Adv. Edvard Bakke (p.v.a. klienter) mot TV 2

PFU-sak 237/07


SAMMENDRAG:

TV 2 Nyhetskanalen brakte søndag 29. juli 2007 kl. 20 en nyhetsreportasje som fra studio hadde denne introen:

«Et 30-talls såkalte casuals havnet i masseslagsmål i Mjøndalen ved Drammen i
ettermiddag. De involverte skal ha hatt tilknytning til Brann og Vålerenga. Ingen er pågrepet etter hendelsen, men Brann-tilhengerne ble eskortert ut av Buskerud.»

Operasjonsleder Magne Lie i Søndre Buskerud politidistrikt forteller på telefon mer detaljert om det inntrufne, og uttaler bl.a.: «-Det er ikke noe som tyder på at dette er personer som er tilknyttet de ordinære supporterklubbene til de respektive lag.»

På spørsmål om noe tyder på at slagsmålet var avtalt, svarer Lie at han så langt ikke har opplysninger om det, men han viser imidlertid til funn av tannbeskyttere. «-Så det er grunn til å tro at dette var personer som var ute etter å lage bråk.» Operasjonslederen vil ikke gå i detaljer om etterretningsopplysninger som politiet sitter inne med, men det framgår likevel at «enkelte av disse personene er kjent for oss fra tidligere».

Etter dette intervjues TV 2s krimekspert Johnny Brenna, som betrakter opptrinnet i Mjøndalen som «et klassisk møte mellom to casuals-grupperinger fra to klubber». Han hevder samtidig at Vålerenga og Brann er de klubbene «som har noe casuals å snakke om i Norge».

Mens det vises videoopptak av grupper med unge menn som går langs en vei, forteller Brænna hva som kjennetegner casual-miljøet. Han viser til en viss form for uniformering i form av merketøy. «-De kler seg ikke i supporterantrekk … og de går gjerne med capser, pent antrukket og går sammen i en gjeng». «-Det er vel det som er kjennetegnet sånn visuelt sett.» Programlederen kommenterer opptakene som vises slik:

«-Vi ser her bilder av et sånt miljø… Som du sier, ikke supporterutstyr på seg.
Dette er vel bilder fra da Vålerenga møtte Lillestrøm 17. juni.»

Kort etter vises opptak av konfrontasjoner mellom politi og casuals, mens Brænna orienterer om fenomenets begrensede omfang i Norge. «-Dette er en risikosport på sidelinja av fotballen. Husk at vi hadde hooligans tidligere, som var det samme.»

KLAGEN:

Klager er advokat Edvard Bakke, som selv betegner seg som «advokat for casuals-miljøet rundt Vålerenga fotball». Den foreliggende klagen fremmes på vegne av en ikke navngitt person som er med på opptaket av gruppen som går langs en vei. Advokaten opplyser innledningsvis følgende:

«Før sendingen av dette innslaget ble ansvarlig redaktør ved TV2 varslet om at vår klient, NN, var bekymret for hvilken vinkling en eventuell dokumentar/eventuelt innslag/reportasje om casuals-miljøet ville kunne få i negativ retning. (…) Det ble ikke gitt noen tilbakemelding fra TV2 på denne henvendelsen. Det påklagede innslag ble uten videre sendt den 29. juli 2007.»

Om opptaket gjort 17. juni, da Vålerenga møtte Lillestrøm, skriver klageren:

«Bildene viser to klipp hvor en gruppe mennesker går samlet bortover gaten. Ansiktene til personene i bildet er ikke sladdet og flere av disse er identifiserbare – også for personer som ikke tilhører de avbildedes nærmeste krets.

Etter klippene som viser de to gjengene vises det også bilder hvor politiet aksjonerer mot forskjellige personer. Disse personenes ansikter er ikke identifiserbare. Bildene vises imidlertid umiddelbart etter klippene som viser de to gjengene gå gatelangs. Klippene vises på en slik måte at det blir naturlig for en tilfeldig seer å anta at det dreier seg om det samme miljøet i de ulike klippene.

På denne måten bidrar den samlede billedbruken til at casuals-miljøet i sin helhet fremstilles som noe klanderverdig. Denne generelle negative oppfatningen av miljøet, sett sammen med det aktuelle innslagets vinkling, gjør således at vær varsom plakatens punkt 4.7 må iakttas når dette miljøet omtales…».

Etter klagerens mening kan det «stilles spørsmålstegn ved hvor stor aktualitet bildene i innslaget hadde». «Bildene hadde ingen tilknytning til den hendelsen som ble pretendert å være hovedtema for sendingen.» Det vises for øvrig til at «TV 2 hadde full anledning til å sladde bildene for å unngå at ansikter ble gjenkjent.»

Ifølge klageren har TV 2 Nyhetskanalen «i noen tid» drevet research omkring casuals-miljøet «og det er nærliggende å anta at de har hatt konkrete planer om å sende en reportasje om dette». Det vises her til vedlagt kopi av brevet som 3. juli ble sendt til TV 2. «Det er videre nærliggende å anta at TV2 har brukt den dagsaktuelle hendelsen i Mjøndalen som en slags ”inngangsbillett” til å vise en reportasje om casuals-miljøet i sin helhet.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 reagerte i første omgang på at klagerens klient ønsket å være anonym, men tok uten ytterligere innsigelser til etterretning at PFU flere ganger har behandlet advokatklager der klientenes identitet har vært ukjent. Vedtektenes krav om skriftlig samtykke fra direkte berørt part fremmes i praksis ikke når det gjelder advokatklager.

Om klagegrunnlaget og casuals-miljøet het det deretter i TV 2s tilsvar:

«TV 2 oppfatter at advokat Bakke bekrefter at dette miljøet eksisterer. Det fremstår uansett som åpenbart for TV 2 at dette fenomenet – og de som deltar i denne typen ”aktiviteter” –har allmenn og offentlig interesse.» «Hva gjelder bruken av illustrasjonsbildene under samtalen om fenomenet, er det et sentralt poeng at dette miljøet regelmessig utfolder seg i det åpne rom og på åpen gate, synlig for alle. De kommuniserer også tildragelsene ut via nettet.»

Her viser TV 2 til vedlagte utskrifter fra nettstedet iscoboys.com, «som øyensynlig tilhører miljøet advokat Bakke representerer».

«På nettsidene der finner man også videoklipp som viser eksempel på en slik ”tildragelse”. (…) Miljøet publiserer også egne bilder hvor deltagerne regelmessig sladdes. Til klagen konkret bemerkes imidlertid at også miljøet selv… publiserer oversiktsbilder av samme karakter som det nå reageres på. Vedlagt følger to slike bilder i utskrift.»

Om bruken av det konkret opptaket av gruppen der klagerens klient angivelig er gjenkjennelig, heter det i tilsvaret:

«At nyhetsmeldingen ble fulgt opp på denne måten må fremstå som ganske naturlig i lys av det omfattende problemet fotballrelatert vold og fotballrelatert truende atferd utgjør, ikke bare for de direkte involverte, men også for det alminnelige publikum og forballsporten som sådan.»

«TV 2 kan ikke se at noen enkeltperson (NN?) pekes ut og identifiseres i sammenheng med påstand om konkretiserte individuelle klanderverdige eller straffbare forhold. Det gis også uttrykk fra studio for at bildene ikke er fra den omtalte episoden. Realitetene måtte fremstå som åpenbare for seerne.»

«TV 2 minner i denne sammenheng også om at vi alle må tåle at det bringes bilder fra ”folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse” og når bildet av enkeltpersonen er ”mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet”.»

Klageren forklarer innledningsvis i sitt tilsvar: «Min klient har inngitt klage på TV 2 på grunn av mistillit til hvordan kanalen forholder seg til personers krav på anonymitet/vern mot identifisering. Han har dårlig erfaring med kanalen og vil ikke oppgi sin identitet.»

Når det gjelder TV 2s tilsvar, er klageren «saklig uenig» i at «ingen enkeltperson pekes ut og identifiseres» og at «realitetene måtte fremstå som åpenbare for seerne».

«Innslagets karakter var på ingen måte slik at de bildene som ble vist var ”frakoblet” den konkrete hendelsen, mitt inntrykk var tvert imot at det var nære bånd mellom de ulike delene av innslaget. Når personene så identifiseres så klart som de gjør blir innslaget sett i sammenheng problematisk.»

Klageren kommenterer også nettbildene som TV 2 har vedlagt sitt tilsvar:

«For det første bemerkes at sidene til Isko Boys/Enga Casuals neppe er like kjent for det brede lag av publikum som TV 2. For det andre bemerkes at de bildene som er lagt ut på de aktuelle sider er av et markert mindre format enn de utskrifter som følger vedlagt tilsvaret. Jeg ber notert at på bildene som er lagt på nettsidene kan ingen personer identifiseres, i den grad det er mulig å skjelne ansikter…». «Når TV 2 er kjent med disse nettsidene og hvordan bildene sladdes der, velger altså TV 2 likevel selv å vise usladdete bilder på nyhetsinnslaget.»

TV 2 mener det må være kanalens rett å se nærmere på og registrere tildragelser rundt casuals-miljøet. «At denne gruppen i tillegg til de konkrete aktivitetene binder opp politiressurser og andre ressurser som samfunnet åpenbart har mer bruk for i andre sammenhenger, er også en side. (…) Dette må gruppen og sentrale personer i den tåle blir omtalt og kommentert.»

«De må også finne seg i at det vises bilder som gjengir gruppene slik de faktisk fremtrer i det offentlige rom i slike sammenhenger. TV 2 fastholder at så vel innhold som bildebruk måtte fremtre åpenbart for seerne og at slik bildebruk som her er gjort ikke er i strid med god presseskikk.»

TV 2 har ellers vedlagt en nyhetsmelding fra Romerikes Blads nettsider 30.09.07, med tittelen «Truet av casuals». Her omtales det at «en gjeng VIF-supportere, trolig såkalte casuals» hadde vært innblandet i en episode med «finlandshetter og slagvåpen».

PFU utsatte i møte 18.12.07 saken, med anmodning til sekretariatet om å få klageren til å oppgi klientens identitet.

Klageren (saken overtatt av adv. Marcus Lindstrøm) meldte tilbake at han nå representerte to av de unge mennene på opptakene, og ga sammen med navngivelse en nærmere beskrivelse av deres klesdrakt (kopi vedlagt). Advokaten tilføyer imidlertid: «Det understrekes på det sterkeste at de nevnte personenes identitet IKKE skal videreformidles til noen annen enn sekretariatet internt. Dette er en absolutt forutsetning for mine klienter.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder TV 2 Nyhetskanalens bruk av et arkivopptak med en gruppe såkalte casuals tilhørende miljøet rundt Vålerenga Fotball. To personer med gruppetilhørighet klager via advokat over på denne måten å bli identifisert i tilknytning til et nyhetsinnslag om et angivelig masseslagsmål i Buskerud. Etter klagerens mening forsterkes det misvisende inntrykket ved at det samtidig også vises arkivopptak fra en konfrontasjon mellom casuals og politi et annet sted i landet.

TV 2 mener casusals-miljøet som fenomen åpenbart har allmenn og offentlig interesse, og at de som deltar i denne typen «aktiviteter», også må regne med å bli eksponert. Kanalen viser for øvrig til casuals-miljøets egne nettsider, der gruppen selv publiserer oversiktsbilder av samme karakter som opptakene det i klagen reageres på. TV 2 kan uansett ikke se at noen enkeltperson pekes ut og knyttes til konkrete klanderverdige forhold.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 hadde et journalistisk legitimt grunnlag for mer generelt å ta for seg casuals-miljøets ytre kjennetegn og atferd, i kjølvannet av hendelsen i Buskerud.

For å illustrere de opplysninger som ble gitt fra studio, var det etter utvalgets mening uproblematisk å bruke opptak gjort på offentlig sted av en større gruppe tilhørende miljøet. I likhet med TV 2 legger utvalget her til grunn at det ikke fokuseres på enkeltpersoner. Selv om kanalen med fordel kunne ha gjort det enda tydeligere for seerne at de påklagede opptakene ikke hadde noen direkte sammenheng med nyhetsinnslagets utgangspunkt, kan ikke utvalget se at kanalen har handlet på uakseptabel måte, hverken i forhold til klagerne eller andre i casuals-miljøet.

TV 2 Nyhetskanalen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. januar 2008

John Olav Egeland
Ellen Arnstad, Sigrun Slapgard
Henrik Syse, Trygve Wyller