PFU om nødlandingssaken

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: 

Klagen gjelder NRKs direkte ekstrasending fra en såkalt kontrollert nødlanding av et charterfly med 190 passasjerer om bord på Gardermoen i slutten av august i år. Klageren, som opplyser at hun er helsearbeider, mener NRK ikke utviste nødvendig omtanke både overfor publikum generelt og særlig overfor personer som hadde familie og venner om bord i flyet ved å direktesende noe som kunne ende i en katastrofe.

NRK avviser klagen og anfører at det ble gjort nødvendige etiske vurderinger både med hensyn til å sende direkte og med hensyn til hvilke bilder og opplysninger som ble formidlet. NRK mener mediene har som oppgave å formidle korrekt og presis informasjon om og fra slike hendelser. I tillegg vises det til at seerne også hadde en mulighet til å slå av sendingen.

Pressens Faglige Utvalg må innledningsvis slå fast at pressens oppgave også er å formidle alvorlige hendelser. Utvalget er derfor enig med NRK i at spørsmålet ikke er om den kontrollerte nødlandingen skulle omtales og formidles, men hvordan. Klagen gjelder da også spesifikt direktesendingen av selve landingen, der det ifølge NRK var en liten mulighet for at det skulle skje en alvorlig ulykke.

Utvalget konstaterer at ekstrasendingen inneholdt løpende informasjon fra flere kilder. Men utvalget er enig med klageren i at en direktesending i seg selv er med på å dramatisere hendelsen. På flyplassen var det imidlertid full katastrofeberedskap og det var, slik utvalget ser det, naturlig med en omfattende og bred dekning.

Det sentrale spørsmålet var hvilken informasjon, i form av bilder og muntlige opplysninger, NRK formidlet, og kunne komme til å formidle om det hele hadde endt annerledes. Utvalget registrerer NRKs anførsel om at redaksjonen var rede til å ta nye vurderinger under sendingen og legger til grunn at dette var praktisk gjennomførbart om det verste skulle skje, selv om en tidsforsinkelse på 10–30 sekunder synes å gi lite rom for presseetiske vurderinger.

Direktesendinger som den påklagede vil alltid kunne ha et moment av spenning ved seg, og kan slik sett tilfredsstille seeres nysgjerrighet. Likevel, rask formidling av nyheter er en av pressens sentrale oppgaver. Det avgjørende presseetiske spørsmålet er i det foreliggende tilfellet om belastningen ved direktesendingen for direkte berørte, familie og venner av de om bord, skulle veie tyngre enn samfunnets behov for informasjon. Etter utvalgets mening hadde NRK i dette påklagede tilfellet gjort de nødvendige presseetiske avveiningene.

NRK har ikke brutt god presseskikk.