NN mot Eikernytt

PFU-sak 204/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Eikernytt om en kvinne som skal ha vært utsatt for svindelforsøk. I omtalen ble det opplyst at kvinnen betalte med kort da hun kjøpte mat fra en bestemt matbod, og i tittelen skrev Eikernytt at det var denne matselgeren som sto bak svindelforsøket.

Klager er mannen til vedkommende som driver den omtalte matboden. Det klages med hennes samtykke. Klager mener Eikernytt har basert hele artikkelen på «feilaktige antakelser». Slik klager ser det, skulle Eikernytt undersøkt saken grundigere før publisering, og ikke publisert saken som et faktum. Klager kan ikke se at avisen har underbygget hvordan et mulig svindelforsøk er blitt til et reelt tilfelle, og mener det ikke kan være tilstrekkelig at avisen har spurt kilden om dennes kortbruk. Klager opplyser at det ble gitt tilbud om kommentar, men forklarer at man avslo fordi avisen ville publisere navn. For øvrig reagerer klager også på omtalen av saken på Eikernytts Facebook-side.

Eikernytt avviser at den har brutt god presseskikk. Slik redaksjonen ser det, har den sjekket fakta, stilt kilden kontrollspørsmål om kortbruken, og «tatt alle mulige forbehold». Avisen opplyser også at eieren av utsalgsstedet fikk tilbud om tilsvar, men avslo. Eikernytt valgte likevel å gjengi en kommentar fra vedkommende. Eikernytt bekrefter også å ha opplyst at det vanlige er å kommentere under fullt navn, men at det ikke var et absolutt krav her. Hva gjelder publiseringen på Facebook, forklarer Eikernytt å ha slettet alt fordi det etter hvert kom «ganske drøye» innlegg.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at Eikernytts publisering på Facebook er slettet. Utvalget har ikke hatt tilgang på det opprinnelig publiserte, og har derfor ikke grunnlag for å gjøre en presseetisk vurdering av dette. Utvalget vil likevel på generelt grunnlag minne om at mediene også har et presseetisk ansvar for det som publiseres i redaksjonens sosiale kanaler. Som det fremgår av punkt 4.17 i Vær Varsom-plakaten (VVP), har redaksjonene et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Slik utvalget ser det, har Eikernytt ikke tatt noen nødvendige forbehold i den påklagede artikkelen, når avisen allerede i tittelen slår fast at det handler om et reelt svindelforsøk, og det samtidig pekes på hvem som sto bak dette. Utvalget konstaterer også at dette skjer på et svært tidlig stadium, før saken er anmeldt og etterforsket. Utvalget viser til VVP 4.5, der det fremgår at mediene ikke skal forhåndsdømme.

Utvalget merker seg videre at Eikernytt baserer den konstaterende påstanden på opplysninger fra kvinnen som skal være utsatt for svindelforsøket, samt kontakt med hennes bankforbindelse. Utvalget kan ikke se at Eikernytt har godtgjort at banken faktisk har bekreftet de publiserte påstandene. Klager har også bestridt disse. Slik utvalget ser det, har redaksjonen ikke tilstrekkelig kildegrunnlag for å konkludere slik avisen har gjort. Utvalget viser her til VVP 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger. I tillegg minner utvalget på generelt grunnlag om at mediene skal gjøre klart hva som er fakta og hva som er kommentarer, jf. VVP 4.2.

Helt til slutt i artikkelen har Eikernytt opplyst at den utpekte matselgeren føler seg uskyldig uthengt. Det er ingen tvil om at den som utsettes for slike sterke beskyldninger som det her er snakk om, må få ta til motmæle samtidig, jf. VVP 4.14. Slik utvalget ser det, er dette imidlertid ikke tilstrekkelig for å balansere fremstillingen og veie opp for den øvrige forhåndsdømmende omtalen. Utvalget viser derfor også til VVP 4.13, om at medier skal rette og beklage feilaktige opplysninger.

Eikernytt har brutt god presseskikk på punktene 3.2, 4.5 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten.


Oslo, 31. oktober 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Øystein Stray Spetalen