NN mot Sunnhordland

PFU-sak 180/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Sunnhordland og avisens omtale og bildebruk av adferden til en beboer i et navngitt omsorgsborettslag. Flere sladdede bilder viser mannen naken ute på gata.

Klager er den omtalte beboeren. Han reagerer både på omtalen og på bildebruken som han mener er karakterdrepende og et direkte angrep på ham som person. Han mener han er identifisert, og opplever seg forsvarsløs mot både omfang og de mange kildene som uttaler seg mot ham. Ifølge klager har ikke avisen utvist noen omtanke, men påført ham stor skade. Han viser til flere punkter i Vær Varsom-plakaten blant annet punkt 4.7 (identifisering) og punkt 4.1 (saklighet og omtanke). Klager viser også til at andre har reagert på artikkelen og henvendt seg til PFU.

Sunnhordland avviser brudd på god presseskikk. Avisen anfører at mannens adferd i det omtalte borettslaget er en kjent sak for redaksjonen og har ifølge avisen pågått i flere år. Det vises til at klager tidligere er domfelt flere ganger, og at hans adferd skaper frykt i et borettslag med mange eldre. Det påpekes at mannen er strafferettslig tilregnelig. Avisen mener at det er pressens oppgave å også omtale slike forhold, for blant annet å sette et kritisk søkelys på hvorfor ingen finner en løsning. Avisen avviser at klager er identifisert, og bildene er publisert for å vise alvoret i saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at Sunnhordland måtte kunne omtale situasjonen, da det er mediets oppgave å sette et kritisk søkelys på hvordan kommune, borettslag eller andre håndterer slike forhold. Men denne oppgaven må vektes opp mot den omtaltes rett til en presseetisk beskyttelse. I motsetning til hvordan publisering skjer i sosiale medier, har mediene en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten å forholde seg til. Presseetikken skal ikke beskytte det kritikkverdige, men presseetikken er en rettesnor for mediene slik at de unngår å påføre enkeltmennesker unødig skadelig publisitet.

Utvalget vil på generelt grunnlag også minne om at når den angrepne eller omtalte ikke vil delta eller kommentere en sak, så må vurderingen av hva som skal publiseres sees i lys av det. Når det gjelder klagers reaksjoner på at kommentarfeltet var åpent, minner utvalget om at presseetikken og redaktøransvaret også gjelder for alle kommentarer fra publikum.

Det påklagede tilfellet gjaldt ingen kriminalsak, men en persons adferd. Utvalget fastslår at saken er presseetisk krevende.

Etter utvalgets mening, publiserte Sunnhordland for mange identifiserende kjennetegn (alder, kjønn, bildebruk, navn på borettslag og symbolbruk), jf. VVP punkt 4.7: «Vær varsom med klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning.»
Videre mener utvalget at denne saken ikke er av en slik karakter at den nødvendiggjør publisering av de påklagede bildene. Selv om de er noe sladdet, er det ingen tvil om at å se seg selv i avisen på denne måten, særlig når identifiseringsgraden er såpass høy, representerer en så stor krenkelse av privatlivet at det innebærer et presseetisk overtramp, jf. VVP punkt 4.3.
Slik utvalget ser det, skulle avisen anstrengt seg mer for å få klager eller hans advokat i tale, også sett i lys av oppfølging av denne saken, jf. VVP punkt 4.14. Så vidt utvalget kan se, er ikke klager presentert for alle de sterke beskyldningene som fremsettes mot ham. For at den samtidige imøtegåelsesretten skal være reell, så er det viktig at den som utsettes for angrep får seg forelagt alle beskyldinger og påstander som kommer. Og som utvalget mange ganger har uttalt; desto mer rammende omtalen er for den berørte, desto viktigere å sikre den berørte et skikkelig forsvar.
Etter utvalgets mening skulle avisen dempet fokuset på klager, og fokusert mer på virksomhetenes håndtering av situasjonen. Gitt denne sakens karakter, med det ensidige fokus på klager som saken fikk, mener utvalget at avisen heller ikke har utvist nok omtanke i innhold og presentasjon, jf. VVP punkt 4.1.

Sunnhordland har brutt god presseskikk på punktene 4.1, 4.3, 4.7 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. september 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Frode Hansen, Liv Ekeberg
Nina Fjeldheim, Reidun Førde