Bjørn Paust Range mot Østlandets Blad

PFU-sak 396/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Østlandets Blad, papir og nett, som omhandler en skole som søker ny rektor fordi nåværende rektor skal gå av med pensjon. Artikkelen handlet også om at det er et dårlig arbeidsmiljø på skolen og konflikter mellom de ansatte og rektor. Det vises til arbeidsmiljøundersøkelser. I artikkelen påstås at rektor ikke kan delegere, og heller ikke stoler på sine ansatte.

Klager er en ansatt på skolen. Han klager med samtykke fra rektor. Klager reagerer på at rektor svarte på et annet spørsmål (hvorfor hun skulle slutte), enn det artikkelen handler om (arbeidsmiljø, konflikter, lederstil). Klager mener dette må være brudd på premissene og på den samtidige imøtegåelsesretten. Også i kildebruk og kontroll av opplysningene mener klager avisen har begått overtramp da avisen, ifølge klager, har hoppet på en såkalt drittpakke.

Østlandets Blad viser til kildevernet og at opplysninger fra anonyme kilder alltid kontrolleres mot andre kilder, noe som også er gjort her. Det vises også til to arbeidsmiljøundersøkelser, og at det har vært problemer på skolen i flere år. Videre vises det til at avisen forsøkte å nå rektor på telefon flere ganger, men fikk beskjed om å bruke e-post. Det opplyses at saken om arbeidsmiljøet var en sak avisen jobbet med før sommeren, men den valgte å vente med saken til etter skoleferien og at saken derfor fikk en litt annen retning fordi rektor skulle slutte.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til to punkter i Vær Varsom-plakaten som henger nøye sammen. Det er punkt 3.2 (kildebruk og kontroll av opplysninger) og punkt 4.14 (den samtidige imøtegåelsesretten). Har man ikke kontaktet den som er angrepet – og dermed bryter kravet i 4.14 – har man ofte heller ikke oppsøkt nødvendige relevante kilder, slik det kreves etter punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

I det påklagede tilfellet har avisen kontaktet den angrepne før publisering, men ut ifra den dokumentasjonen som foreligger i tilsvarsrunden, har avisen spurt om noe helt annet enn det rektor angripes for i artikkelen.  Rektor har derfor ikke fått noen reell mulighet til å imøtegå de alvorlige beskyldningene som fremsettes, noe som er et klart brudd på punkt 4.14.

Videre vil utvalget mene at i artikkelens omtale av arbeidsmiljøet og de påståtte konfliktene ved skolen, er rektor en sentral og relevant kilde som avisen skulle ha kontaktet for å bedrive kontroll av opplysninger. Når dette uteblir, er heller ikke Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 i tilstrekkelig grad oppfylt. Om rektor ikke ville uttalt seg om forholdene, skulle det uansett ha fremkommet av artikkelen.

Østlandets Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg, Tone Angell Jensen

Eva Sannum, Øystein Stray Spetalen, Amal Aden