NN mot TV2 Nyhetene

PFU-sak 034B/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder TV 2: tre nettartikler og et TV-innslag publisert 4. og 5. januar og 22. april 2016, samt kommentarer publisert under artiklene på Facebook. Utgangspunktet for omtalen er en 13 år gammel jente som ble funnet død i Valdres på nyttårsaften. Jenta døde trolig av avmagring og mor ble raskt siktet for grov omsorgssvikt. TV 2s publiseringer handlet om at mor lenge hadde forsøkt å be om hjelp, og de inneholdt opplysninger om at den avdøde 13-åringen hadde utviklet spiseforstyrrelser etter flere år med mobbing.

Klager er foreldrene til barn som gikk på barneskole med avdøde. Ifølge klagerne er barna de som «ble mest berørt av medieomtalen første halvår 2016». Klagerne mener at TV 2 har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.8, om å ta hensyn til konsekvenser omtale kan få for barn. De viser til at TV 2 videreformidlet påstander om mobbing uten forbehold, og de mener at mediehuset i praksis identifiserte barna deres. Klagerne mener også at punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildekritikk, er brutt fordi TV 2 ikke kontrollerte påstander fra avdødes mor godt nok. Slik klagerne ser det, burde TV 2 kontaktet dem for å høre deres side av saken, jf. punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse. Videre reagerer klagerne på at TV 2 har latt kommentarer som de mener er «trakasserende og truende overfor små barn», bli liggende på TV 2s Facebook-side.

TV 2 avviser å ha brutt god presseskikk. Mediehuset påpeker at dekningen gjaldt en alvorlig straffesak, og at det var viktig å få frem ny relevant informasjon og den siktede morens side av saken. TV 2 mener at kritikken i publiseringene hovedsakelig ble rettet mot skolene og systemet som skulle tatt vare på 13-åringen, og mediehuset avviser at angivelige mobbere ble identifisert. Videre opplyser TV 2 at redaksjonen hadde flere kilder på at 13-åringen ble mobbet. Når det gjelder kommentarene på Facebook, mener TV 2 de er innenfor god presseskikk, selv om noen av dem «er i grenseland». Mediehuset mener kommentarene er «uttrykk for frustrasjon over mobbing som samfunnsproblem». TV 2 innrømmer for øvrig at redaksjonen kunne «formulert seg mer varsomt» og at det burde vært «tatt forbehold om årsakssammenhengen» på enkelte punkter.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker innledningsvis at det kun er de presseetiske sidene ved denne saken utvalget skal vurdere. Utvalget skal vurdere om publiseringene er i tråd med Vær Varsom-plakaten ut ifra hva redaksjonene visste på publiseringstidspunktet.

Slik utvalget ser det, måtte TV 2 kunne omtale mobbepåstandene og morens versjon av saken, både i januar, da dødsfallet nylig hadde skjedd, og i april, da saken var noen måneder gammel. Det var en alvorlig, pågående straffesak av stor offentlig interesse. Det er imidlertid avgjørende hvordan TV 2 omtalte saken, noe som var spesielt viktig med tanke på at den gjaldt anklager mot 13/14 år gamle barn. Utvalget viser til plakatens punkt 4.8: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.»

I de påklagede publiseringene omtaler TV 2 den angivelige mobbingen uten forbehold. Dette var det ikke dekning for på publiseringstidspunktet, og ordbruken tok etter utvalgets mening ikke hensyn til at påstandene var rettet mot barn i en sårbar alder. Utvalget viser blant annet til det påklagede TV-innslaget der TV 2 sier at redaksjonen «vet» at den avdøde 13-åringen ble mobbet og at mobbingen førte til spiseforstyrrelser. TV 2 identifiserte ikke barna for et større publikum, men navnga skoler og klassetrinn, samt publiserte detaljer fra mors mobbeanklager. Utvalget mener at omtalen er av en slik karakter at konkrete barn vil kunne oppleve at det ble pekt på dem.

Det er relevant å se TV 2s konstaterende ordbruk i lys av plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll. Etter utvalgets mening burde TV 2 gjort mer for å kontrollere påstandene som moren kom med. En mobbesak vil alltid ha flere sider, og TV 2 har i de påklagede publiseringene ikke hørt versjonen fra den siden som anklages for mobbing. Dette gjelder spesielt artikkelen som ble publisert 22. april. Innen publiseringen i april hadde TV 2 hatt god tid til å innhente kommentarer fra de som ble anklaget.

Punkt 3.2 må ofte sees i sammenheng med punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse. Utvalget forstår imidlertid at det kunne være vanskelig å innhente samtidig imøtegåelse 4. og 5. januar, da saken var helt fersk og det var vanskelig å finne frem til hvem anklagene gjaldt. PFU vil i den sammenheng understreke at det i slike tilfeller er spesielt viktig å ta forbehold og sørge for at omtalen ikke konkretiserer hvem som anklages, inntil man får kontrollert opplysningene med den anklagede part. Slik utvalget ser det, hadde TV 2 bedre mulighet til å innhente samtidig imøtegåelse i artikkelen fra april. I artikkelen rettes alvorlige anklager mot én påstått mobber. TV 2 burde ha bedt avdødes mor om å få vite hvem denne påståtte mobberen var, jf. punkt 3.2, og deretter kontaktet dette barnets familie for samtidig imøtegåelse, jf. punkt 4.14. Utvalget merker seg at artikkelen ble redigert etter noen timer, og at anklagene ble noe mer generelle i den redigerte versjonen. Etter utvalgets mening veier imidlertid ikke redigeringen opp for det opprinnelige overtrampet.

Utvalget merker seg at de påklagede nettartiklene fikk en rekke kommentarer på TV 2s Facebook-side, og utvalget vil understreke at de samme presseetiske reglene gjelder for kommentarer publisert der som på TV 2s egne nettsider. Enkelte av Facebook-kommentarene var grove utsagn med oppfordringer om vold mot barn. Kommentarene burde vært slettet så raskt som mulig, jf. VVP punkt 4.8, om konsekvenser for barn, og punkt 4.17, om redigering av kommentarfelt. Utvalget har vanskelig for å forstå TV 2s argumentasjon om at kommentarene er presseetisk akseptable fordi de bør sees som uttrykk for frustrasjon over mobbing.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.8, 4.14 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. april 2017

Liv Ekeberg,
Alexander Øystå, Kirsti Husby,
Martin Riber Sparre, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku,
Reidun Førde

 

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID (felles for klage 034A/17 og 034B/17):

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk i forbindelse med et innslag om en 13 år gammel jente som døde av avmagring nyttårsaften 2015. Jentas mor var på dette tidspunktet siktet for grov omsorgssvikt. I innslaget ble det sagt at jenta hadde blitt mobbet, og at mobbingen førte til spiseforstyrrelser.

Etter utvalgets mening var det akseptabelt av TV 2 å omtale mobbepåstandene og mors forsøk på å få hjelp. Men PFU reagerer på måten påstandene ble omtalt på. Utvalget mener TV 2 ikke tok de nødvendige språklige forbehold, og videreformidlet påstander om mobbing som fakta og på konstaterende vis knyttet mobbing til spiseforstyrrelsen.

Slik utvalget ser det, identifiserte ikke TV 2 påståtte mobbere for et større publikum, men på et tidlig tidspunkt navnga redaksjonen aktuelle skoler, årstall og én konkret episode. Dette bidro til at barn kunne oppleve at det ble pekt på dem, og derigjennom også oppleve seg utpekt som skyldige i at en jevnaldrende utviklet alvorlig sykdom og senere døde.

Utvalget mener også at TV 2 i sin presentasjonsform gikk for langt i sitt fokus på mobbing, da kanalen sendte direkte utenfor skolen.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og på punkt 4.8, om å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barn.

Oslo, 18. april 2017

Liv Ekeberg,
Alexander Øystå, Kirsti Husby, Martin Riber Sparre,
Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Reidun Førde