Stefan Heggelund mot LO-Aktuelt

PFU-sak 198/17


SAMMENDRAG:

LO-Aktuelt publiserte i nummer 7/2017 en artikkel med tittelen «Regjeringen vil gjøre natta kortere». Ingress:

«Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at kvelden kan bli lengre og natta kortere. Det liker LO og HK-leder Trine Lise Sundnes dårlig.»

 

I nummer 9/2017 het det: «Fortsetter å beskatte eldre arbeidsløse». Ingress:

«Siv Jensen følger ikke opp Stortingets beskjed om skattefritak for eldre arbeidsløse». 

Videre i artikkelen:

«- Det er forakt for Stortinget. Det er forakt for den nordiske modellen og for inngåtte avtaler, sa LO-nestleder Tor-Arne Solbakken til LO-Aktuelt da det ble kjent under LO-kongressen.»

I samme nummer: «Revidert gjør for lite med ledigheten». Ingress:

«Verken LO eller Arbeiderpartiet er fornøyd med regjeringens tiltak mot arbeidsledigheten i revidert nasjonalbudsjett.»

 

I nummer 10/2017 het det: «Krever ny lov for de statsansatte». Ingress:

«LO-Stat-leder Egil André Aas mener regjeringens nye lov for de statsansatte har så store mangler at Stortinget må sende dem tilbake til regjeringen. – Både innhold og saksbehandling er under enhver kritikk, sier han.»

 

I nummer 12/2017: «- Skivebom av statsministeren». Ingress:

«Kutt i formueskatten er ikke vekstfremmende og vil ytterligere øke forskjellene i Norge, mener LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad».

I samme nummer: «Skattefest for de rikeste.» Ingress:

«Den rikeste promillen i Norge har i snitt fått en skattelette på 264 500 kroner de siste fire årene. Folk flest har fått skattekutt på 3 400 kroner.»

I samme nummer: «Frykter løsarbeidersamfunn i oljeindustrien». Ingress:

«Klubbleder Oddvin Andreassen roper varsko om arbeidsforholdene i oljebransjen.»

 

KLAGEN:

Klager er stortingsrepresentant for Høyre, Stefan Heggelund. Han er arbeids- og sosialpolitisk talsperson for partiet. Klagen i sin helhet:

«En opplyst samfunnsdebatt forutsetter at flere ulike syn slipper til med sine kommentarer og synspunkter. Vær varsom-plakaten slår tydelig fast at pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Norge har en lang tradisjon med meningsaviser som på leder- og kommentarplass støtter enkelte partier eller retningsvalg i samfunnet. Til tross for at avisene har tydelige politiske meninger har de valgt å tilknytte seg redaktørplakaten og vær varsom-plakaten, og utøver en journalistisk praksis hvor de ulike partiene kommer til orde.

LO-Aktuelt er en publikasjon som skiller seg fra praksisen om at begge sider i politikken skal komme til orde, og som dermed ikke tilstreber bredde og relevans i valg av kilder. Publikasjonen ser bort fra begreper som tilsvar og unnlater å kontakte Høyre slik at vi kan imøtegå faktiske opplysninger fra venstresiden. Dette skjer til tross for at LO-Aktuelt påstår de er redigert etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten.

Over lengre tid har LO-Aktuelt publisert anklager og beskyldninger om regjeringspartienes politikk. Dette har skjedd uten at vi er blitt kontaktet for å redegjøre for vårt ståsted. Det skiller seg fra den praksis vi opplever at andre medier jobber etter. Normalt vil meningsmotstanderes vurderinger av vår politikk føre til at vi blir kontaktet for å presentere vårt syn.

Jeg legger ved følgende eksempler:

«Fortsetter å beskatte eldre arbeidsløse.» I denne saken får både en representant fra LO og en representant fra Arbeiderpartiet uttale seg. Ellers siterer magasinet bare fra revidert statsbudsjett.

«Frykter løsarbeidersamfunn i oljeindustrien.» Her får LO-lederen uttale at han er bekymret over regjeringens arbeidslivspolitikk, og mener et forslag regjeringen har sendt på høring «er overhodet ikke rett medisin.» Ingen fra regjeringspartiene får tilsvar.

«Krever ny lov for statsansatte.» LO Stat og LO sentralt raljerer over regjeringens forslag til ny lov for statsansatte. Ingen fra regjeringspartiene får tilsvar.

«Regjeringen vil gjøre natta kortere.» HK og LO sentralt er sterkt kritiske til regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Ingen fra regjeringspartiene får tilsvar.

«Revidert gjør for lite med ledigheten.» LO og Arbeiderpartiet kritiserer regjeringens forslag til revidert statsbudsjett. Ingen fra regjeringspartiene får tilsvar.

«Skivebom av statsministeren.» LOs sjeføkonom kritiserer Høyres standpunkt om formuesskatten. Det vises til et tidligere svar fra Erna Solberg i VG, men ingen fra regjeringspartiene får svare påstandene i artikkelen.

«Skattefest for de rikeste.» SV-lederen er kritisk til regjeringens skattepolitikk. Ingen fra regjeringspartiene får tilsvar.»

Klager mener det foreligger brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:
3.2, kontroll av opplysninger, 4.14, samtidig imøtegåelse og 4.15, tilsvarsrett.

(Sekretariatet har forstått klagen slik at klageren mener «samtidig imøtegåelse» når han bruker uttrykket «tilsvar».)


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Innklaget medium har ikke ønsket noen minnelig løsning, men ønsket en vurdering fra Pressens Faglige Utvalg.

 

TILSVARSRUNDEN:

LO-Aktuelt avviser klagen på alle punkter. Bladets svar er at det i alle sammenhenger handler om «en løpende meningsutveksling». samtidig som det erkjennes at de omtalte sakene hadde styrket seg ved bruk av flere kilder – uavhengig av en etisk vurdering».

Bladet viser til at det ikke har egen nettutgave, men har seksjonssider under FriFagbevegelse. «Det er riktig at de fleste av sakene først har vært publisert på FriFagbevegelse, men da må en eventuell klage rettes til ansvarlig redaktør i FriFagbevegelse.»

Bladet at følgende kommentar til de innklagede artiklene:

«FORTSETTER Å BESKATTE ELDRE ARBEIDSLØSE

LO-Aktuelt 9/2017

Saken er først publisert på FriFagbevegelse 11. mai og berører et tema vi har skrevet mye om og hvor regjeringens argumenter er grundig presentert.

Artikkelen er på mange måter et tilsvar til regjeringens politikk og at den i revidert ikke vil følge opp Stortingets krav om å endre sluttvederlagsordningen. Tema beskrives i artikkelen og også regjeringens synspunkt kommer fram :«– At dette sluttvederlaget nå behandles likt som annen arbeidsinntekt og pensjonsgivende inntekt er fullt ut i samsvar med de grunnleggende prinsippene både i trygde- og skattesystemet. En annen løsning enn den som følger av de generelle reglene vil innebære relativt omfattende særbestemmelser og avvik, går det fram av revidert nasjonalbudsjett».

Vår vurdering er at dette er en del av en løpende meningsutveksling.

FRYKTER LØSARBEIDERSAMFUNN I OLJEINDUSTRIEN

Først publisert på FriFagbevegelse 8. august 2017.

LO-Aktuelt 12/2017

Utgangspunktet for saken er bruk av midlertidige ansettelser og av bemanningsbyråer. Her er det en lokal tillitsvalgt som uttrykker bekymring for utviklingen i oljeindustrien basert på erfaringer fra egen bedrift og LO-lederen som kritiserer et lovforslag fra regjeringen. Møtet var resultatet av et tilsvarende oppslag i Stavanger Aftenblad 20. juni med tittelen «- Oljearbeiderne er blitt de nye løsarbeiderne», utelukkende basert på de tillitsvalgtes meninger.

Vår vurdering er at også vår sak er en del av en løpende meningsutveksling.

KREVER NY LOV FOR STATSANSATTE

Først publisert på FriFagbevegelse 19. mai.

LO-Aktuelt 12/2017

En sak som i utgangspunktet er kritisk til saksbehandlingen av et lovforslag. LO Stat og LO er også kritiske til innholdet i lovforslaget.

Nettversjonen inneholder lenker til tidligere saker som blant annet presenterer forslaget fra det partssammensatte utvalget. Artikkelen i LO-Aktuelt hadde utvilsomt styrket seg ved å fortelle kort om lovforslaget og argumentasjonene fra regjeringen.

Like fullt mener vi at saken er en del av en løpende nyhetsformidling/debatt og slik sett innenfor de etiske reglene.

REGJERINGEN VIL GJØRE NATTA KORTERE

LO-Aktuelt 7/2017

Dette er en sak som presenterer forslag om endringer av arbeidsmiljøloven og reaksjoner på dette fra fagbevegelsen og arbeidsgivernes tolkning.

Her er det ingen angrep på regjeringen, men synspunkter på konsekvensene av lovforslaget.

Vår vurdering er at dette er en del av en løpende meningsutveksling og nyhetsformidling.

REVIDERT GJØR FOR LITE MED LEDIGHETEN

LO-Aktuelt 9/2017, basert på en nettversjon fra 11. mai.

Her presenteres regjeringens tiltak mot ledigheten i revidert nasjonalbudsjett og de kommenteres av LO og Arbeiderpartiet som det største opposisjonspartiet og som har et fagligpolitisk samarbeid med LO. For vår målgruppe som er tillitsvalgte i fagbevegelsen er det derfor spesielt interessant å vite hva Arbeiderpartiet står for i sentrale spørsmål for fagbevegelsen – som sysselsetting jo er.

Vår vurdering er at dette er en del av en løpende nyhetsformidling.

SKIVEBOM AV STATSMINISTEREN

Først publisert 1. august på FriFagbevegelse.

LO-Aktuelt 12/2017

Kutt i formueskatten har vi omtalt i en årrekke. I denne artikkelen presenteres regjeringens siste konkrete forslag og argumentasjon for hvorfor de fører en slik politikk. Også NHOs ønske om å fjerne formueskatten blir omtalt. LOs sjeføkonom argumenterer mot denne politikken og hevder at den ikke virker slik regjeringen mener.

Vår vurdering er igjen at dette er en del av en løpende meningsutveksling.

SKATTEFEST FOR DE RIKESTE

NTB-sak først publisert på FriFagbevegelse 21. juni.

LO-Aktuelt 12/2017

Denne saken illustrerer godt vårt hovedpoeng; de innklagede artiklene følger en velkjent mal brukt i andre medier som Høyre/klageren ikke reagerer på. Vår versjon er en noe nedkortet utgave av en NTB-sak. Ingen kilder eller tilsvar er fjernet; slik sett er de like.

Vår vurdering er at dette er en del av en løpende meningsutveksling.»


Tilsvarsrunden
ble etter dette avsluttet. 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

Klageren, som er stortingsrepresentant for Høyre, mener LO-Aktuelt systematisk bryter god presseskikk fordi bladet unnlater å kontakte motparten når bladet bruker kilder som kritiserer regjeringen og regjeringspartiene. Han anfører at dette skjer på tross av at bladet hevder å være redigert etter Vær Varsom-plakaten (VVP). Han mener LO-Aktuelt opptrer i strid med Vær Varsom-plakaten fordi bladet ikke tilstreber bredde og relevans i valg av kilder. Klageren har konkretisert klagen med å vedlegge sju artikler som han mener eksemplifiserer hans syn.

LO-Aktuelt avviser klagen. Bladet viser gjennomgående til at det er snakk om løpende politisk meningsutveksling. Men bladet er samtidig tydelig på at de påklagede artiklene hadde styrket seg ved bruk av flere kilder.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at kildebredde og balanse står helt sentralt i journalistikken. Dette er ikke viktig bare for den/det som blir omtalt, men også for de som skal lese, høre og se journalistikken. Derfor er Vær Varsom-punktene 3.2, om kildebredde, 4.14, om samtidig imøtegåelse og 4.15, om tilsvarsrett, helt grunnleggende i presseetikken. Og klager har naturligvis helt rett i at LO-Aktuelt også er underlagt Vær Varsom-plakatens regler for hvordan journalistikk skal lages og publiseres.

I den foreliggende klagesaken er vinkling, etter utvalgets mening, relevant. Vinkling, fra hvilket ståsted ulike problemstillinger ses, er redaksjonelle valg. LO-Aktuelt er organ for fagbevegelsen og det er samfunnsspørsmål knyttet til denne bladet belyser. Bladets lesere er med andre ord kjent med hvor LO-Aktuelt står politisk.

Klageren mener at når LO-Aktuelt gjengir kilder som kritiserer regjeringen og regjeringspartiene, så utløses automatisk deres rett til å få ta samtidig til motmæle. Plakatens punkt 4.14 skiller imidlertid mellom meningsytringer og påstander av faktisk art. I alle de påklagede artiklene, klagerens eksempler, er det slik utvalget ser det, meninger som uttrykkes. Dette utløser ikke retten til samtidig imøtegåelse, men retten til tilsvar er utløst, i tråd med formuleringen i VVP 4.15, tilsvarsretten. Utvalget kan imidlertid ikke se at klageren har gjort noe forsøk i slik retning.

Utvalget kan heller ikke se at plakatens punkt 3.2 er brutt. I den politiske debatten må det være stor takhøyde, og kildebredde kan i denne sammenheng ikke måles verken i antall kilder eller i spaltemillimeter. Utvalget har imidlertid registrert at LO-Aktuelt i sitt tilsvar synliggjør selvkritikk. Det er etter utvalgets syn på sin plass. Journalistikk vil alltid bli bedre med flere kilder, ved at den/det som kritiseres får brakt sin vurdering til torgs. På generelt grunnlag vil utvalget bemerke at uavhengighet og troverdighet bygges nettopp ved å hente inn motforestillinger.

LO-Aktuelt har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 28. november 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg,
Stein Bjøntegård, Eva Sannum, Erik Schjenken