NN mot Tvedestrandsposten

PFU-sak 116/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Tvedestrandspostens omtale av en rettssak, der en mann var tiltalt og ble domfelt for besittelse av over 1000 bilder som fremstilte barn i seksuelle positurer.

Klager er omtaltes kjæreste. Det klages med samtykke. Slik klager ser det, har Tvedestrandsposten ikke tatt tilstrekkelig hensyn i sin omtale, men publisert opplysninger som gjør at mannen kan identifiseres. Klager opplyser at omtalen har fått negative konsekvenser for både omtalte og pårørende. Etter klagers mening inneholder artiklene unødvendige detaljer samt titler og ord som får folk til å reagere med avsky.

Tvedestrandsposten forstår at involverte kan oppleve medias dekning av en rettssak som en påkjenning, men viser til at det er pressens oppgave å informere om det som skjer i rettsvesenet. Slik redaksjonen ser det, har omtalen vært faktabasert og saklig, basert på flere kilder. Avisen mener også at den har vist omtanke og unngått detaljer som kan forverre opplevelsen for pårørende. Etter avisens mening har den ikke identifisert mannen, men kun formidlet relevante opplysninger.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil som Tvedestrandsposten uttrykke forståelse for at man som involvert og pårørende kan oppleve medias dekning av en slik type sak som her, som en belastning. Utvalget minner imidlertid også om at det er en del av pressens rolle å informere om det som skjer i samfunnet, også det som foregår i rettsapparatet.

At man kan omtale og referere fra rettssaker og dommer, innebærer likevel ikke at man ukritisk kan gjengi alt. Samtidig vil det være ulike syn på hva som er relevant å ta med. PFU kjenner ikke til hva som fremkom i den aktuelle rettssaken. Det er det som Tvedestrandsposten publiserte, utvalget skal ta stilling til.

PFU konstaterer at Tvedestrandsposten har publisert at tiltalte er en mann, innen hvilket felt han har jobbet og omtrentlig alder, samt noen av hans forklaringer i retten. Ut fra disse opplysningene vil de(n) som allerede har kjennskap til saken, forstå hvem som er omtalt, men PFU kan ikke se at omtalen bidrar til å identifisere ham utover dette. Det er ikke brukt noen klare identifikasjonstegn på omtalte, noe som kunne vært i strid med punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Utvalget finner heller ikke at det er tatt med opplysninger om private eller personlige forhold som er saken uvedkommende, jf. VVP 4.3. Slik utvalget ser det, er omtalen saklig, jf. VVP 4.1.

I den aktuelle rettssaken handler det om ulovlige bilder, og det er relevant å forklare hvorfor bildene anses som ulovlige, og bakgrunnen for tiltalen og dommen. Samtidig skal pressen ikke bidra med opplysninger som kan påføre ytterligere belastninger. Å finne de riktige ordene, kan være vanskelig. Som det står avslutningsvis i VVP, ord er mektige våpen som ikke må misbrukes. Det er likevel akseptert å spisse og forenkle i det journalistiske språket. Utvalget merker seg også at det man her kan anse som forenklinger i titler og ingresser, utdypes i brødteksten; blant annet fremgår det at det er snakk om «det lavere sjiktet av det straffbare». Slik PFU ser det, har Tvedestrandsposten tatt tilstrekkelig hensyn og ikke benyttet begreper og beskrivelse som er usaklige og presseetisk uakseptable i en sak som dette.
Tvedestrandsposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. august 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,
Nina Fjeldheim, Eva Sannum, Sylo Taraku