Vanja Grut mot Agderposten

PFU-sak 108/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Agderpostens omtale av et navngitt barns helseopplysninger. Klager mener Agderposten har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.8, om å ta hensyn til konsekvenser medieomtalen kan få for barn. Agderposten mener omtalen av barnets helsesituasjon var relevant og nødvendig informasjon for å belyse saken. Det vises til enkelte endringer i etterkant.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) anerkjenner Agderpostens rett til omtale denne saken, jf. VVP 1.5: «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlig myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»
Spørsmålet i denne saken er altså ikke om dette forholdet skulle vært omtalt, men måten det omtales på – og da vurdert opp mot barnepunktet i Vær Varsom-plakaten, punkt 4.8: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.»

Fordi barn i mange sammenhenger kan være sårbare, ikke har samtykkekompetanse og er prisgitt andres avgjørelser, så har barn et særskilt vern i presseetikken. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, og mediene har derfor plikt til å foreta en selvstendig vurdering av konsekvenser medieomtale kan få for barnet, på både kort og lang sikt. Dette er mediets ansvar, ene og alene.

I slike situasjoner må redaksjonen vurdere hva som må med for at saken skal bli godt nok opplyst og allmennheten tilstrekkelig informert, og hva som bør utelates av personsensitive opplysninger med tanke på barnets privatliv/personvern.

I dette tilfellet mener utvalget, vurdert opp mot VVP 4.8, at summen av opplysninger – barnets fulle navn, fødselsdato og detaljer om helsetilstanden – ble for stor. Spesielt sett i lys av fremtidig søkbarhet på nett som kan bli belastende for barnet.

Agderposten har brutt punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 29. august 2017

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Martin Riber Sparre, Stein Bjøntegård,
Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Eva Sannum