Advokat Knut Henning Larsen pva klient mot Lister/Lister24

PFU-sak 113/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Lister, både på papir og nett, som handlet om en pågående etterforskning av en mann som var siktet for overgrep mot flere barn. Det fremgikk av artikkelen at mannen stilte seg uforstående til siktelsen og nektet all straffeskyld.

Klager er den siktede mannen som klager via advokat. Det anføres at forsidetittelen «-Har gjort beslag» er misvisende og indikerer at politiet har gjort beslag som underbygger siktelsen. Det vises til at dette dreide seg om rutinemessige beslag. Videre reageres det på gjengivelsen av et sitat fra politiet. Klager hevder politiet sa «opplysninger», men at avisen skrev «bekreftelser». Det vises til en e-postutveksling mellom klager og politiet. Klager mener tittelbruken er et brudd på punktene 4.4, 4.1 og 4.5 i Vær Varsom-plakaten (VVP) og det påstått feilaktige sitatet et brudd på punktene 3.2 og 4.14 i VVP.

Lister mener artikkelen ikke bryter med god presseskikk. Avisen mener tittelen er korrekt: Det ble gjort beslag. Det fremkom tydelig av artikkelen hva politiet har beslaglagt. Når det gjelder sitatet, viser avisen til at journalistens notater, og at det her fremkommer at politiet sa «bekreftelser» og ikke «opplysninger». Avisen mener uansett at meningsforskjellen i denne sammenhengen er ubetydelig, noe også politiet skrev i e-posten til klager. Det vises ellers til kontakt med klager før publisering, og gjentatte forsøk på kontakt i etterkant.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at det påklagede tilfellet dreier seg om en alvorlig siktelse som den siktede stiller seg uforstående til. Det er ingen tvil om at pressen har rett til å omtale en slik sak, men gitt alvorlighetsgraden og de mange berørte, også barn, så kreves en skjerpet presseetisk bevissthet i måten saken omtales på.

Slik utvalget ser det, kommer det svært tydelig frem av artikkelen hvilket stadium i etterforskningen saken står i og hva den siktede selv mener om skyld, noe som er tråd med VVP punkt 4.5, om å unngå forhåndsdom. Den siktede er også godt anonymisert.

Generelt vil utvalget mene at det er forskjell på ordene «opplysninger» og «bekreftelser». I det påklagede tilfellet står det imidlertid påstand mot påstand om hvilket ord politiet brukte, og utvalget kan vanskelig konkludere. Men i den sammenhengen ordet her ble brukt, så mener utvalget at meningsforskjellen ikke var av en slik grad, at den alene skulle utløst en ny samtidig imøtegåelse, jf. VVP punkt 4.14. Utvalget legger vekt på at klager fikk mulighet til samtidig imøtegåelse både av siktelsen og sakens videre utvikling. Det kom også tydelige fram av artikkelen at dette ikke var ubestridte fakta, men informasjon fra én av partene i en pågående etterforskning, jf. VVP punkt 3.2. Utvalget merker seg for øvrig at klagers advokat gjentatte ganger har blitt forsøkt kontaktet for kommentar i ettertid, uten at avisen har lykkes med det.

Videre kan utvalget forstå at den siktede selv opplever tittelen på nettavisens front som noe mer rammende enn hva som er sakens fakta. Utvalget mener avisen også på fronten kunne presisert hva slags beslag det dreide seg om, og minner om VVP punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Det er ikke feil og det er dekning for tittelen i stoffet. Det fremkom også svært tydelig av artikkelen hva slags beslag det var, jf. VVP punkt 4.4.

 

Etter en samlet vurdering har Lister ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 28. november 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,
Eva Sannum, Erik Schjenken