PFUs uttalelser

Her er PFUs uttalelser i de tre overførte sakene.

SAK 030/16 – Thor Chr. Hansteen mot iTromsø

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et debattinnlegg i avisa iTromsø, der Thor Chr. Hansteen, assisterende direktør i NHO Logistikk og Transport, blir omtalt som en bløffmaker. Innlegget var undertegnet lederen i solidaritetsgruppa for havnearbeidere, og var en kommentar til et tidligere innlegg fra Hansteen. I innlegget blir en del av Hansteens påstander omtalt som løgnaktige, som bløffer, og det advares mot å tro på det Hansteen sier.

Klager er Thor Chr. Hansteen. Han reagerer på det han opplever som grovt krenkende påstander om ham – både som privatperson og yrkesmessig. Han mener dette er sterke faktiske beskyldinger, som han skulle fått samtidig imøtegåelse på. Sekundært anføres brudd på tilsvarsretten, da han heller ikke ble kontaktet i ettertid. Det gikk også noe tid før han fikk et tilsvar publisert. Videre mener han at avisen skulle kontrollert fakta i påstandene. Klager mener dessuten at iTromsø ikke har utvist saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

iTromsø avviser klagen og viser til at dette dreier seg om meningsutveksling i en løpende debatt som også klager deltar i. Videre mener avisen at det tydelig fremgår at dette er en meningsytring og en verdivurdering fra forfatterens side. Det vises til merkingen både i papir og på nett. Selve påstandene er, slik avisen ser det, ikke sterke faktapåstander, men karakteristikker som klager må akseptere i kraft av sin rolle og deltagelse i debatten. Avisen mener også at den heller ikke var presseetisk forpliktet til å kontakte klager for tilsvar. Videre kan ikke avisen se at de har brutt krav til opplysningskontroll, ei heller kravet til saklighet og omtanke.

 

Pressens Faglige Utvalg vil generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2 som slår fast at debatt er en sentral oppgave for pressen. I den sammenheng vil utvalget minne om at det må være stor takhøyde og vide rammer for løpende meningsutveksling i saker av samfunnsmessig betydning. Det betyr imidlertid ikke at man kan påstå hva som helst under dekke av at det dreier seg om debatt. Imøtegåelsesretten er sjangeruavhengig, og gjelder også på debattplass, jf. VVP punkt 4.14 om retten til samtidig imøtegåelse av faktiske påstander.

Når det gjelder det påklagede debattinnlegget, kan ikke utvalget se at klagers imøtegåelsesrett er utløst. Etter utvalgets mening inneholder ikke innlegget sterke nok beskyldninger av faktisk art. Utvalget mener at uttrykk som «bløffmaker» og omtalen av «løgnaktige påstander» ikke er verre enn det som må tåles i en debatt som denne. Utvalget mener det tydelig fremgår, både av form og innhold, at dette er et meningsinnlegg i en debatt mellom to parter som er uenige. Omtalen er heller ikke av privat karakter, men knyttet til klagers rolle og deltagelse i debatten.

Utvalget viser i stedet til tilsvarsretten, jf. VVP punkt 4.15, noe klager også har benyttet seg av. Utvalget mener iTromsøs håndtering av klagers tilsvarsrett er innenfor Vær Varsom-plakatens rammer, og minner om at pressen ikke har noen presseetisk plikt til å kontakte den som har tilsvarsrett. Det er klager selv som normalt må sørge for å ta kontakt og be om tilsvar. Samtidig mener utvalget generelt at en redaksjon kan vurdere å ta kontakt med den som er angrepet, når tilsvarsretten er utløst.

Utvalget mener heller ikke at Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kontroll av fakta og 4.1. om saklighet og omtanke er relevante i denne sammenhengen.

iTromsø har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. april 2016

Alf Bjarne Johnsen, Frode Hansen, Alexander Øystå, Ellen Ophaug, Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden

SAK 053/16 – Jan-Aage Torp mot Vårt Land

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentarartikkel i Vårt Land, der avisens kommentator forteller om sin egen barndom med en voldelig far. I et avsnitt midt i kommentaren refereres det til en pågående debatt vedrørende et norsk-rumensk ektepar som mistet omsorgen for barna sine. Flere har uttalt seg om denne saken, blant andre pastor Jan-Aage Torp. Kommentatoren mener Torp med flere har en utydelig stemme: «De synes ikke litt vold mot barn er så farlig. Jeg mener uttalelsene deres er et svik mot de aller mest sårbare. De har kanskje ikke innflytelse over så mange, men signalene deres kan være livsfarlige for noen barn.»

Klager er Jan-Aage Torp. Han mener at han i kommentarartikkelen blir satt i sammenheng med noe som er lovstridig og «livsfarlig for små barn». Dette er grove beskyldninger som klager mener utløser hans rett til samtidig imøtegåelse. Klager skriver at han i den pågående debatten aldri har bagatellisert eller forsvart «vold mot barn». Han mener skribenten har brukt ham som en «fiende».

Vårt Land mener det påklagede avsnittet ikke utløser klagers rett til samtidig imøtegåelse. Det vises til at dette er en pågående debatt, og at klagers syn er allment kjent. Avisen refererer en rekke artikler og innslag. Videre anføres det at avisen ingen steder påstår at klager er skyldig i vold mot barn, derimot har skribenten kommentert klagers aktive engasjement i en pågående debatt. Slik avisen ser det, er ikke dette nye, alvorlige og etterprøvbare påstander, men relevante henvisninger til offentlig tilgjengelige ytringer.

 

Pressens Faglige Utvalg viser til at det er et hovedprinsipp i journalistikken at de eller den som blir angrepet og utsatt for beskyldninger, skal få anledning til samtidig å ta til motmæle. Det er imidlertid anført i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 at denne imøtegåelsesretten er begrenset til sterke påstander av faktisk art.

I dette tilfellet dreier klagen seg om en meningsartikkel, en kommentar med referanser til en pågående debatt. Selv om imøtegåelsesretten er sjangeruavhengig, har utvalget mange ganger gitt uttrykk for at det skal være stort rom for spisse karakteristikker og sterke meninger i debattsjangerne.

Slik utvalget ser det, inneholder ikke det påklagede avsnittet sterke påstander av faktisk art. I stedet dreier dette seg om hvordan skribenten oppfatter og vurderer klagers uttalelser i den pågående debatten. Det går klart frem at det handler om kommentatorens meninger, noe som utløser tilsvarsretten (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.15). Etter utvalgets syn er ytringene innenfor den takhøyden som en løpende debatt må ha og noe klager, som selv har sterke synspunkter, må akseptere.

Vårt Land har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. april 2016

Alf Bjarne Johnsen, Frode Hansen, Alexander Øystå, Ellen Ophaug, Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden

SAK 070/16 – Sør-Vest politidistrikt mot Rogalands Avis

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Rogalands Avis om at Odins soldater var blitt anmeldt til politiet i Stavanger. I artikkelen opplyser en representant for gruppen at de har en god tone og dialog med politiet.

Klager er Sør-Vest politidistrikt, som mener artikkelen utløste politiets rett til samtidig imøtegåelse, og at avisen på den måten skulle ha kontrollert Odins soldaters uttalelser. Det anføres at det ikke er noe samarbeid mellom Odins soldater og politiet i Stavanger.

Rogalands Avis’ er enig med klageren i at det skulle vært gitt mulighet til samtidig imøtegåelse i tråd med kravet i Vær Varsom-plakaten. Avisen viser også til at man i ettertid har brakt både et intervju med og et leserinnlegg fra politistasjonssjefen samt tilbudt en beklagelse.

Pressens Faglige Utvalg mener Rogalands Avis burde forstått at utsagn om «god dialog med politiet» fra en kontroversiell gruppe med en kontroversiell aktivitet forutsatte en ytterligere undersøkelse fra redaksjonens side. Klager viser til Vær Varsom-plakatens 4.14 om samtidig imøtegåelse. Utvalget mener likevel at en kontakt til politiet, jfr. VVp 3.2, ville sikret den nødvendige kildebredden og kontroll av opplysninger fra Odins soldater. Da så ikke skjedde, framsto den påklagede artikkelen som uakseptabelt ensidig.

De påfølgende publiseringene av et intervju med politistasjonssjefen og et leserinnlegg fra politiet rettet ikke fullt ut opp det opprinnelige presseetiske overtrampet.

Rogalands Avis har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 26. april 2016

Alf Bjarne Johnsen, Frode Hansen, Alexander Øystå, Ellen Ophaug, Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden