NN mot Nettavisen

PFU-sak 267/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Nettavisens omtale av en fotballdommer i 20-årene som var dømt for seksuell omgang med en 15-årig jente. Det fremgikk at dommen ikke var rettskraftig. I oppfølgende artikler omtalte Nettavisen også at fotballdommeren ble midlertidig suspendert som følge av dommen, før fotballkretsen vedtok å frata ham autorisasjonen som fotballdommer i tre år.

Klager er den omtalte fotballdommeren. Han påpeker at forholdet han er dømt for ikke har noen tilknytning til idretten. Har reagerer derfor på at det fokuseres på hans hobby som fotballdommer, og han finner vinklingen usaklig. Slik klager ser det, skaper omtalen inntrykk av at det handler om et seksuelt forhold som oppstod i idretten. Videre mener klager at Nettavisen ikke har utført sitt samfunnsoppdrag når avisen ikke har omtalt en parallell, og ifølge klager mye mer alvorlig, sak. Etter klagers mening har Nettavisen heller ikke opplyst om relevante bakenforliggende forhold; at avisens journalist, som også er fotballdommer, kan ha en fordel av at klager mister sin autorisasjon (f.eks. å bli aktuell for divisjonsopprykk). For øvrig mener klager at han enkelt kan identifiseres, og at han er forhåndsdømt. Han opplyser å ha fått tilbake dommerautorisasjonen etter at et ankeutvalg omgjorde fotballkretsens vedtak. Dette mener han også Nettavisen skulle fulgt opp.

Nettavisen mener omtalen er rettferdig og saklig, og at det tydelig fremkommer at forholdet klager er dømt for, ikke oppsto i fotballen. Redaksjonen nevner også den andre straffesaken klager henviser til, i omtalen. Slik Nettavisen ser det, er klager ikke forhåndsdømt. Klagers forsvarer har fått komme til orde, og det ble opplyst at det handlet om en midlertidig suspensjon av dommerautorisasjonen. Avisen anfører også at den vil følge opp, når ankesaken er avgjort. Videre mener Nettavisen at kun spesielt interesserte og «særlig innvidde» vil kunne finne frem til klagers identitet ved hjelp av opplysningene i artikkelen. Redaksjonen mener derfor klager er tilstrekkelig anonymisert. For øvrig anfører redaksjonen at den gjennom opplysningen om at journalisten er fotballdommer på fritiden, har opplyst om det som var relevant, og avisen avviser klagers påstander om interessekonflikter som grunnløse.

Pressens Faglige Utvalg minner om at det er ansvarlig redaktør som avgjør hva som skal – og ikke skal ¬¬– omtales, så lenge publiseringen ellers er i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP). Selv om det tilligger pressen å sette søkelys på kritikkverdige forhold, kan utvalget ikke se at Nettavisen har begått et presseetisk brudd ved at avisen unnlot å undersøke den andre rettssaken klager har henvist til.

Etter utvalgets flertalls mening har Nettavisen heller ikke handlet presseetisk uakseptabelt ved å la en journalist som selv er fotballdommer, dekke gjeldende sak. Utvalgets flertall merker seg at Nettavisen opplyste om journalistens dommervirksomhet i alle artiklene, og mener dette er i tråd med VVPs krav om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet (jf. VVP 2.3). Slik åpenhet er også viktig for å ivareta redaksjonell troverdighet og integritet (jf. VVP 2.2).

Når det gjelder omtalen av rettssaken klager er dømt i, konstaterer utvalget at Nettavisen har opplyst at dommen ikke er rettskraftig og at straffeutmålingen ankes. Utvalget noterer seg også at Nettavisen vil følge opp når ankesaken er avgjort. Etter utvalgets mening er dette i tråd med VVP 4.5, og denne delen av omtalen innebærer derfor ingen forhåndsdom.

Hva gjelder omtalen av autorisasjonssaken, mener utvalget at Nettavisen også måtte kunne omtale denne slik avisen gjorde. Samtidig er utvalget enig med klager i at Nettavisen også burde fulgt opp, og opplyst om ankeutvalgets avgjørelse, som var til fordel for klager. Utvalget noterer seg imidlertid at fotballkretsen har krevd at ankeutvalgets avgjørelse oppheves, gjennom en voldgiftsbegjæring, og at saken derfor ikke er endelig avgjort. Slik utvalget ser det, kan man derfor heller ikke konkludere med brudd på VVP 4.5 i denne delen av omtalen. Utvalget mener imidlertid Nettavisen bør følge opp saken, og viser til VVP 4.5: «Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.»

Når det gjelder spørsmålet om identifiserende opplysninger (jf. VVP 4.7), mener utvalget at klager er tilstrekkelig anonymisert.

Utvalget er imidlertid enig med klager i at vinklingen og fokuset på klagers rolle som fotballdommer i den første artikkelen, særlig i kombinasjon med ingressen, skaper et inntrykk av at forholdet klager er dømt for, har skjedd gjennom fotballen, og at han kan ha utnyttet sin posisjon som fotballdommer. Dette er det imidlertid ingen dekning for. Det fremgår dessuten ingen steder i denne første publiseringen, slik det gjør i de oppfølgende artiklene, at klager og fornærmede ikke møttes gjennom idretten. Selv om det ikke er irrelevant å omtale at en fotballdommer som dømmer unge jenter, er tiltalt og dømt for seksuell omgang med en mindreårig jente, mener utvalget at Nettavisen skaper et noe misvisende inntrykk i denne første publiseringen. Utvalget minner her om VVP 4.1, om å vektlegge omtanke og saklighet i innhold og presentasjon. Likevel må utvalget konstatere at Nettavisen isolert sett har dekning for både tittel og ingress, og at det heller aldri eksplisitt blir påstått at klager har utnyttet sin dommerposisjon for å oppnå sex. Av artiklene fremgår det også at både klager og fornærmede skal ha forklart retten at det seksuelle forholdet var frivillig, noe som bidrar til å nyansere og dempe inntrykket skapt gjennom vinklingen av saken.

Etter en samlet vurdering mener utvalgets flertall at Nettavisen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 20. desember 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Frode Hansen,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim

Utvalgets mindretall mener at Nettavisens journalist har bindinger til klagers miljø i en slik grad at det kan føre til spekulasjoner om hans integritet og habilitet, jf. VVP 2.2. Selv om Nettavisen i de påklagede artiklene opplyser om journalistens rolle som fotballdommer, mener utvalgets mindretall at avisen burde latt en annen reporter dekke saken.
Utvalgets mindretall mener Nettavisen har opptrådt kritikkverdig på Vær Varsom-plakatens punkt 2.2.

Oslo, 20. desember 2016

Liv Ekeberg