Steffen Tronstad mot Bergensavisen

PFU-sak 168/15


SAMMENDRAG:

Bergensavisens (BA) forside (front) på nett en vanlig dag i mai 2015 så slik ut:

brewrwedsfuddnavn

KLAGEN:

Klager er en vanlig leser. Han reagerer på annonsene i midtpartiet, og skriver:

«Det er IKKE ok med reklame som blander seg så mye inn med det redaksjonelle stoffet. Artiklene «Oppsiktsvekkende TV-innslag tømmer butikkene» og «- Plagene i leggene tok plutselig slutt» er ikke mulig å skille fra andre artikler for den gemene bruker. Publiseringen bryter med følgende VVpl’er: 2.6»
 

TILSVARSRUNDEN:

Bergensavisen skriver: «Bergensavisen har faste annonsedekk på BA.no. De påklagede annonsene stammer fra et av disse faste annonsedekkene. Det er altså snakk om en plassering på nettavisen som aldri inneholder redaksjonelt innhold, kun annonser. De påklagede annonsene er for produktet K2 vitamin. Det er to annonser i dekket, som begge inneholder bilde og overskrift. Når man klikker på annonsene ledes man ut av Bergensavisens nettutgave, og inn på nettsiden til forhandleren av produktet det annonseres for: https://k2vitamin.no»

BA viser til at annonsene er godt merket. I alle tilfeller leder annonsene til annonsørenes egne nettsider. Dekket har normalt også en gråtonet rasterbunn (som dessverre gjengis dårlig i skjermdumpene ovenfor). Vi mener dette annonsedekket skiller seg fra nettutgavens redaksjonelle innhold ved at det er synlig merket, og ved at fontene som benyttes er andre enn de redaksjonelle fontene på BA.no. Det vises i så henseende til Pressens Faglige Utvalgs prinsipputtalelse fra 28. januar 2003, der det blant annet heter: «Utvalget ønsker ikke å legge urimelige begrensninger på reklamens form. Det må aksepteres at reklamen prøver ut nye virkemidler, også ved bruk av tekst og bilder.»

Konklusjon fra BA:

«Selv om de påklagede annonsene inneholder overskrifter og bilder, mener vi de grunnet merking og fontbruk skiller seg fra redaksjonelt innhold. Det faktum at annonsene lenker til annonsørens egen nettside bidrar til å styrke dette inntrykket. Det samme gjør det faktum at annonsene ligger på fast plass, en plassering på nettutgaven som aldri inneholder redaksjonelt innhold. Bergensavisen kan ikke se å ha brutt god presseskikk.»

 

 Klager opprettholder klagen, men hadde ingen ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Bergensavisens (BA) presentasjon av annonser på nett. De påklagede annonsene inneholder titler og bilder, og ligger i øvre midtparti på nettavisens forside.

Klager mener avisen bryter med god presseskikk da det er umulig for en vanlig bruker å skille de påklagede annonsene fra det redaksjonelle innholdet ellers.

Bergensavisen (BA) viser til at dette er et fast annonsedekk hvor annonser har en fast plass. Videre at det er merket med annonse flere steder, og at titlene er i en annen font enn det redaksjonelle.

Pressens Faglige Utvalg vil presisere at mediene naturligvis må kunne presentere annonser og annet kommersielt materiale side om side med det redaksjonelle stoffet. Videre har utvalget tidligere uttalt at man ikke ønsker å legge urimelige begrensninger på reklamens form, og mener det må aksepteres at det benyttes virkemidler som tekst og bilder også i kommersiell sammenheng.

Det avgjørende for det presseetiske må være hvorvidt leserne uten videre oppfatter hva som er redaksjonelt stoff, og hva som er reklame eller annet ikke-redaksjonelt materiale. I dette tilfellet blir derfor spørsmålet: Fremstår de påklagede annonsene tydelig som annonser, eller vil publikum kunne forveksle dem med avisens frie journalistikk?

Utvalget merker seg en tynn stripe over annonsedekket med merkingen «annonse», videre er også bildene merket med «annonse». Men etter utvalgets mening fremstår teksten som titler til egne redaksjonelle saker, og utvalget finner det ikke umiddelbart innlysende i dette tilfellet at bilde og tekst hører sammen.

Utvalget mener det kommersielle innholdet kan forveksles med BAs journalistiske presentasjon, og at BA derfor skulle gjort mer for å opprettholde det tydelige skille mellom det kommersielle og det redaksjonelle stoffet, jf. VVP punkt 2.6.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Oslo 25. august 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Frode Hansen, Øyvind Brigg,

Henrik Syse, Amal Aden, Eva Sannum