Jan Erik Frantzen Risnes mot Avisa Nordland

PFU-sak 068/17


SAMMENDRAG:

Avisa Nordland (AN) publiserte om kvelden onsdag 15. mars 2017 en kort nettartikkel med tittelen «Savnet bodømann funnet omkommet på Gran Canaria». I artikkelen sto det:

«Den savnede bodømannen ble funnet omkommet ved Balito-området på Gran Canaria, ved 18-tiden onsdag ettermiddag.
Dette er det samme området som det har vært gjennomført en rekke søk siden lørdag, da mannen i 70-årene forsvant. 
Det skriver Canariajournalen.
Spaniaavisen.no skriver at politiet har triangulert mannens mobiltelefon, og derfor klart å lokalisere ham. Det ble raskt satt inn store letemannskaper, og to helikoptre i søket som nå har pågått i fem dager.
Mannens familie tok også turen ned fra Bodø for å lete etter mannen.»

 

KLAGEN:

Klager er sønn av den omkomne mannen. Klager skriver: «Måten avisen formulerte seg på i avisen, førte til at pårørende fikk kondolanser før de hadde fått dødsbudskapet.»

Klager forklarer at Canariajournalen, som AN henviste til, «formulerte seg korrekt da de publiserte: «En mann er funnet død ved 18-tiden i kveld kanarisk tid i nærheten av Balito-ravinen sørvest på Gran Canaria, det samme området hvor det har pågått søk etter den savnede nordmannen (…) siden søndag.»»

Klager reagerer imidlertid på ANs formulering, fordi «det i deres artikkel ser ut som vedkommende er bekreftet omkommet». Klager skriver: «AN forklarer hvorfor de formulerte seg slik de gjorde, men har ikke beklaget. Dette synes vi pårørende er helt uakseptabelt.»

Det anføres brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger, og punkt 4.6, om å ta hensyn ved omtale av ulykker og ikke identifisere omkomne eller savnede uten at nærmeste pårørende er underrettet.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. Se vedlagte korrespondanse og publiserte beklagelser i AN.

 

TILSVARSRUNDEN:

Avisa Nordland (AN) skriver: «Klagers ønsker om beklagelse er imøtekommet. Klager ønsker likevel at saken behandles av PFU.»

AN opplyser å ha fulgt søket etter den savnede i flere dager, og at vakthavende ble kjent med en utvikling i saken gjennom flere andre medier om kvelden 15. mars: «Han så at Bodø NU slo fast i sin toppsak at den savnede Bodø-mannen (…) var funnet død. Avisen brakte også navn og bilde (…). Funnet var også omtalt i Canariajournalen og i Spaniaavisen. Også Spaniaavisen slo fast at det var den savnede Bodø-mannen som var funnet omkommet: http://www.spaniaavisen.no/wip4/naa-savnet-nordmann-funnet-doed/d.epl?id=2559921»

AN forklarer videre: «AN var avis nummer fire som publiserte sak om funnet. Vi laget en kort sitatsak på an.no med henvisninger til Spaniaavisen og Canariajournalen. På det tidspunkt var saken publisert i Bodø NU. Vi publiserte vår sitatsak kl 21.39. Basert på de øvrige artiklene, og at vi hadde informasjon om at familien var representert i det leteområdet, tolket vår kveldsvaktsjef det slik at funnet (…) var offisielt bekreftet. Dette var også bakgrunnen for at vi valgte å skrive navnet på den omkomne inn i artikkelen en stund etter publisering.  Den omkomne var ikke tidligere identifisert i våre artikler om den pågående leteaksjonen. Det lokale politiet i Nordland satt ikke med informasjon i denne saken, slik de normalt gjør i lokale saker.»

Videre opplyser AN at redaksjonen ble oppringt litt etter kl. 22, da navn var publisert, fra en i familien: «Vedkommende orienterte oss om at ikke alle pårørende var informert. Etter henvendelsen fjernet vi umiddelbart navnet fra artikkelen. Navnet lå altså bare ute noen få minutter. Vi har verken brukt navn eller bilde i tidligere eller senere saker.»

AN skriver at klager også kontaktet redaksjonen dagen etter publisering: «Klager meddelte sin misnøye over at vi hadde publisert saken på et så tidlig tidspunkt at pårørende ikke var blitt varslet. Han ønsket at Avisa Nordland skulle beklage dette. Vår nyhetsredaktør lovet å ta en gjennomgang av saken og ringe tilbake senere på dagen. Nyhetsredaktøren sjekket saken med kveldsvaktene, orienterte seg om hendelsesforløpet og tok ny kontakt med klager. Hun orienterte om at vi hadde laget en kort sitatsak fra andre medier, og at navnet på den omkomne bare var publisert i noen minutter før det umiddelbart ble fjernet etter at pårørende tok kontakt.»

Avisa vedgår etter en gjennomgang av saken «at vi burde formulert oss mer presist enn vi gjorde», og «gjort som Canariajournalen: Slå fast at det var funnet en død mann i området – men på det tidspunkt unnlatt å skrive at det var den savnede fra Bodø som var funnet».

ANs ansvarlige redaktør skriver: «Vi har et selvstendig ansvar. I erkjennelsen av dette ønsket jeg rask dialog med klager med sikte på rask beklagelse og minnelig løsning.» AN beklager at avisa ikke lykkes med å få til en slik minnelig ordning (se vedlegg for korrespondansen mellom partene). AN opplyser at redaktøren i kontakten med klager «erkjente at vi skulle formulert oss bedre og (…) beklaget de merbelastninger vår tidlige publisering hadde påført klager, familien og pårørende». ANs redaktør skriver: «I samme epost tilbød jeg å publisere beklagelse både i papiravisa (selv om den påklagede artikkelen ikke var publisert der) og på an.no. Jeg vedla et konkret forslag til beklagelse som jeg ba klager om tilbakemelding på. (…) Beklagelsen ble publisert som avtalt lørdag 1. april, på godt synlig plass langt fram i papiravisa, øverst på side 6. Beklagelsen på an.no ble i sin helhet publisert høyt på fronten lørdag og flyttet lenger ned på fronten søndag. Den var godt synlig begge dager.» (Se vedlegg for publiserte beklagelser.)

AN anmoder PFU «[u]t fra en samlet vurdering (…) om at klagen ikke gis medhold». Anmodningen begrunnes slik: «Vi har erkjent at vi har begått feil og at vi skulle vært mer presise i formuleringene. Med unntak av noen få minutter har vi ikke publisert navn i noen av sakene – verken før eller etter den påklagede artikkelen. Vi har vært opptatt av rask dialog med klager, en dialog som i utgangspunktet ble avvist av klager selv. (…)»

 

Klager mener forsøk på å løse saken i minnelighet ble gjort «ved de to telefonsamtalene som det refereres til» (like etter publisering av navn og dagen etter publisering). Klager skriver: «En beklagelse etter at saken er sendt til PFU har liten betydning. Gratis rubrikkannonser retter ikke på skaden.»

 

Avisa Nordland mener å ha imøtekommet klager «på alle punkter – i tillegg til at dødsannonse og takkeannonse er innvilget gratis». Slik avisa ser det, ble beklagelsene publisert «på et senere tidspunkt enn ønskelig fra Avisa Nordlands side» grunnet «[m]angel på respons og vilje til dialog» fra klagers side.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Avisa Nordland (AN), der avisa bekreftet at en savnet mann var funnet omkommet. Mannens navn ble også publisert en kort periode.

Klager er pårørende av den omkomne, som reagerer på ANs publisering, da den innebar at de mottok kondolanser før de hadde mottatt dødsbudskapet. Slik klager ser det, skulle AN formulert seg annerledes. Etter klagers mening har AN brutt punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om å kontrollere opplysningene som publiseres, samt punkt 4.6, om å ta hensyn og ikke identifisere omkomne uten at nærmeste pårørende er underrettet.

Avisa Nordland (AN) erkjenner at avisa burde formulert seg mer presist. AN forklarer at den omtalte saken slik den gjorde, fordi den på bakgrunn av hva andre medier publiserte, samt kunnskap om at familien var representert i leteområdet, forsto det slik at funnet var offisielt bekreftet. AN opplyser at den omkomnes navn lå i artikkelen noen få minutter, men ble tatt bort umiddelbart da familie tok kontakt og orienterte om at ikke alle pårørende var informert. AN tok også en gjennomgang av saken da klager kontaktet redaksjonen dagen etter publisering, uttrykte sin misnøye og ba om en beklagelse. Slik avisa ser det, har den imøtekommet klager. AN viser til at den har beklaget i både papir- og nettutgaven av avisa, og også i direkte korrespondanse med klager.
 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at AN innrømmer at den skulle formulert seg annerledes, og ikke bekreftet at det var den savnende som var funnet omkommet. Utvalget noterer seg at avisa på publiseringstidspunktet handlet i god tro ut fra den informasjonen redaksjonen satt på. Likevel mener utvalget at det selvstendige publisistiske ansvaret som påhviler ethvert redaktørstyrt medium, må være så strengt at man ikke kan stole fullt på andre i slike saker; man må selv forsikre seg om at pårørende er informert når det handler om formidlingen av dødsbudskap. Familie skal ikke få dødsbudskap gjennom media.

Utvalget viser til punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om kildekritikk og kontroll av opplysninger, samt punkt 4.6, der det heter: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

Utvalget merker seg at AN har forsøkt å komme klager i møte og finne en minnelig løsning i foreliggende sak. Slik utvalget ser det, veier dette forsøket og de publiserte beklagelsene – to uker etter publisering – likevel ikke opp for det opprinnelige overtrampet.

Selv om AN fjernet navnet til den omkomne umiddelbart da redaksjonen ble gjort kjent med at ikke alle pårørende var varslet, og navnet kun lå ute i få minutter, kommer PFU til at AN har opptrådt presseetisk uakseptabelt. AN utviste ikke tilstrekkelig hensyn til de pårørende da redaksjonen på publiseringstidspunktet slo fast at den savnede mannen var funnet omkommet uten å forsikre seg om at opplysningen var offisielt bekreftet, og at alle pårørende var informert. Slik utvalget ser det, kunne AN også beklaget da klager tok kontakt dagen etter publisering, før PFU-klagen ble en realitet.

 

Avisa Nordland har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.6 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. mai 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,
Eva Sannum, Sylo Taraku, Erik Schjenken