Ålesund kommune v. kommunikasjonssjef Anne Bente Skjellum mot Sunnmørsposten

PFU-sak 159/17


SAMMENDRAG:

Sunnmørsposten publiserte i juli 2017 flere artikler om planer om fjerning av gateparkering i Ålesund:

11. juli: Må fjerne gateparkering (avis) (Denne artikkelen er ikke innklaget.)
11. juli: Katastrofe for sentrum (+sak på smp.no)
12. juli: Katastrofe for sentrum (samme sak i avis)
12. juli: Galskap! Jeg betaler fjerne for å beholde dem (+sak på smp.no)
13. juli: Leder: Det er ikke biltrafikk som skaper et trivelig sentrum (avis) (Ikke innklaget)
13. juli: Forsikrer at alle skal få si sitt når sentrum skal bli sykkelvennlig (samme sak i avis og på smp.no) (Ikke innklaget.)

Artikkelen 11. juli hadde stikktittel «Får 1,8 mill. i miljøtiltak for myke trafikanter. Men må fjerne 100 p-plasser i bysentrum. Må fjerne gateparkering.»

Ingress:
«Gateparkering for 100 biler i Ålesund sentrum fjernes og kan ikke erstattes, krever Miljødirektoratet.»

Samme dag, 11. juli, publiserte avisen en nettartikkel med tittelen «Katastrofe for sentrum».
Ingress:
«Katastrofe, sier næringsdrivende. Galskap, sier kunde. De skjønner ikke hva Ålesund kommune driver med.»

I første avsnitt heter det:
«Urmaker Nelvik er en av mange næringsdrivende som rammes i det Ålesund kommune fjerner 100 plasser for gateparkering i sentrum.»

Senere:
«Dette blir en katastrofe for bysentrum. Det er gale nok som det er, sier urmaker Nelvik.»

Senere:
«Ålesund sentrums største fiende er Ålesund kommune!»

Urmaker Nelvik er også sitert på at han mener kommunen inviterer turistskip til byen uten å ha plass til mer enn halvparten.

Artikkelen ble publisert i Sunnmørspostens papirutgave påfølgende dag.

I nettutgaven samme dag kom en artikkel med tittelen «Galskap! Jeg betaler gjerne for å beholde dem». Stikktittelen her var: «Galskap å fjerne p-plasser, mener Anders Pedersen.»

Ingress:
«Fjordlakseier Anders Pedersen betaler 1,8 millioner kroner hvis det betyr at sentrum får beholde hundre parkeringsplasser.»

Senere i artikkelen, sitat Pedersen:
«- Det er galskap å fjerne parkeringsplasser i sentrum – spesielt hvis det er på grunn av en hestehandel mellom kommunen og Miljødirektoratet.»

Lederartikkelen påfølgende dag hadde tittelen «Det er ikke biltrafikk som skaper et trivelig sentrum». Den er ikke innklaget. Det er heller ikke samme dags artikkel med tittelen «Forsikrer at alle skal få si sitt når sentrum skal bli sykkelvennlig», publisert både på nett og i papiravis.

KLAGEN:

Klager er Ålesund kommune ved kommunens kommunikasjonssjef. Det anføres brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Klagen gjelder artikler publisert 11. og 12. juli. Artikkelen 11. juli (nett) og 12. juli (papir) hadde tittelen «Katastrofe for sentrum.» Kommunen mener Sunnmørsposten har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, om at feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages, og punkt 3.2, om opplysningskontroll. Dette fordi avisen her slår fast at 100 parkeringsplasser skal fjernes, mens det i artikkelen foregående dag «klart går frem at dette er et tilsagn som Ålesund kommune må gi et svar på om de ønsker å benytte seg av innen 1. september».

Videre, angående samme artikkel: Klager viser til at de omtalte plassene det er snakk kanskje skal fjernes ligger i et annet område enn det avisens kilde, urmaker Nelvik, uttaler seg om. Dette var redaksjonen kjent med. Det vises til mulig brudd på punkt 4.13, 3.2 og 4.1, manglende saklighet og omtanke.

Dessuten mener kommunen at det i den samme artikkelen framkommer utsagn av en slik art at kommunen skulle fått mulighet til samtidig imøtegåelse, plakatens punkt 4.14.

Når det gjelder artikkelen «Betaler gjerne for å beholde dem», mener kommunen at påstanden om hestehandel med Miljødirektoratet, framført av en kritiker, er et angrep på kommunens administrasjon som er så graverende at det utløste kommunens rett til samtidig imøtegåelse. I tillegg vises det til punkt 4.1, saklighet og omtanke.

Lederartikkelen er ikke innklaget, men kommunen bemerker at den framstår som noe merkelig, sett i lys av vinklingene i artiklene som er innklaget. Med hensyn til artikkelen samme dag, der kommunen kommer til orde, vises det til at den skulle kommet samtidig med kritikken. Det ville tilfredsstilt kravet i plakatens punkt 4.14.

Kommunen legger til slutt til i klagen: «Ålesund kommune er klar over sin rolle i forhold til media og ønsker en fri og uavhengig presse. Kommunen har ingen ønsker om å påvirke vinklinga i artikler i Sunnmørsposten. Vi vil likevel beklage at Sunnmørsposten velger å fokusere på mulig reduksjon i parkeringsplasser når kommunen har fått tilsagn om 1,8 millioner for å tilrettelegge for sykling og gående i sentrum. Kommunen har før fått sterk kritikk for manglende tiltak. Dette er altså egentlig en gladsak.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:
Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Sunnmørsposten avviser klagen. Angående retting og eventuell beklagelse anfører avisen at den har bedt om å få vite om det er konkrete opplysninger som bør rettes, men at tilbakemelding om dette ikke er mottatt.

Angående påstanden om manglende saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, vises det i tilsvaret til at avisen mener den har opptrådt både saklig og informativt. Det anføres at det i artikkelen 11. juli (ikke innklaget) tydelig ble opplyst at 100 parkeringsplasser kan bli borte og at kommunale kilder forklarte at dette er noe kommunen skal ta stilling til.

Angående påstanden om de 100 parkeringsplassene som kan forsvinne, mener avisen at selv om kildene kaller det både «galskap» og «katastrofe for sentrum» så er dette sterke meninger som det er lov å ytre.

Med hensyn til påstanden om brudd på punkt 3.2, om faktakontroll og kildebruk går avisen i sitt tilsvar gjennom hvordan det ble arbeidet med artiklene. Avisen kan ikke se at dette punktet er brutt. Avisen kan heller ikke se at det foreligger brudd på punkt 4.14, retten til samtidig imøtegåelse, men at artiklene inneholder meningsytringer som utløste rett til tilsvar, plakatens punkt 4.15.

Ålesund kommune takker Sunnmørsposten for god dialog under klageprosessen og konstaterer samtidig at det er uenighet om bruken av punktene 4.14 og 4.15, noe kommunen ber PFU avklare. Kommunen opprettholder av den grunn klagen.

Sunnmørsposten konstaterer også at det har vært en god dialog mellom partene. Avisen slår fast at uenigheten først og fremst handler om tolkningen av samtidig imøtegåelse (4.14) og tilsvarsrett (4.15). I den sammenheng gir avisen en kort oppsummering av saksforholdet:

11. juli: Nyhetssak om at Ålesund kommune har fått støtte til miljøprosjekt, men vilkåret er at 100 parkeringsplasser i sentrum fjernes. Flere personer i kommunen er intervjuet. Denne nyheten skaper sterke reaksjoner, og flere tar kontakt med redaksjonen. Vi intervjuer blant andre urmaker Nelvik som er svært kritisk til kommunen. Journalisten får tak i plansjefen for å kommentere kritikken, men plansjefen henviser videre til Statens Vegvesen. Sunnmørsposten publiserer deretter intervju med urmaker Nelvik og Anders Pedersen som omtaler forslaget om å fjerne parkeringsplasser som «katastrofe for sentrum» og «galskap»
12. juli: Intervjuet med urmaker Nelvik står på trykk i papiravisa.
13. juli: Sunnmørsposten intervjuer varaordfører Øvstebø som imøtegår kritikken, og forsikrer at alle skal få komme til orde.

Sunnmørsposten mener at Ålesund kommune har fått god anledning til å svare på kritikken mot kommunen, først plansjefen og deretter varaordføreren. Avisen mener at dette er saksforhold som utløste tilsvarsrett (4.15), selv om redaksjonen likevel forsøkte å få til samtidig imøtegåelse (4.14).

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler i Sunnmørsposten om Ålesund kommunes parkeringspolitikk. Kommunen hadde mottatt statlige midler til gang- og sykkelveier, under forutsetning av at 100 p-plasser ble fjernet. Kommunen mener avisen opptrådte i strid med flere punkter i Vær Varsom -plakaten, særlig manglende mulighet for samtidig imøtegåelse. Kommunen mener kritikk framført av næringsdrivende hadde et innhold som utløste kommunens rett til å få gi sin korrigerende versjon i samme artikkel.

Sunnmørsposten avviser klagen, og avisens hovedargument er at kommunen fikk gi sin versjon både i umiddelbar forkant og i etterkant av de innklagede artiklene. Det vises også til at det ble forsøkt å få kommunens samtidige kommentar, men at det av praktiske grunner ikke lot seg gjøre. Heller ikke noen av de andre anførte punktene kan etter avisens mening føre fram.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den foreliggende klagesaken i realiteten dreier seg om hvorvidt utsagn fra Sunnmørspostens kilder var av en slik art at de forutsatte kommunens samtidige kommentar. I første ledd i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 heter det: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Utvalget vil konkludere med at Sunnmørspostens to kilder åpenbart gir uttrykk for sine meninger og utvalget vil mene at avisens lesere vil forstå at «katastrofe» og «galskap» nettopp er utrykk for redsel for manglende framtidig omsetning. Ytringen om hestehandel er konkret, men framført med forsiktig forbehold og i spørsmåls form. Utvalget har kommet til at påstanden kan passere. Det registreres ellers at avisen forsøkte å innhente en samtidig kommentar og utvalget mener det ville vært en fordel om dette ble synliggjort overfor leserne.

Utvalget mener ellers avisen kunne vært tydeligere i det innklagede materialet med å tydeliggjøre at det ikke var vedtatt å fjerne hundre parkeringsplasser i Ålesund sentrum, men at dette var noe kommunen skulle ta stilling til å nær framtid.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Sunnmørsposten ikke har brutt god presseskikk.

Oslo 31.oktober 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Øystein Stray Spetalen