NN mot Romerikes Blad

PFU-sak 244/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Romerikes Blad omtale av en påstått mobbesak i en barneskoleklasse (småskoletrinnet). To konkrete voldsepisoder omtales, der den ene endte med sykehusinnleggelse. Foreldrene til mobbeofferet uttaler seg i artiklene, og skolen får kritikk for dårlig oppfølging. Rektor får svare på kritikken. Ingen er navngitt i omtalen, heller ikke skole eller sted. Artiklene ble mye delt og kommentert i sosiale medier.

Klagerne er foreldre til den andre part i de to omtalte episodene. Klagerne mener RB driver ensidig og ukritisk fremstilling av en komplisert og sensitiv sak. Det vises til at omtalen dreier seg om små barn, og at dette har fått store konsekvenser for familien og sønnen som er hengt ut som mobber. Det vises til den enorme oppmerksomheten saken har fått på sosiale medier med initiativ til ulike grupper og arrangement etc. Klagerne mener sønnen ble identifisert for en større krets. Klagerne mener avisen også opptrer konstaterende, og at avisen ikke har anstrengt seg for å få deres eller andre foreldre/kontaktlærers versjon. Klagerne mener all omtale er basert på én versjon av saken.

 

Romerikes Blad (RB) avviser klagen og hevder omtale er korrekt. Det vises til ulike fagartikler og annen dokumentasjon i saken. Ifølge RB beviser dette at det er en mobbesak (ikke lekeslåssing), og at RBs framstilling av voldsepisodene er korrekte. Videre anførers det at ingen er identifisert i artiklene, og at kritikken ikke rettes mot enkeltelever, men mot skolen, noe som i ettertid har vist seg å være riktig, skriver RB. Det opplyses ellers at klager ble kontaktet før publisering av første artikkel, men avbrøt telefonsamtalen og ba om å ikke bli kontaktet igjen. Hva som skjer i sosiale medier ligger utenfor avisens ansvarsområde, selv om RB ser at sosiale medier har bidratt til spredning av saken, men ifølge avisen i anonymisert form.

 

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er også pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser fra offentlig myndighet.

Ut ifra det foreldrene fortalte og den dokumentasjonen avisen hadde, mener utvalget at Romerikes Blad hadde god grunn til å omtale saken og sette en kritisk søkelys på skolens håndtering. Utvalget mener det er viktig at mediene dekker denne type saker, og utvalget mener at RB har greid å rette kritikken mot skolen, og ikke mot enkeltelever. Utvalget er også av den oppfatning at RB i sine artikler har klart å anonymisere de involverte for et større publikum. Men slik utvalget ser det, har det liten verdi for dem som allerede kjente til saken. Utvalget viser til at omtalen dreier seg om små barn, og at redaksjoner må ta hensyn til konsekvenser av medieomtalen, også for den som kan oppfattes som den andre part i en mobbesituasjon, jf. VVpl punkt 4.8. Utvalget vil minne om at det å bli omtalt som mobber, uten et forsvar, også kan innebære et overgrep.

Utvalget registrerer at RB mente det var nødvendig å innhente klagernes samtidige imøtegåelse, og forsøkte dette i den første publiseringen i november. I mai derimot ble det ikke tatt ny kontakt. Utvalget har mange ganger uttalt at selv om den den andre part tidligere har gitt uttrykk for at man ikke ønsker å uttale seg, betyr ikke at mediet kan unnlate å gi mulighet til imøtegåelse i nye saker Situasjonen kan også ha endret seg siden sist, og derfor må mediene søke å oppfylle dette kravet ved hver ny publisering. Utvalget mener derfor at RB skulle anstrengt seg mer for å få klagernes versjon (VVP punkt 4.14)

 

Videre vil utvalget minne om to presseetiske forhold som ofte henger tett sammen; kravet til den samtidige imøtegåelsen (VVP punkt 4.14) og kravet til kilder og kontroll av opplysninger (VVP punkt 3.2). Har en ikke kontaktet den andre part i et konkret saksforhold, mangler man ofte en viktig kilde til opplysningskontroll. Ut fra tilsvarsrunden ser utvalget at klagerne har en annen versjon av denne saken. Gitt fraværet av klagerne som kilde, så skulle også RB utvist større varsomhet i omtalen av de konkrete voldsepisodene.

 

Hva som skjer på sosiale medier kan ikke avisen bære ansvar for, men utvalget merker seg at RB var klar over at saken ble diskutert, noe som skulle ført til enda større anstrengelser for å oppnå kontakt med den andre part.

 

Romerikes Blad har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 27. oktober 2015

 

Alf Bjarne Johnsen,

Alexandra Beverfjord, Ellen Ophaug, Tone Angell Jensen,

Henrik Syse, Reidun Førde