NN mot Altaposten

PFU-sak 190/17


Klagen gjelder papiravisen der et bilde av en beslaglagt moped var publisert. Mopedens registreringsnummer var synlig. Klager reagerer på identifiseringen. Det vises til at omtalen gjelder ungdom som er i starten av livet og som blir «hengt ut» i et lokalsamfunn. Avisen mener derimot at artikkelen ikke omhandler kriminell, straffabare eller klanderverdige forhold, noe utvalget er uenig i.

Utvalget merker seg at den omtalen rammer er ung, og at det publiserte registreringsnummeret gjør ham identifiserbar. Utvalget viser til VVP punkt 4.7: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere […] Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.»

Etter utvalgets mening, forelå det ikke et berettiget allment behov for å vite hvem omtalen gjaldt, og hensynet til at dette dreier seg om en ung person, skulle tilsi større varsomhet i publiseringen av identifiserende kjennetegn.

Utvalget merker seg at Altaposten fjernet bildet fra nettartikkelen så fort klager tok kontakt. Altaposten har også kommet klager imøte med å tilby en eventuell presisering og beklagelse. Likevel er det i en slik sak vanskelig å se hvordan en håndtering i etterkant skal veie helt opp for overtrampet.

Altaposten har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.7 i Vær-Varsom-plakaten.

Oslo 31. oktober 2017,

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Øystein Stray Spetalen