Erik Iversen mot TV 2

PFU-sak 245/15


SAMMENDRAG:

 TV 2 publiserte tirsdag 18. august 2015 et oppslag på nett med tittelen «Sjekk Rekdals tirsdagskupong».

Fronthenvisningen til oppslaget besto av et bilde av Manchester United-spillere samt ovennevnte tittel i svart skrift. Over bildet sto «SPORT OG SPILL» med blå bokstaver. Til høyre for fronthenvisningen lå en oppfordring til leserne om å spille nettspillet Premier League-manager, og til venstre lå en annonse fra Norsk Tipping formet som en utfylt, digital oddskupong med Kjetil «Rekdals oddstips tirsdag». Nederst på kupongen kunne en se Norsk Tippings logo ved siden av teksten «Oddsen». Ved å klikke på kupongen ble en ledet til Norsk Tippings nettsider. Alt det ovennevnte lå på et lyseblått, rektangulært dekke.

 

Klikket en seg inn til selve oppslaget, ble en møtt av samme oppslagsbilde og tittel som på fronten.

Helt til venstre over oppslagsbildet lå her en ramme med teksten «SPILLEVETT». Klikket en på denne teksten, ble en ledet til de såkalte spillevettreglene på Norsk Tippings nettsider. Over oppslagsbildet sto også «Et kommersielt samarbeid med NORSK TIPPING» ved siden av Norsk Tippings logo. Også denne teksten lenket til Norsk Tipping. Både tekst og logo hadde en avdempet, grålig farge.

 

Under tittel og ingress sto artikkelforfatterens byline. I brødteksten ble det på summarisk vis gjort rede for formen til lagene som skulle møtes i kampene Rekdal anbefalte å spille på, herunder hvilke spillere som var ute med skade o.l. Brødteksten var delt opp i tre atskilte avsnitt. Under hvert avsnitt lå en kommersiell lenketekst i blå bokstaver. Lenketekstene var:

– «Spill Premier League-manager!» (Leder til TV 2s Premier League-manager-spill, sekr. anm.)

– «Sjekk alle oddstips – nye hver dag!» (Leder til TV 2s øvrige oddstips hvor en igjen kan klikke seg videre til Norsk Tipping, sekr. anm.)

– «Tipp helgas runde i Premier League og vinn fete premier» (Per 8. oktober 2015 leder ikke lenken til en aktiv side, sekr. anm.)

Til høyre for kolonnen med brødtekst lå samme type annonseboks som på fronten, altså en digital versjon av Rekdals anbefalte oddskupong. Ved å klikke på kupongen, ble en ledet videre til Norsk Tippings nettsider. Under kupongen lå en annen annonse for Oddsen og Norsk Tipping.

 

Rett under brødteksten lå ytterligere en annonse for Norsk Tipping. Enda lenger ned på siden, like over kommentarfeltet ble det igjen vist til «Spillevett», og «Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping». Skriftfarge og –styrke var også her grålig og avdempet, og merknadene lenket til Norsk Tipping.

 

 KLAGEN:

 Klager er en leser som skriver:

«Artikkelen er en tekst med anbefalte tips fra Kjetil Rekdal til ulike utgaver av tippekupongen (selv om denne, og tidligere tekster i den faste serien ikke er skrevet av Rekdal selv, men av en journalist). «Rekdals oddstips» er en del av et kommersielt samarbeid mellom TV2 og Norsk Tipping. Det lenkes fast til denne type artikler fra TV2s underside for sportsnyheter, gjennom at lenken plasseres i et lyseblå rektangel […] Det fremgår ikke av dette at leseren forlater det rent journalistiske området og entrer området for kommersielt samarbeid. Overskriften «Sport og spill» gjør ikke at det er åpenbart for publikum at det er kommersielt innhold bak lenken, noe som representerer et brudd på VVP punkt 2.6 andre og tredje setning («Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger.).

Innholdsmessig skiller seg ikke den påklagede artikkelens utseende fra andre artikler TV2 produserer rent journalistisk uten kommersielle bindinger. Under brødteksten lenkes det ikke videre til andre nyhetsartikler (slik TV2 gjør hvis artikkelen ikke er sponset). Artikkelen er merket gjennom en grå skrift på lysegrå bakgrunn (50 % grå skrift, 10 % grå bakgrunn) over illustrasjonsbildet og en grå skrift like over kommentarfeltet under brødteksten. Etter VVP punkt 2.8 skal alltid sponsing være «tydelig merket». Jeg mener de grå merkelappene ikke kvalifiserer til å oppfylle kravet om tydelig merking.

Avslutningsvis innebærer det kommersielle samarbeidet TV2 har med Norsk Tipping, at lesere kan klikke seg videre fra TV2s nettsider for å spille på Rekdals oddstips via annonser i sidespalten. Disse kommer da rett inn på Norsk Tippings nettsider. I slike tilfeller får TV2 provisjon av innsatsen leserne legger igjen hos Norsk Tipping. Dette forholdet opplyser ikke TV2 om (i dette tilfellet har de heller ikke merket annonsen i sidespalten med «Annonse»). Tilsvarende annonser som TV2 henter provisjon fra, legges også ut på www.tv2.no/sport i samme fargede rektangel som lenker til oddstips-artiklene […] Dette er et forhold som TV2 burde vise større åpenhet om enn det som intuitivt kan tolkes ut av teksten «et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping», jf. VVP punkt 2.3 («Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.»). Sammenlign her klage på VG av 17. august 2015 som tar opp samme problemstilling i et annet medium som har samme type kommersielle samarbeid.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 TILSVARSRUNDEN:

 TV 2 er ikke enig i vurderingene til klager, men har varslet både klager og sekretariat om at redaksjonen er i ferd med å gjennomgå og legge om de aktuelle sidene. Dette tatt i betraktning finner TV 2 det lite tjenlig at sekretariatet har valgt å gå videre med saken og be TV 2 komme med et tilsvar, all den tid det ikke foreligger noen påstand om at klager er krenket. Videre skriver TV 2:

«Til klagen vil TV 2 bemerke at det vanskelig kan være noe problem at Kjetil Rekdal gir sine synspunkter muntlig og at disse skrives ut av andre enn ham selv. Den som forfatter de aktuelle skriftstykkene er heller ikke en del av TV 2s sportsredaksjon.

SportOgSpill-sidene er som det, tydelig fremgår både ved egen design (typografi og blå bakgrunn), ved egen tittel og konkret skriftlig underretning om at dette er ‘et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping’ sammen med angivelse av de velkjente Spillvett-tjenestene som også er relatert til Norsk Tipping – klart å oppfatte som avvikende fra TV 2s regulære redaksjonelle materiale. SportogSpill er en tjeneste som TV 2 har hatt i mange år. Den er rettet mot en spesiell og kompetent gruppe lesere. Dens innretning, kommersielle posisjon og finansiering er velkjent for det publikum den retter seg mot. TV 2s oppfatning er at kravet til «tydelig merket» er oppfylt.

Hva gjelder de aktuelle annonser for oddsen hvor ‘Rekdals oddstips … dag’ fremtrer i overskrift og Oddsen-logoen nederst i en klar distinkt firkant, kan ikke TV 2 se at man kan misforstå at dette er reklame, at man kan spille på Oddsen ved å benytte denne og at man da kommer til Norsk Tipping som jo drifter Oddsen.

Avslutningsvis oppfatter TV 2 at klager mener det er i strid med god presseskikk at TV 2 ikke opplyser at TV 2 ‘får provisjon’ av innsatsen leserne legger igjen hos Norsk Tipping.’ Som påpekt […] er det ikke slik at mediene skal være presseetisk forpliktet til å opplyse hvilke betalingsform eller prismodeller man har valgt for de enkelte annonser eller reklamekampanjer. TV 2 ser ikke at ‘åpenhet’ om disse avtaleforhold skulle følge av VVP 2.3s anvisning på åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet [TV 2s understreking] […]

Som nevnt har TV 2 også en designmessig omlegging under arbeid. Som man vil se er blåfargen endret og Norsk Tippings logo ytterligere fremhevet. Dette i påvente av en mer helhetlig designjustering for tv.no, de aktuelle reklamesidene og/eller sider som bygger på kommersielle samarbeid med eksterne. Omleggingen vil skje i lys av de vedtatte justeringer i VVP, praksis fra PFU og i lys av de grep også andre større mediebedrifter nå gjør for å klargjøre ytterligere. TV 2 mener at man ikke har opptrådt i strid med god presseskikk.»

(Sekretariatet har valgt å legge ved flere relevante skjermdumper fra TV 2s nettsider nedenfor for å gi PFU et inntrykk av endringene som er blitt gjort etter at foreliggende PFU-klage ble inngitt.

 

 

Klager understreker at da klagen ble sendt, hadde ikke den påklagede artikkelen noen blå bakgrunnsfarge eller annen typografi enn ordinære redaksjonelle artikler.

Videre skriver klager at han oppfattet at TV 2s omlegging av designet ville ta noe tid, og at han valgte å opprettholde klagen fordi «ikke alle punkter var oppklarte» og han uansett ønsker at PFU skal vurdere om den opprinnelige publiseringen var i strid med god presseskikk. Klager ber PFU selv vurdere om klagen skal vurderes opp mot publiseringene slik de først så ut, eller slik de så ut etter justeringene som ble foretatt en snau måned senere.

Klager står fast på at den opprinnelige fronthenvisningen var i strid med god presseskikk, men mener at spørsmålet er mer åpent om en ser på den nye merkingen på fronten. Når det gjelder anførslene til merkingen av annonsen inne i selve artikkelen, samt ønsket om opplysning om bakenforliggende forhold, kan ikke klager se at saken står annerledes etter at justeringene er blitt gjort. Klager skriver:

«I den rettede utgaven av artikkelen er annonseboksen til høyre for artikkelteksten ikke merket som annonse. TV 2 mener dette ikke kan misforstås, og at det er åpenbart at det er en annonse for Norsk Tipping. Jeg vil likevel mene at fremstillingen er utydelig, ettersom boksen viser de kampene som det reklameres for i artikkelteksten, en nedtrekksmeny for hvilken sum man vil velge og en «Spill»knapp. Det står for eksempel ikke annonsørens navn, bare en logo og «Oddsen». Dersom man ønsker en tydelig merking bør en merke med «Annonse».»

 

Videre skriver klager:

«I motsetning til TV 2 mener jeg at deres avtale med Norsk Tipping kan påvirke lesernes oppfatning. I sak 291/14 (Gard L. Michalsen mot Nettavisen) uttalte PFU at

«Utvalget ber mediene også klargjøre hva slags form for kommersielt innhold det er snakk om: betalte annonser, sider som kan generere inntekter for mediet gjennom avtaler med dem som omtales, eller andre former for kommersielt innhold. Tydelighet på dette området er viktig om journalistikken ikke skal miste troverdighet.»

Jeg forstår TV 2 dithen at det er tilstrekkelig for TV 2 å merke alle aktuelle artikler med «i et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping» for at leserne skal forstå hvilket samarbeid det er snakk om, uten nærmere utdypning av hvilken form de har valgt. TV 2 har, i likhet med en rekke andre mediehus, avtale med Norsk Tipping som gir dem kommisjon på linje med det kiosker og fysiske utsalgssteder får når de selger Norsk Tippings produkter. Forskjellen er at de digitale mediene har motprestasjonen å omtale Norsk Tippings produkter og slik sett anbefale leserne å spille på dem. Da PFU avgjorde MinMote-saken tidligere i år fant PFUs flertall at det var uklart og forvirrende for leserne når en produktanmeldelse sto ved siden av annonser for de samme produktene, der noen av annonsene var merket spesielt med at MinMote får deler av inntektene når produktene ble solgt. Andre annonser på samme side var ikke merket. Jeg mener det er lignende hensyn som gjør seg gjeldende her. Et «kommersielt samarbeid» er ikke isolert sett en presis nok beskrivelse av et samarbeid der mediehuset får større inntekt jo flere som spiller på de produktene man selv anbefaler å spille på. Etter at PFU felte MinMote valgte mediet å legge inn tydelig merking av deres økonomiske koblinger til Schibsteds nettbutikk i alle relevante artikler. Jeg mener en lignende tydelig merking hadde vært på sin plass også hos TV 2. At tjenesten har eksistert i «mange år» kan ikke være et argument for å unnlate å merke tydelig. Jeg mener derfor fremdeles at det ikke er i tråd med god presseskikk at TV 2 velger å ikke merke sine Norsk Tipping-annonser med at TV 2 får en særlig økonomisk fordel når leserne spiller på det

TV 2 tipser leserne om.»

 

TV 2 ønsket innledningsvis å kommentere saksbehandlingen:

«Som også klager påpeker, må utvalget avgjøre hva, hvordan og når de ønsker å prøve et innklaget forhold. Klagere som klager på utforming etter de aktuelle reguleringer her har, som vi tidligere har påpekt, ikke samme behov for en behandling som klagere i saker om påståtte krenkelser mot dem selv, og heller ikke samme behov for en uttalelse. I tråd med dette synspunktet mener TV 2 at en behandling bør stilles i bero når TV 2 varsler justeringer.»

Når det gjelder selve klagen, kan ikke TV 2 se at oddskupongen/annonseboksen i den påklagede fronthenvisningen kunne oppfattes som redaksjonelt stoff. Det bemerkes imidlertid at når en nå, via tilsvarende fronthenvisninger, klikker seg inn på tilsvarende oppslag som det påklagede, vil se at oddskupongen/annonseboksen er merket med «annonse».

TV 2 oppfatter ikke at sitatet klager viser til fra PFU-sak 291/14 er direkte anvendelig på betalte annonser og kommersielle sider. Klagers beskyldninger om manglende åpenhet rundt bakenforliggende forhold, kommenterer TV 2 slik:

«TV 2 kan ikke se at det faktum at TV 2 ikke opplyser konkret hvordan reklame betales, kan påvirke oppfatningen av ‘det journalistiske materialet’. TV 2 ser ikke hvilket journalistisk materiale man her skulle vise til. […] TV 2 mener også at det er en feilslutning dersom man knytter kommersielt innhold som både skal separeres og fremstås tydelig med et krav om at man skal opplyse om finansierings- og betalingsmodellen for annonser/reklame konkret på alle annonser (om det er faste beløp med eller uten rabatter, klikkavhengig vederlag (endog på forskjellige klikkere), det kan være omsetningsavhengig eller endog no cure nor pay-orientert). TV 2 mener det er tilstrekkelig å merke de aktuelle sider som har eget brand ‘Sport og Spill’ med ‘Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping’ oppe og nede. Dette er så forsterket med fargebruk og Norsk Tippings logo/produktlogoer. (Strengt tatt fremgår det jo også av henvisningen til Norsk Tipping at de aktivitetene som presenteres er ‘et kommersielt samarbeid’, altså at TV 2 har kommersielle interesser i å publisere markedsføringen.). Det er ikke noen redaksjonell eller journalistisk motytelse i denne saken. Tv2.no er helt åpent – og som de fleste frie mediebedrifter – regulær bærer av reklame/annonsering/markedsføring. Annonsørens (her Norsk Tippings) formål er naturligvis å markedsføre og utløse bruk av de aktuelle av Norsk Tippings produkter. Man kan ikke sammenligne dette med at journalistiske produktanmeldelser står ved siden av annonser for de samme produktene og at mediene dermed kan mistenkes for å skrive anmeldelser og selge annonser i sammenheng. På Sport og Spill-sidene står markedsføring ved siden av markedsføring. TV 2 er således uenig med klagerens konklusjon.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 Klagen er rettet mot en publisering på TV 2s nettportal «Sport og Spill» som omtalte oddstips fra Kjetil Rekdal. Det ble lenket til publiseringen via fronten til tv2.nos underside for sport.

Klager er en leser som viser til Vær Varsom-plakatens (VVPs) punkt 2.6 om krav til tydelig skille mellom journalistikk og reklame, også ved lenking. Ifølge klager gikk det ikke tydelig frem av TV 2s fronthenvisning at lenken ledet bort fra journalistisk område og over til et kommersielt samarbeid. Videre oppfatter klager at selve publiseringen, samt annonser i fronthenvisningen og oppslaget, var for dårlig merket som kommersielt stoff, jf. VVPs 2.8 om skjult reklame. I tillegg mener klager at TV 2 burde opplyse leserne om hva det aktuelle kommersielle samarbeidet konkret besto i, jf. VVPs 2.3 om åpenhet om forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

TV 2 har foretatt tydeliggjørende grep på nett etter å ha mottatt PFU-klagen, men deler ikke klagers syn. Redaksjonen mener at fronthenvisningen, selve publiseringen og annonser var tilstrekkelig merket. TV 2 kan heller ikke se at redaksjonen, jf. VVPs 2.3, er forpliktet til å opplyse om at det kommersielle samarbeidet med Norsk Tipping innebærer kommisjon når noen klikker seg inn og spiller via annonser på tv2.no. Dette fordi det ikke foreligger noe journalistisk innhold publikum kunne ha fått en endret oppfatning av. TV 2 understreker at vedkommende som skrev publiseringen, ikke er en del av TV 2s sportsredaksjon.

 

Pressens Faglige Utvalg merker seg at TV 2 har tydeliggjort merkingen på de aktuelle nettsidene etter at redaksjonen ble kjent med klagen. I tråd med vanlig praksis må PFU imidlertid også vurdere den påklagede publiseringen slik den først forelå.

Utvalget mener at de opprinnelige digitale oddskupongene fremsto som kommersielle elementer både på front og i selve oppslaget. Likevel ser PFU at den tydeliggjøringen TV 2 har gjort, ved å merke kupongene med «annonse», er et godt tiltak for å gjøre det åpenbart for leseren at dette er kommersielt innhold, jf. VVP 2.6.

At faste lesere av Sport og Spill har en velutviklet evne til å sondre mellom journalistisk og kommersielt stoff, ser ikke PFU bort fra. Utvalget vil likevel advare mot å legge slike premisser til grunn for presentasjon av innhold. Og at den første fremstillingen på fronten skal ha gjort det nødvendige skillet mellom journalistikk og kommersielt innhold åpenbart for publikum, har utvalget vondt for å se. Med de grep TV 2 har gjort etter at denne klagen ble inngitt, anser PFU at tilsvarende fronthenvisninger nå er presseetisk akseptable. Men den opprinnelige lenkingen var etter utvalgets syn kritikkverdig.

Hva angår selve oppslaget en kunne klikke seg inn til via fronthenvisningen, kan ikke PFU se at TV 2, jf. VVPs punkt 2.3 om åpenhet om bakenforliggende forhold, var presseetisk forpliktet til å opplyse om provisjonsordningen med Norsk Tipping, da publiseringen i sin helhet er kommersiell. Problemet, slik utvalget ser det, er at den påklagede teksten lett kunne forveksles med en journalistisk artikkel, samtidig som merknaden om kommersielt samarbeid var lite utfyllende. Tippetips er noe medier også har i journalistisk form. Det er betegnende at klagers argumentasjon innledningsvis la til grunn at teksten faktisk var journalistikk. VVPs punkt 2.6 ber redaksjoner om å avvise kommersielt innhold som kan forveksles med journalistikk. Derfor mener utvalget at det burde ha vært klarere fremstilt at informasjonen om kampene som Rekdal anbefalte å tippe på, hadde sitt utspring fra Norsk Tipping, og ikke redaksjonen selv. TV 2 har gjort noen justeringer i ettertid for å markere at publiseringen i sin helhet er kommersiell, men PFU kan ikke se at justeringene rydder unna den nevnte uklarheten. I tillegg mener utvalget at merkingen som opplyser om det kommersielle samarbeidet, er lite fremtredende og ikke gjør den kommersielle tilknytningen åpenbar for publikum.

 

Utvalget finner at TV 2 har opptrådt kritikkverdig.

 

 

Oslo 27. oktober 2015

Alexandra Beverfjord,

Ellen Ophaug, Tone Angell Jensen, Martin Riber Sparre

Reidun Førde, Henrik Syse