Bergens Tidende (btv), v ansv. red. Einar Hålien mot Norges Fotballforbund

PFU-sak 282/07


SAMMENDRAG:
BAKGRUNN:

Fotballklubben Brann vant søndag 28. oktober 2007 eliteserien i fotball på Brann stadion i Bergen. Laget ble etter kampen overrakt gullmedaljene på stadion. Bergens Tidende (btv) anmodet i forkant av kampen Norges Fotballforbund (NFF) om å undersøke om btv kunne få adgang til egen dekning av medaljeoverrekkelsen.

OM PARTENE I KLAGEN:

Klager er Mediehuset Bergens Tidende, ved selskapets lokal-TV-stasjon btv. Innklaget er Norges Fotballforbund. I «Vedtekter for Pressens Faglige Utvalg» heter det i § 1:

«Utvalget kan også vurdere klager over institusjoners, organisasjoners og personers behandling av presse og pressefolk under deres utøvelse av sin informasjonsoppgave.»

Med begrunnelse i denne formuleringen har sekretariatet oppfordret Norges Fotballforbund til å delta i klagebehandling, noe forbundet har sagt seg villig til.

KLAGEN:

Klager er som nevnt Mediehuset Bergens Tidende (BT). Btv er BTs lokal-TV-stasjon. Om resultatet av btv’s anmodning til NFF heter det i klagebrevet:

«Resultatet ble at vi fikk benytte inntil ett minutt av TV 2s bilder i vår sene sending samme kveld og at vi i tillegg fikk benytte inntil ett minutt med egne opptak. Kravet var at vårt kamera skulle plasseres på tribunen, en lokasjon som i praksis gav svært lite tilfredsstillende bilder av seremonien. Vi fikk ikke anledning til å publisere noe av dette på web. Til sammen to minutter opptak var for vår del langt fra tilfredsstillende ved denne anledningen.»

Det anføres videre at NFFs begrensning av klagers adgang til å «dekke en begivenhet av stor nyhetsmessig interesse», er et klart brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 1.3. Dette VVp-punktet var på klagetidspunktet slik:

«Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene.»

Fra 01.01.2008 er det tillagt en setning:

«Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.»

I klagen anmodes PFU om å ta stilling til tre spørsmål.

1. Om begrensningene Fotballforbundet la på btv i den omtalte situasjonen var i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 1.3
2. Om medieavtalen som er inngått mellom NFF og Norsk Forbund for Lokal-TV (NFL) er i strid med det samme punktet. (Bergens Tidende er medlem av NFL. Forbundet er senere nedlagt og aktiviteten ivaretas nå av Mediebedriftenes Landsforening)
3. Om medieavtalens pkt. 7.1 bryter med Tekstreklameplakaten.

Det vises i klagen til at «dagens rettighetsregime» avtalemessig er knyttet til levende bilder. Klager mener avtalen i enkelte tilfeller er til hinder for fri nyhetsformidling. «Selv om [pkt 1.3] ikke eksplisitt omtaler fri tilgang til informasjon av samfunnsmessig betydning, må vi anta at dette likevel vil være et vurderingskriterium». BT anfører at etter deres syn faller eliteseriefotball under begrepet «vesentlig», blant annet fordi det mobiliserer mange mennesker og går dypere enn fascinasjonen for et hvilket som helst annet underholdningsfenomen.

I tillegg anføres det i klagen at levende bilder, som avtalen er begrenset til, er et bærende medium ikke bare i tradisjonelt fjernsyn, men også i økende grad for internett.

Det vises i klagen til medieavtalen mellom NFF og NFL, som regulerer blant annet klagerens rettigheter. I klagebrevet anføres det at man er fullt klar over at også NFL og btv kan bli felt av Pressens Faglige Utvalg, direkte eller indirekte. «Det har vi i så fall ingenting imot. Det sentrale for oss er å få gjort en presseetisk vurdering av det rettighetsregimet som nå blir praktisert i norsk toppfotball.»

BT viser til at avtalen gir btv anledning til å vise inntil ett minutt av TV 2s opptak fra arrangementet, og at dette kan sendes tidligst kl 1730 påfølgende dag. «Dette er selvsagt håpløst i forhold til en nyhetsmessig dekning av eliteseriekampene.» Det opplyses at TV 2 har vært langt mer fleksibel enn hva avtalen anviser.

BT anfører videre at det ikke er enkelt å trekke et klart skille mellom «de delene av et toppfotball-arrangment som bør være fritt tilgjengelig for fri nyhetsformidling og hva som etter presseetikken kan rettighetsbelegges». BT ber PFU om å vurdere hendelser utenom selve kampen, eksempelvis når en spiller blir så hardt skadet at han må sendes til sykehus, når det skjer ulykker på arenaen eller slagsmål på tribunen.

Til slutt i klagen heter det:

«I pkt 7.1 i medieavtalen slås det fast at lokal-TV-stasjonene skal omtale de ulike seriene med de sponsornavn seriene er gitt. Vårt spørsmål til PFU er om dette er i tråd med reglene i Tekstreklameplakaten.»

UTTALELSE FRA NFL:

Sekretariatet har på eget initiativ gitt Norsk Forbund for Lokal-TV (NFL) anledning til å uttale seg om klagen. I uttalelsen heter det:

«NFL støtter klagen til btv og håper behandlingen resulterer i klarere retningslinjer for hva slags avtaler presseorganisasjonene bør inngå i lys av medienes Vær Varsom plakat. I tillegg håper vi at klagen og behandlingen av denne kan føre til at selskap som innehar rettigheter får et større press på seg for å åpne opp for fri nyhetsformidling.»

TILSVARSRUNDEN:

Norges Fotballforbund understreker at forbundet ikke kan pålegges å delta i klagebehandlingen, men at man finner at spørsmålene som reises er av prinsipiell betydning, og derfor har bestemt seg for å gi et tilsvar. Det vises til at NFF ikke er underlagt pressens retningslinjer. NFF tar derfor som utgangspunkt at det som skal vurderes, er om klageren ved å tiltre medieavtalen har brutt retningslinjer klageren selv er underlagt.

Angående det konkrete forholdet det klages over, heter det i NFFs tilsvar:

«Som nevnt tidligere har det aldri vært aktuelt å hindre btv eller andre medier åpen debatt, fri informasjonsformidling, eller fri adgang til kildene. Btv kan rapportere det de ønsker fra alle fotballkamper og gullsermonier, og det er lagt til rette for at de skal kunne intervjue spillere, trenere og ledere i etterkant. NFF og klubbene legger imidlertid begrensning på formidling av levende bilder fra begivenhetene inne på stadion. Dette kan en gjøre siden arenaen er et lukket område som NFF og klubbene sammen råder over.»

Til spørsmålet om btv har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 1.3 ved å inngå medieavtalen, heter det i tilsvaret:

«Den relevante vurdering i denne sammenheng er hvorvidt btv ville hatt større mulighet til å vise levende bilder og formidle informasjon for øvrig fra kamparrangementet, inkludert seierssermonien, om btv ikke hadde tiltrådt medieavtalen mellom NFL og NFF. Uten avtalen ville ikke btv kunne krevd å være til stede på stadion med kamera for opptak av levende bilder, men kunne vært til stede med samme rettigheter som øvrig presse som ikke har avtale. Avtalen begrenser således ikke btvs muligheter til informasjonsformidling utover det som gjelder for presse som ikke har avtale. Ved at btv har tiltrådt medieavtalen mellom NFL og NFF, har således btv sikret seg større rettigheter enn de ville hatt uten avtalen.»

Det anføres at det ikke var aktuelt å akseptere at klageren fikk mulighet til å publisere levende bilder fra seremonien på web live, eller tilnærmet live, «da dette ville blitt publisert i konkurranse med TV 2s direktesendinger fra kamparrangementet». Det understrekes at det utover dette ikke ble lagt noen begrensninger i formidlingen fra kampen og den påfølgende seremonien.

Angående klagerens eksempler, om ekstraordinære hendelser på banen eller på tribunen, skriver NFF i sitt tilsvar:

«Dette stiller seg i prinsippet ikke annerledes enn for visning av levende bilder fra selve kampene. Gjennom at NFF, sammen med klubbene, har råderett til arenaene, kan NFF også legge begrensninger på pressens mulighet til å filme slike begivenheter når de får tilgang til stadion.» Det vises i tillegg til at NFF besitter eiendomsretten og opphavsrettighetene til de opptak TV 2 måtte gjøre også av slike hendelser. Videre:

«Dette til tross, ville NFF neppe motsatt seg at btv eller andre hadde vist levende bilder evt. med utvidet lengde, fra for eksempel ulykker på stadion, eller andre ekstraordinære begivenheter som ikke er direkte relatert til kampen mellom lagene på banen, før tidsbegrensningen i avtalen for visning hadde løpt ut. NFF ønsker å begrense spredningen av visning av levende bilder fra selve kampgjennomføringen og rammen rundt kamparrangementet – ikke andre utenforliggende hendelser.»

Det understrekes imidlertid at det på generelt grunnlag er umulig å si hva som er utenforliggende hendelser, og hva som inngår i kampen og kamparrangementet. Derfor inneholder heller ikke medieavtalen noen slik generell åpning. Det vises imidlertid til at btv uansett gis større rett og mulighet til å vise levende bilder fra nyhetshendelser med eksisterende avtale enn man ville hatt uten avtalen.

Om klagens punkt om pålegget om å bruke sponsornavn når de ulike ligaene omtales, anfører NFF at dette kun gjelder Tippeligaen samt Adeccoligaen. «Det eksisterer ikke noe annet offisielt navn for Tippeligaen og Adeccoligaen». Det understrekes at dette er et krav for å inngå avtalen.

«Hvorvidt dette medfører at btv, ved å akseptere prinsippet, bryter Tekstreklameplakaten, vil ikke NFF uttale seg om utover å påpeke at det ikke er noe absolutt forbud mot å benytte et sponsornavn i Tekstreklameplakaten ved omtale av arrangementer.»

Bergens Tidende (btv) presiserer i sitt tilsvar at klagen dreier seg om etikk, ikke om jus. «Det sentrale for oss er å få en vurdering av om den avtalen som er inngått mellom Norsk Forbund for lokal-TV (NFL) og NFF, og praktiseringen av denne avtalen – eksemplifisert konkret ved håndteringen av gull-sermonien på Brann stadion, er i samsvar med VVP pkt. 1.3.»

Klageren viser til at det NFF kaller «nyhetsrett», er en begrensning som innebærer en rett til å sende mellom 60 og 90 sekunder fra en fotballkamp tidligst kl 17.30 dagen etter kampen. Klageren mener det i et moderne mediesamfunn er unaturlig å plassere dette under begrepet nyhetsformidling.

I tilsvaret fra klageren vises det til at Vær Varsom-plakatens punkt 1.3 ble endret etter at klagen ble innlevert. Btv skriver: «Dersom PFU mener at det ikke har funnet sted noe brudd, eller kritikkverdig, etter den gamle 1.3 ber vi om en prinsipiell vurdering av gjeldende avtale etter den nye bestemmelsen. Dette vil kunne ha betydning for hvordan nye avtaler skal utformes.»

Den nye setningen i punkt 1.3 lyder:

«Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.»

Norges Fotballforbund har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder den såkalte medieavtalen som Norsk Forbund for lokal-TV (NFL) har inngått med Norges Fotballforbund (NFF). Avtalen regulerer retten til formidling av levende bilder fra fotballarrangmenter. Klager er Bergens Tidende, ved mediehusets lokal-tv-kanal btv. Klageren bruker medaljeseremonien på Brann stadion høsten 2007 som et eksempel på hvilke begrensninger avtalen legger på nyhetsformidlingen, og ber Pressens Faglige Utvalg gjøre en presseetisk vurdering av om avtalen er inngått i strid med punkt 1.3 i Vær Varsom-plakaten. Selv om klagen ble innlevert før siste endring av det relevante punktet, ber klageren utvalget også om en vurdering av avtalen i forhold til punktet etter endringen. I tillegg gjelder klagen også avtalens krav om at mediene skal bruke sponsornavn når de ulike fotballseriene omtales.

Klagen er rettet mot Norges Fotballforbund (NFF), som er avtalepartner. Sekretariatet har klargjort overfor forbundet at det ikke er forpliktet i forhold til pressens etiske normer, og at det heller ikke eksisterer noen forpliktelse til å delta i en klagebehandling i Pressens Faglige Utvalg. Forbundet har imidlertid sagt seg villig til å delta i klagebehandlingen og har avgitt tilsvar.

NFF anfører at avtalen kun gjelder levende bilder, og at det er full anledning til formidling via andre kanaler, inkludert fotografier. Videre er det presisert fra forbundets side at avtalen med NFL gir btv og andre lokal-TV-kanaler bedre mulighet til formidling av levende bilder enn om en slik avtale ikke hadde eksistert. NFF viser til at forbundet og fotballklubbene har råderett over arenaene, og dermed rett til å bestemme hvem som skal få rett til opptak og kringkasting. Det vises til at dette ikke stiller seg annerledes enn ved Nobelkonserten i Oslo Spektrum, og at det ikke finnes noe rettslig grunnlag for at pressen kan kreve å få tilgang til den enkelte arena i forbindelse med fotballkamper. Når det gjelder bruk av sponsornavn, viser NFF til at Tekstreklameplakaten ikke inneholder noe absolutt forbud mot å bruke sponsornavn.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til at det i punkt 1.3 i Vær Varsom-plakaten er understreket at pressen ikke kan gi etter for noen som vil hindre fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Dette prinsippet er ytterligere forsterket fra årsskiftet 2007/08, med en spesiell formulering knyttet til formidling av arrangementer. En streng fortolkning av dette punktet i plakaten vil derfor måtte konkludere med at enhver avtale som begrenser medienes tilgang til informasjon, ikke vil være i tråd med intensjonene i plakaten.

Utvalget innser at Norges Fotballforbund trolig står på trygg juridisk grunn når det hevdes at man besitter en rett til både å bestemme hvem som skal ha adgang til arenaene, og hvem som eventuelt kan formidle levende bilder derfra. Det kan slik sett konstateres at det er avstand mellom et presseetisk prinsipp og en juridisk og praktisk tilnærming til problemkomplekset.

Utvalget konstaterer videre at det påklagede avtaleregimet er begrenset til formidling av levende bilder, og at man slik sett kan hevde at avtalen i begrenset grad er til hinder for nyhetsformidling knyttet til den enkelte fotballkamp. Utvalget vil derfor kunne akseptere en avtaleformulering som gir visse begrensninger i formidlingen av levende bilder fra selve kampforløpet.

Derimot mener utvalget at det ikke kan legges slike restriksjoner på formidling av levende bilder fra andre hendelser på arenaene under arrangementer, enn selve kampens forløp.

I det påklagede eksemplet dreier det seg om at klageren ikke fikk mulighet til å formidle overrekkelsen av gullmedaljene på Brann stadion gjennom levende bilder i sann tid. Utvalget vil hevde at dette var en nyhetshendelse av en slik karakter at begrensningen strider mot intensjonene i Vær Varsom-plakatens punkt 1.3.

Med hensyn til klagepunktet om pålagt bruk av sponsornavn på fotballigaene, viser utvalget til punkt 3 i Tekstreklameplakaten, der det heter: «Vær kritisk ved bruk av produkt- og firmanavn og lignende som er satt som navn på arrangementer, arrangementssteder eller tilsvarende. En eventuell bruk skal være journalistisk motivert.»

Utvalget mener det må være opp til den enkelte redaksjon å avgjøre når det er presseetisk akseptabelt å bruke sponsornavn, og at det derfor vil være i strid med Tekstreklameplakaten å inngå avtaler som gir slike pålegg.

Pressens Faglige Utvalg finner at avtalen mellom Norges Fotballforbund og Norsk Forbund for lokal-TV er i strid med intensjonene i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. februar 2008

Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard,
Siri Bjerke, Eva Sannum, Trygve Wyller