket og de fastboende. Ikke fullt så lystig var det for kommunen at fremtredende personer i kommunen bodde i hus og rorbuer uten nødvendige brukstillatelser. Ordfører Paul Henriksen bodde i egen rorbu uten slik tillatelse.»

Artikkelen over viser tilbake til et oppslag i Demokraten 18. august 2004 med tittel «Bor ulovlig». Den gang het det i henvisningsteksten på første side:
«Hvaler-ordfører Paul Henriksen har de siste åra påkostet denne rorbua i strandkanten ved Skjelbosundet store beløp. Noen brukstillatelse for det pittoreske byggverket som han og kona bebor hver sommer, har ekteparet imidlertid ikke.»

I artikkelen inne i avisen uttaler ordføreren at han ikke kan se noe galt i at han bor i den omtalte rorbua tre uker om sommeren.

To dager senere, 20. august , het det i Demokraten at ordføreren ikke trenger brukstillatelse. Kilde for artikkelen var kommunens plan- og miljøsjef. Han mener for øvrig på samme side at Demokraten har opptrådt ensidig negativt mot Hvaler.

SPØRSMÅL OM FORELDELSE:
Sekretariatet har gjort klageren, ordfører Paul Henriksen, oppmerksom på at det kun er artikkelen fra 27. desember 2004 som vil bli gjort til gjenstand for en presseetisk vurdering. De andre innklagede artiklene, fra august 2004, faller utenfor klagefristen og blir bare brukt som bakgrunnsmateriale.

KLAGEN:
Klageren opplyser at han i august 2004 ble oppringt av en journalist i Demokraten som ønsket å lage et såkalt featureintervju med ham. Resultatet av dette ble et oppslag om at han og familien «bor ulovlig». Klageren anfører at familien bor lovlig, fordi det dreier seg om et eldre sted bygget før plan- og bygningsloven trådte i kraft i 1965. Den omtalte rorbua ble satt opp i 1949. Han viser til dokumentasjon fra fylkesmannens miljøvernavdeling, der det heter at han «bor lovlig all den stund den blandede praksis som er etablert før 1965 kan videreføres».

Klageren viser videre til at artikkelen to dager senere hadde en tittel som fortalte at klageren bodde lovlig, men at den samtidig var tendensiøs fordi den «insinuerer at dette er noe nevnte plan- og miljøsjef hevder, men har svakt grunnlag for».

Det vises i klagebrevet videre til at klageren tok kontakt med avisens nyhetsredaktør i håp om å «kunne bedre det betente forholdet som jeg følte hadde oppstått». Han refererer til at redaktøren hadde uttrykt at «ting var gått av sporet» mens han var på ferie og at han ville sørge for å «gjenopprette et tillitsfullt forhold mellom meg (klageren; sekr. anm.), Hvaler kommune og Demokraten». På bakgrunn av dette møtet valgte klageren så å ikke forfølge saken.

Klageren går så over til artikkelen 27.12.2004 og skriver at her «fortsetter imidlertid Demokraten sin meget tendensiøse fremstilling av familiens bruk av sjøbua». Han viser spesielt til følgende setning:

«Det viste seg at Hvaler-ordfører Paul Henriksen har påkostet sin rorbu i vannkanten i Skjelsbosundet og benyttet denne uten brukstillatelse».

Klageren peker på at dette skjedde etter at Fylkesmannen hadde «frikjent» ham og familien for å begått ulovligheter og etter at han hadde hatt møte med Demokratens nyhetsredaktør.

TILSVARSRUNDEN:
Demokraten avviser klagen og viser til at avisen har brukt både byggesjefen i Fredrikstad, jurist hos Fylkesmannen, samt klageren selv, som kilder. Avisen viser til at Hvaler var sterkt fokusert hele sommeren på grunn av at flere, og ikke bare ordføreren, bodde ulovlig uten brukstillatelser. Avisen mener derfor det var helt naturlig å vise til saken med ordføreren også i årskavalkaden.

Både Demokratens nyetsredaktør og journalisten som skrev den opprinnelige artikkelen fra august, har laget separate notater som følger tilsvaret. Nyhetsredaktøren karakteriserer klagerens omtale av møtet han hadde med ham som «sprøyt» og et forsøk på å skape mistillitsforhold mellom ham og medarbeiderne.

Journalisten viser til at ingen av kildene han var i kontakt med for å lage den opprinnelige artikkelen, «frikjente» klageren for å benytte rorbua ulovlig og at det ble gjort «tindrende klart for oss at bygningsmessige konstruksjoner som skal beboes må være utstyrt med brukstillatelse i tråd med gjeldende reguleringsplaner etc.»

Klageren sier seg enig med avisen i at lokalpolitikere må være forberedt på «tøffe tak», men vil ikke akseptere at «media over lengre tid gjentar usannheter, usannheter som kun er egnet til å skade». Han anfører i sitt tilsvar at hans hovedpoeng er at det «før 1965 ikke ble utstedt brukstillatelser i form av et skrevet dokument», og at dette ble forklart for journalisten både muntlig og skriftlig.

Demokraten har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i Demokratens årskavalkade i desember 2004. I denne viser avisen tilbake til en artikkel fra august, der det ble hevdet at ordføreren på Hvaler bodde ulovlig i en rorbu uten brukstillatelse. Klageren anfører at avisen var kjent med at den omtalte rorbua var så gammel at det ikke var påkrevd med slik tillatelse og at det derfor ikke var noe ulovlig knyttet til bruken.

Demokraten avviser klagen og viser til at bruktillatelse og ulovlige boforhold var et hett tema i avisens spalter sommeren 2004. Avisen hevder det var naturlig å trekke ordførerens bruk av en rorbu uten slik tillatelse inn i sin omtale av årets hendelser i sin kavalkade.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag peke på at det må være stor takhøyde i den politiske reportasjen, og at det er tradisjon for at politikere, og særlig politikere i sentrale posisjoner, må være forberedt på å tåle relativt mye og hard kritikk.

Når det gjelder den innklagede artikkelen, konstaterer utvalget at avisen går langt i å påstå at klageren har begått en ulovlig handling ved å bruke den omtalte rorbua uten brukstillatelse, selv om dette ikke eksplisitt sies. Dette i motsetning til hva avisen skrev i august. Utvalget registrerer videre at avisen allerede i august delvis tilbakeviste påstanden om ulovlighet, og konstaterer dermed at dette var kjent i redaksjonen i desember, da den innklagede kavalkadeartikkelen ble skrevet.

Utvalget mener derfor at Demokraten på en tydelig måte burde ha klargjort overfor leserne at selv om klageren ikke hadde brukstillatelse, så representerte ikke det noe ulovlig. Slik den innklagede artikkelen framstår gir den etter utvalgets mening et klart inntrykk av at ordføreren på Hvaler ikke har fulgt lover og regler. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

Demokraten har brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland, ,
Siri Bjerke, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller