NN mot NRK

PFU-sak 258/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel på NRK.no som handlet om flere plagsomme handlinger en kvinne skal ha utført mot sin familie gjennom flere år. Nå hadde tingretten ilagt kvinnen besøksforbud. Det refereres fra kjennelsen. Også opplysninger om kvinnens helse blir publisert.

Klager er den omtalte kvinnen. Hun hevder at det som står om henne i artikkelen er usant, uten bevis eller dokumentasjon, spesielt reageres det på opplysningene om hennes helse. Hun reagerer på at NRK ikke har belyst hennes versjon av saken. Videre skriver klager at kjennelsen er anket og ennå ikke rettskraftig. Klager mener dessuten at omtalen er identifiserende, og viser til at andre har delt artikkelen på Facebook sammen med hennes fulle navn.

NRK avviser klagen. Det vises til at dette er et rettsreferat basert på en offentlig tilgjengelig kjennelse. Det går klart frem av artikkelen at opplysningene er hentet fra en kjennelse, og NRK mener redaksjonen har tatt de nødvendige språklige forbehold gjennom teksten. Videre har NRK, så snart de ble kjent med anken, omtalt denne. NRK mener også at den har anonymisert alle involverte, og at opplysningene som siteres, er nødvendige for å få frem sakens omfang og karakter. NRK har imidlertid fjernet helseopplysningene. Ikke fordi de er feil, men fordi opplysningene ikke var avgjørende for saken.

Pressens Faglige Utvalg minner om at det er artikkelen slik den ble publisert av NRK, og ikke andre personers videreformidling av denne på Facebook, som skal vurderes. Slik utvalget ser det, har NRK anonymisert klager på en presseetisk forsvarlig måte.

Det påklagede tilfellet gjaldt gjengivelsen av en kjennelse. Utvalget minner om medienes rett til å referere fra det som skjer i domstolene. Mediene kan gjengi innhold i dommer og kjennelser, uten plikt til å kontakte partene. Forutsetningen er at man refererer korrekt og i tråd med Vær Varsom-plakaten. Det bør også komme frem hvorvidt en dom eller kjennelse er rettskraftig. Utvalget ser at NRK utelot dette, men at anken ble omtalt så snart redaksjonen ble klar over anken. Videre merker utvalget seg at det tydelig fremkom fra artikkelen at dette var en kjennelse, og det ble også tatt visse forbehold i artikkelen.

Imidlertid, når det gjelder opplysningen vedrørende kvinnens helse, finner utvalget denne presseetisk problematisk. Retten har ikke vurdert kvinnens helse, men opplysningen er referert i kjennelsen som en påstand fra motparten. Utvalget mener at NRK skulle tydeliggjort dette. Slik opplysningen ble publisert, fremstod den som fakta. Utvalget ser imidlertid at NRK har fjernet denne opplysningen i ettertid.

Likevel mener utvalget at dette var en feil som rammet klager, og utvalget viser her til VVP punkt 3.2, om kildebruk og opplysningskontroll.

På dette punkt har NRK opptrådt kritikkverdig.

Oslo 20. desember 2016

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Frode Hansen, Nina Fjeldheim, Eva Sannum