NN mot Harstad Tidende

PFU-sak 248/16


SAMMENDRAG:

Harstad Tidende publiserte fredag 9. september 2016 et leserinnlegg (kronikk) fra en virksomhetsleder i Kirkens SOS. Selve innlegget hadde tittelen «Akkurat nå tenker noen på å ta livet sitt» Innlegget var illustrert med et bilde av et brev og med bildeteksten:

            «Selvmordsbrev: Noen ganger må vi snakke om selvmord, mener innsenderen.»

KLAGEN:

Klager skriver at avisen, uten hennes samtykke, har valgt å trykke et bilde av hennes sønns selvmordsbrev. «Dette kom som et sjokk på meg da jeg åpnet og leste den aktuelle avisen den dagen. Jeg kan nevne at jeg ble så dårlig av dette at jeg ble innlagt et døgn ved Unn Harstad. Jeg har hatt det veldig tøft og vanskelig psykisk siden min sønns død, og jeg har de siste årene brukt mye og lang tid på å komme med til hektene igjen.»

Klager anfører at dette brevet vekket mange, smertefulle minner, og det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 og 4.9   Klager mener avisen må – for ettertiden – ta et større hensyn til valg av bilder og tekst til artiklene sine.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Harstad Tidende skriver at i september/oktober 2011, fikk redaksjonen en henvendelse fra klager: «Hun ønsket da å stå åpent fram med sin historie, som var basert på at hennes sønn hadde tatt sitt liv åtte år tidligere. I denne sammenhengen var det også et ønske om å publisere bilde av sønnen, samt bilde av brevet han etterlot seg.» Se vedlegg for artikkelen fra den gang. I den artikkelen ble brevets innhold i sin helhet ble gjengitt: «Dette med klagers medvirkning og godkjennelse.»  Avisen mener for øvrig at hadde 2011-artikkelen blitt publisert i dag, ville den også blitt lagt ut på nett, med de muligheter det ville gitt for relevant lenking og fremtidig søkbarhet.

Videre skriver avisen følgende: «Det ble på publiseringstidspunktet i 2011 aldri gjort noen avtale om at tekst eller bilder ikke kunne/skulle brukes i andre relevante sammenhenger.»

Da avisen i september 2016 valgte å trykke «det innklagede bildet som en anonymisert illustrasjon til et leserinnlegg som omhandler selvmord» anfører avisen at den handlet i god tro: «Basert på klagers åpenhet og ønske om å stå fram da vedlagte reportasje ble laget, handlet vi i god tro da det anonymiserte bildet ble trykket.»

Til slutt: «Vi beklager at vår bildebruk oppleves som en merbelastning for klager, og kunne vi ha forutsett dette, ville vi valgt å illustrere leserinnlegget på en annen måte. Ut fra totaliteten i saken, slik vi har gjort rede for, vil vi likevel hevde at Harstad Tidende ikke har brutt god presseskikk.»

Klager skriver følgende: «Jeg ser at HT hevder at de ikke har brutt god presseskikk, noe jeg er kraftig uenig i ved at de UTEN min tillatelse har benyttet seg av å gjengi et bilde av min sønns selvmordsbrev i papirutgaven.» […] «Selv om jeg tidligere, i 2011, har gitt et intervju og tillatelse til å trykke bilde av brevet, stiller det seg helt annerledes i dag!»

Klager viser, i tillegg til de andre punktene nevnt over, også til VVP punkt 4.10 om å være varsom med bruk av bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige. Klager skriver:

«Jeg mener alvorlighetsgraden av dette, nettopp fordi det dreier seg om en sår og vanskelig periode, som handler om min sønns selvmord».

Avisen aldri tok kontakt med henne når det gjaldt den nye artikkelen, og hun mener bestemt at avisen må ha brutt god presseskikk: «Jeg mener det skal være unødvendig å gå nærmere innpå hvor tøft jeg har hatt det de siste årene, og det ble ikke noe enklere psykisk for meg etter den siste artikkelen med bilde av brevet. Pga denne ble jeg dratt tilbake til en tøff periode av mitt liv.»

Harstad Tidende hadde ingen ytterligere kommentarer herifra.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Harstad Tidendes publisering av et illustrasjonsbilde i forbindelse med et leserinnlegg. Selve innlegget handlet om selvmord, og illustrasjonsbildet var av et håndskrevet selvmordsbrev.

Klager er mor til den personen som skrev brevet. Hun reagerer sterkt på at avisen, uten hennes samtykke, har publisert bildet av sønnens selvmordsbrev. Klager skriver at hun for fem år siden ga et intervju og tillatelse til å trykke brevet, men at dette stiller seg helt annerledes i dag. Hun skriver hun fikk sjokk da hun åpnet avisen og så dette brevet igjen. Brevet vekker mange, smertefulle minner. Klager viser blant annet til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 og punkt 4.10.

Harstad Tidende beklager at bildebruken oppleves som en merbelastning for klager. Redaksjonen skriver at dersom den hadde forutsett en slik reaksjon, ville den valgt en annen illustrasjon. Likevel mener avisen at den ikke har brutt god presseskikk, idet redaksjonen handlet i god tro da det anonymiserte bildet ble publisert. Det vises til artikkelen for fem år siden, og at det den gang ikke ble gjort noen avtale om at bildet ikke kunne brukes i andre relevante sammenhenger. Avisen anfører også at hadde artikkelen vært publisert i dag, ville den også vært på nett, søkbar for ettertiden.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.12, der det understrekes at de samme presseetiske vurderingene gjelder for bilder, som for skriftlig eller muntlig fremstilling. Det betyr blant annet at aktsomhetskravet fremmet i VVP punkt 4.6, om å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker virker på ofre og pårørende, også gjelder for bildebruk.

I det påklaget tilfellet publiserte avisen et arkivbilde av et håndskrevet selvmordsbrev. Brevet var publisert for fem år siden, i samme avis, men den gang med samtykke fra pårørende og i en kontekst der pårørende deltok.

Avisen skriver at brevet er anonymisert, men slik utvalget ser det, burde avisen forstått at et brev av en slik karakter ikke er anonymisert for pårørende.

Selv om klager har samtykket til bruk av bildet tidligere, så mener utvalget at avisen skulle forstått at et slikt bilde ikke kan publiseres igjen uten samtykke.

Utvalget mener avisen her begikk et presseetisk overtramp, og viser til VVP punkt 4.6, om å ta hensyn til hvordan publiseringen virker på pårørende, og punkt 4.10: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.»

Harstad Tidende har brutt god presseskikk på punktene 4.6 og 4.10 i Vær-Varsom-plakaten.

Oslo 29. november 2016

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Martin Riber Sparre, Alexander Øystå
Erik Schjenken, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku