Patricia Eriksen mot Sande Avis

PFU-sak 130/17


SAMMENDRAG:

Sande avis publiserte fredag 28. april 2017 en Facebook-melding med følgende tekst:

«Ordføreren frykter byggesaksavdelingen må legges ned. -Er det greit at en representant for arbeidsgiver kaller en ansatt for løgner, manipulerende, konspiratorisk, bedragersk og korrupt?»

Samtidig ble det publisert en nettartikkel med tittelen «– Det er et arbeidsmiljøproblem» der det innledningsvis het:

«Innledningsvis til kommunestyremøtet tirsdag tok ordfører Elin Weggesrud ordet. Hun fortalte at enkelte politikeres oppførsel på sosiale medier hvor de hetser, sjikanerer og beskylder ansatte for korrupsjon og lemfeldig utredning har gått for langt. – Nå har det blitt et arbeidsmiljøproblem i enkelte avdelinger, sa hun.»

I artikkelen var hele innlegget til ordføreren gjengitt.

Artikkelen ble også publisert i Sande avis’ papirutgave. Det skjedde torsdag 4. mai. Artikkelen hadde her tittelen «Advarer om belastningen på byggesaksavdelingen: – Kan bli nødt til å legge ned arbeidet 

Torsdag 22. juni publiserte så Sande avis et innlegg, leserbrev, med tittelen «Sande avis lurer folket!», signert Patricia Eriksen (uavh.). Innlegget var et tilsvar til ovennevnte publiseringer.

KLAGEN:

Klageren er uavhengig kommunestyrerepresentant i Sande kommune. Hun er ikke navngitt i det publiserte materialet. Klagen:

«Den 28.04.17 publiserte SA (Sande avis; sekr. anm.) ett Facebook-innlegg som angrep min person og kom med de groveste beskyldninger. Det ble en debatt hvor flere personer deltok, og hvor disse anklagene om at jeg var skyld i at de interne problemene på byggesaksavdelingen i vår kommune, ble tilbakevist av meg og flere. Da innlegget ikke gikk i Redaktøren og Ordførers favør, ble innlegget SLETTET dagen etter! Det oppleves som sensur av meningsmotstandere og vakte sterke reaksjoner hos lokalbefolkningen, som har vist om problemene på denne berømte byggesaksavdelingen i åresvis. Jeg føler meg derfor urettmessig hengt ut i offentligheten som den skyldige for kommunens arbeidsmiljøproblemer. SA trykket et avisinnlegg 04.05.2017med mye av det samme innholdet som på FB artikkelen som de slettet. Jeg skrev et tilsvar for å renvaske meg selv og også for å oppklare disse påstandene og beskyldningene. SA bekreftet å ha mottatt dette den 09.05.2017 og jeg ventet i 3 uker! på at tilsvaret skulle trykkes. Jeg hørte ikke noe fra SA, men redaktøren bekreftet på en FB side 26.0517 at hun ikke ville trykke tilsvaret, og derved har sensurert dette vekk.»

Klager mener Sande avis har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatene bestemmelser om samtidig imøtegåelse og/eller tilsvarsrett.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Sande avis sendte, på anmodning fra sekretariatet, en redegjørelse om saken. Denne ble senere omdefinert til et formelt tilsvar:

«Eriksen (Uavh.) brenner for å få ny behandling av en sak vedrørende Sandviken brygge og Sandviken bryggeforening. I kjølevannet av denne saken har enkelte politikere i Sande fremsatt grove påstander mot enkeltansatte og ledelsen i Sande kommune. Eriksen er en av de som har kommet med grove beskyldninger.

Vi har omtalt saken i flere sammenhenger. Over tid har dette vært et tema som politisk ledelse har jobbet med, og de kjørte blant annet ekstra runder med folkevalgt-opplæring for nettopp å få bukt med oppførsel på sosiale medier.  De tillitsvalgte har kommet med leserbrev hvor de ber politikerne behandle kommunalt ansatte på en profesjonell måte og minnet politikerne på deres arbeidsgiveransvar som folkevalgte.

Beskyldninger og påstander om korrupsjon har versert og ordføreren, administrativ ledelse og formannskapet har gjentatte ganger blitt orientert. Det ble også en sak om dette i arbeidsmiljøutvalget (AMU) i kommunen.  På bakgrunn av dette tok ordføreren ordet i kommunestyret – hvor hun leste opp et innlegg – som også ble lest opp for formannskapet.

I dette innlegget går ordføreren langt i å antyde at avdelingen har truet med å legge ned arbeidet hvis ikke situasjonen bedres. Det er dette innlegget Eriksen refererer til og påstår at er plagiat. Samtidig imøtegåelse i denne referatsaken fra kommunestyremøtet vurderte vi som ikke nødvendig.  Kommunestyret i Sande blir direkte overført og Eriksen kommenterte ikke på ordførerens innlegg.

I ordførerens innlegg står det tydelige at hun refererer til enkelte politikeres oppførsel, navn er ikke nevnt og det er flere politikere som har vært ubetenksomme på nett. Men i innlegget stiller hun spørsmål til sine kolleger fra talerstolen: «Jeg vil at dere tenker over følgende konkrete spørsmål: – Er det greit at en representant for arbeidsgiver kaller en ansatt for løgner, manipulerende, konspiratorisk, bedragersk og korrupt?»

Link til sak fra kommunestyremøtet: https://www.sandeavis.no/sande/politikk/nyheter/det-er-et-arbeidsmiljoproblem/s/5-72-36134

Vi la ut en link til saken på vår facebook-side. Her ble saken frontet med et sitat fra ordførerens innlegg. Noe som kommer tydelig fram av vedlegget fra Eriksen.  (det er det samme sitatet som over)

Sande avis er en avis som kommer ut en gang i uken og har to redaksjonelt ansatte. Trafikken under denne saken på Facebook tok av og vi fulgte dette tett. Vi slettet kommentarer som var over streken og meddelte de det gjaldt. Men vi tok en avgjørelse om å fjerne tråden på facebook da vi har begrenset kapasitet til å moderere.Vi bedriver ikke selektiv sensur – slik Eriksen påstår.

Vi ga Eriksen en god begrunnelse for hvorfor innlegget ble refusert. Tre punkter som hun kunne valgt å rette opp for å få sitt innlegg godkjent. Kritikken av Sande avis og redaktør skal det være stor takhøyde for og jeg ba henne eventuelt skrive et eget innlegg som omhandlet lokalavisen og redaktøren. I innlegget som ble refusert kom det også fram kritikk av oss.  Mailsvaret fra meg ligger også som vedlegg fra Eriksen.»

Som vedlegg har redaksjonen vedlagt en e-post med begrunnelse for at klagerens tilsvar ikke ble publisert. Der heter det:

«Ditt siste innlegg utfordrer imidlertid takhøyde vår på en rekke punkter. Slik ditt innlegg foreligger per nå blir det refusert. Vi har ikke anledning til å gå inn på alle disse punktene, men kan generelt si dette:

  1. Debattinnlegg som skal publiseres i SA må stå på egne ben. Det betyr at enhver leser enkelt skal kunne orientere seg i sakskomplekset og forstå hva saken handler om.
  2. Fakta må gjengis korrekt. Dersom det henvises til mange ulike kilder i et debattinnlegg, er det god digital debattskikk å lenke til (eller henvise til) kilden for påstandene.
  3. Debattinnlegg må bygge på kjente opplysninger og kan ikke utfordre pressens Vær Varsom-plakat, det vil si alvorlige påstander mot enkeltpersoner ikke kan fremmes i debattinnlegg. Behovet for samtidig imøtegåelse kan ikke oppfylles i debatten.»

Avisen avviser også en påstand fra klageren om at artikkelen med referat fra kommunestyret kan anses å være plagiat. Avisen kaller påstanden en misforståelse.
 

Klageren har levert et omfattende tilsvar i form av en e-post. E-posten er en blanding av saksopplysninger/påstander om den politiske behandlingen av en byggesak i kommunen, og kommentarer til avisens tilsvar.
 

Sande avis har ikke hatt ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Sande avis’ nett- og papirpublisering av et referat fra et kommunestyremøte i Sande kommune i slutten av april 2017. Ordføreren orientere der om at enkelte politikere, på nett, hadde omtalt ansatte ved kommunens byggesaksavdeling på en så belastende måte at det måtte karakteriseres som et arbeidsmiljøproblem. Ingen av politikerne ordføreren siktet til var navngitt verken i orienteringen eller i avisens gjengivelse fra møtet.

Klager er en av politikerne ordføreren siktet til i sin redegjørelse. Politikeren mener hun skulle fått mulighet til samtidig imøtegåelse av ordførerens kritikk slik den var gjengitt i avisens facebook-oppdatering og deretter i papirutgaven noen dager senere. Videre mener hun avisens redigering av et innlegg fra henne var i strid med Vær Varsom-plakatens bestemmelse om tilsvarsrett.

Sande avis avviser klagen. Avisen mener kommunestyrereferatet ikke utløste klagerens rett til samtidig imøtegåelse og at avisen dermed ikke hadde noen presseetisk plikt til å kontakte henne for en kommentar. Det anføres også at klageren ikke var navngitt i de påklagede publiseringene. Videre viser avisen til sin praksis med hensyn til debattformer i egne spalter, nærmere bestemt hvilke krav den stiller til debattinnlegg.

Pressens Faglige Utvalg legger til grunn at det som er innklaget er en gjengivelse av hva som ble sagt på et kommunestyremøte i Sande og at det ikke er bestridt at gjengivelsen var korrekt. Samtidig er det ikke tvil om at de presseetiske reglene også gjelder for denne type stoff. En korrekt gjengivelse kan naturligvis utløse en kritisert parts rett til å få forsvare seg – samtidig.

Klageren har reagert på at Sande avis har redigert et lengre tilsvar hun sendte avisen.  Utvalget mener denne redigeringen var innenfor de rammer Vær Varsom-plakaten setter. Ingen kan kreve at et innlegg publiseres uten en redaksjonell vurdering og en eventuell redigering, så lenge meningen i innlegget ikke endres. Det var ingen som helst tvil om hva klageren mente, verken om avisen eller den politiske prosessen i Sande kommune.

Utvalget konstaterer videre at klageren faktisk var identifisert gjennom en lenke i nettversjonen av den påklagede artikkelen og mener dessuten at det neppe kan være tvil om at kritikken fra ordføreren rettet seg mot klageren. Utvalget mener derfor at klageren skulle fått mulighet til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, slik Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 krever.

Sande avis har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 26. september 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Frode Hansen, Liv Ekeberg,
Nina Fjeldheim, Reidun Førde