Ordliste/-forklaringer

Fellelse: Når PFU enten konkluderer med at innklaget redaksjon har «brutt god presseskikk» eller «har opptrådt kritikkverdig». Den aktuelle redaksjonen har da handlet i strid med de presseetiske reglene.

Kritikk: Når PFU konkluderer med at innklaget redaksjon har «opptrådt kritikkverdig», er redaksjonen også felt av PFU (som ved «brudd») og må publisere utvalgets uttalelse. Kritikk brukes i de tilfeller der PFU anser overtrampet som litt mindre alvorlig enn i fellelser der utvalget konkluderer med «brudd på god presseskikk», og/eller når utvalget ikke har et konkret punkt i Vær Varsom-plakaten å knytte fellelsen til. Kritikk er forenklet sagt en «mildere form for brudd».

Ikke brudd: PFU kan konkludere med at innklaget redaksjon «ikke har brutt god presseskikk» enten etter full behandling der det er innhentet tilsvar fra partene, eller etter såkalt «forenklet saksbehandling».

Forenklet saksbehandling: Hvis sekretariatet – på bakgrunn av det som tidligere er nedfelt om god og dårlig presseskikk – mener det er åpenbart grunnlag for å fastslå at det ikke foreligger brudd på god presseskikk, formulerer sekretariatet en innstilling om at klagen avgjøres uten innhenting av tilsvar. Innstillingen fremlegges for PFU, og dersom utvalget slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort med konklusjonen «Ikke brudd på god presseskikk».

Uttalelse: Alle klagesaker som gjennomgår full behandling ender med en uttalelse fra PFU, der utvalget forsøker å forklare hvorfor det mener den påklagede publiseringen innebærer et «brudd på god presseskikk» eller ikke. Alle uttalelser som ender med «brudd» eller «kritikk» skal offentliggjøres av den innklagede redaksjonen.

Avvist klage: Klager avvises av formelle grunner, for eksempel dersom klagen er foreldet i henhold til klagefristen på seks måneder (regnet fra publiseringsdato), når det ikke er innhentet påkrevd skriftlig samtykke fra direkte berørt part eller klagen ligger utenfor PFUs mandat.

Henlagt klage: En klage kan bli henlagt for eksempel dersom klager ikke svarer på sekretariatets henvendelser og leverer den informasjonen som kreves.

Minnelig ordning: Når klager og innklaget redaksjonen finner en tilfredsstillende løsning på problemstillingen som reises i klagen, og som gjør at partene mener en PFU-behandling likevel ikke er nødvendig.

Antall behandlede saker vs. antall mottatte klager: I statistikken vil antall behandlede og mottatte klager ikke stemme overens, ettersom antall regnes innenfor et kalenderår, og en klage som mottas i slutten av desember et år, ikke vil bli behandlet før året etter.