Adv. Åshild Schmidt pva klient mot Søgne og Songdalen Budstikke

PFU-sak 026/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Søgne & Songdalen Budstikke som handlet om en gutt som for ett år og fem måneder siden hadde tatt livet av en jevnaldrende jente, og som var observert på hjemstedet. Gutten var under barnevernets omsorg og hadde fått permisjon for å besøke familien sin. Jentas foreldre uttalte i artikkelen at de forstod folks frykt og bekymring.

Klager er far til den omtalte gutten. Han klager via advokat. Det anføres at dette er en barnevernssak. Gutten er ikke straffet for handlingen fordi han var under strafferettslig lavalder på handlingstidspunktet. Klager mener artikkelen nærmest demoniserer sønnen, og fremstiller han indirekte som generelt farlig. Det vises til at alle vet hvem dette gjelder. Klager peker på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkter 4.3 (stigmatiserende begreper), 4.6 (hensyn til pårørende), 4.7 (identifisering) og 4.8 (omtale av barn).

Søgne & Songdalen Budstikke viser til sakens alvor og helt spesielle karakter. Det er få saker å sammenligne med. Utgangspunktet for omtalen var kommunens tidligere uttalelser om at ungdommen kunne være trygge på at det skulle gå lang tid før han ble sett igjen. Det vises til de mange reaksjonene avisen fikk, der mange uttrykte bekymring. Avisen mener omtalen var relevant, og at avisen har tatt hensyn. Det pekes på dempet presentasjon, grad av anonymisering og illustrerende bildebruk. Avisen ser at den med fordel kunne dempet bruken av ordet «drapsmann», og at avisen også har diskutert hvorvidt den skulle publisert mer av den kritikken som gjaldt barnevernets arbeid før gutten tok livet av jenta. Det opplyses om tidligere artikler.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at avisen opplever denne saken svært vanskelig å dekke. På den ene siden er dette en drapssak, der behovet for informasjon er stort, jf. VVP punkt 1.4. På den andre siden er dette en barnevernssak, noe som betyr at mediene må opptre med særlig varsomhet i måten saken omtales på, jf. VVP punkt 4.8.

Utvalget har også forståelse for at berørte finner omtalen svært belastende. Men gitt denne sakens alvor, så mener utvalget at avisen, på dette tidspunktet, måtte kunne omtale guttens besøk i nærmiljøet. Det vises til de mange reaksjonene avisen mottok, sammen med kommunes tidligere uttalelser. Å rette et kritisk søkelys både mot kommunen og barnevernets håndtering av denne saken, mener utvalget er pressens oppgave, og noe berørte i en slik sak må akseptere.

Videre mener utvalget at avisen har opptrådt med respekt og tatt hensyn. Presentasjonen er dempet, omtalen er av geografisk generell karakter og bildebruken er illustrerende. Det er i stor grad fokusert på systemet (barnevern, kommune, skole, politi) og deres håndtering, jf. VVP punkt 4.6. Utvalget merker seg også artikkelens gjengivelse av forsøk på å få barnevernet til å bidra med informasjon i denne saken. Etter utvalgets mening er heller ikke gutten og familien identifisert utover den krets som fra før vet hvem dette gjelder, jf. VVP punkt 4.7.

Utvalget kan forstå at klager reagerer på den gjentagende bruken av ordet «drapsmann». Når det gjelder klagers henvisning til punkt 4.3 mener utvalget at det ikke er brutt. Utvalget viser imidlertid til punkt 4.8, og vurderinger av konsekvenser en slik ordbruk kan få for gutten selv. Selv om utvalget mener den drepte jentas foreldre måtte kunne få uttrykke seg slik i denne artikkelen, så mener utvalget at avisen kunne opptrådt mer varsomt og unnlatt å gjenta dette ordet videre i artikkelen. Utvalget merker seg også at avisen er enig i dette.

Likevel, gitt sakens alvor og artikkelens ellers dempede presentasjon, mener utvalgets flertall at den gjentagende ordbruken er innenfor det presseetisk akseptable.

Etter en samlet vurdering mener utvalgets flertall at Søgne & Songdalen Budstikke ikke brutt god presseskikk.

Oslo 23. mai 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Eva Sannum, Sylo Taraku

Etter mindretallets mening har avisen ikke opptrådt varsomt nok, spesielt gjelder det den gjentagende og konstaterende bruken av ordet «drapsmann» som virker stigmatiserende.
At avisen vinkler så ensidig og stigmatiserende på gutten som en fryktfremkallende «drapsmann», som ingen noensinne vil se igjen, mener utvalgets mindretall ikke er i samsvar med VVP 4.8, om å ta hensyn til hvilke konsekvenser omtalen kan få for barn.

Utvalgets mindretall mener Søgne & Songdalen Budstikke har brutt punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 23. mai 2017

Erik Schjenken