NN mot Namdalsavisa

PFU-sak 057/17


 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Namdalsavisa (NA), der en ung kvinne fortalte om det som skjedde da hun fikk i seg designerdop. Ifølge artikkelen våknet hun «full av angst, syk og med følelse av å være misbrukt». Det fremgikk at hun skal ha fått stoffet av en mann hun møtte på en fest, og at legeundersøkelser viste at hun hadde hatt sex mens hun var bevisstløs.

Klager er i familie med den omtalte mannen. Det klages med hans samtykke. Slik klager ser det, har NA gitt en subjektiv fremstilling, utelatt relevant saksinformasjon, som at saken er under etterforskning, og forhåndsdømt mannen som «en ondsinnet voldtektsmann». Klager mener redaksjonen heller ikke har innfridd kravet til samtidig imøtegåelse, og at avisen skulle vært tydeligere på hvilke kilder det publiserte var basert på. Etter klagers mening kunne kildegrunnlaget også vært bredere. Klager etterlyser større omtanke og saklighet i innhold og presentasjon, også overfor pårørende av omtalte, og mener for øvrig at lokalsamfunnet identifiserer hvem som er omtalt.

Namdalsavisa (NA) opplyser at den påklagede artikkelen var én av fem artikler relatert til saken, alle publisert samme dag. Avisa mener derfor klager gir et uriktig bilde av det publiserte. NA opplyser at det fremgikk at saken var under etterforskning, at mannen var siktet, samt at den omtalte kvinnen også var siktet for narkotikamisbruk. Mannen var også sitert i en av de andre artiklene, under tittelen «Siktet for voldtekt». NA opplyser at omtalen er basert på en rekke kilder, og mener saken er omtalt ut fra vanlige journalistiske virkemidler. Alle parter er tatt hensyn til. Slik NA ser det, er involverte også tilstrekkelig anonymisert. For øvrig mener avisa at klager må ha lest en arkivert versjon som ikke hadde samme lenker og koblinger til de andre relevante artiklene som ved publisering. NA forklarer at endringene skyldes endret publiseringssystem, og at redaksjonen nå har lagt inn de relevante uttalelsene fra den omtalte mannen i den påklagede artikkelen.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det inngår i pressens samfunnsoppdrag å sette søkelys på hva bruk av rusmidler kan føre til. Utvalget mener også NA måtte kunne formidle en persons opplevelser etter å ha fått i seg et illegalt stoff. Slik utvalget ser det, har NA valgt en form som gjør det tydelig at saken er fortalt fra kvinnens ståsted. Det handler om hennes subjektive opplevelser.

Videre konstaterer utvalget at den påklagede artikkelen er én av flere artikler publisert samme dag om temaet «designerdopet». Artiklene skal ha blitt publisert samlet, og hver artikkel skal ha hatt lenker til relaterte publiseringer. Dette er ikke dokumentert for PFU, men utvalget har ingen grunn til å mistro NA på dette punkt. Publiseringene sett under ett viser at NAs omtale er basert på flere kilder, og at ulike syn kommer til uttrykk. Det fremgår også at saken er under etterforskning, og at de omtalte er siktet for ulike forhold.

PFU merker seg at klager mener NA har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP). Utvalget forstår at man som berørt part, særlig når man leser den påklagede artikkelen isolert, kan finne omtalen belastende. Slik utvalget ser det, har NA imidlertid tatt presseetiske hensyn blant annet ved å omtale saken i anonymisert form.

Utvalget er likevel enig med klager i at det finnes problematiske sider ved publiseringen; den påklagede artikkelen inneholder en påstand om voldtekt. Det er en sterk beskyldning som utløser retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, og leser man den påklagede artikkelen isolert, slik klager har gjort, uavhengig de andre artiklene om «designerdopet», finner man ingen imøtegåelse.

VVP 4.14 er tradisjonelt håndtert strengt i PFU. Imøtegåelsen skal være samtidig, og den skal gjengis. Utvalget konstaterer at den angrepne avviser påstanden i artikkelen som omtaler siktelsen mot ham. I papiravisa må man bla til neste side for å finne denne imøtegåelsen. På nett må man klikke seg inn i saken via lenken til artikkelen. Etter utvalgets mening er en slik lenke til en annen artikkel imidlertid ikke tilstrekkelig. Det er ingen samtidig imøtegåelse når innholdet i imøtegåelsen ikke er synlig samme sted som beskyldningen blir fremsatt. Når lenken i tillegg falt bort i den arkiverte versjonen av artikkelen som klager leste, er det dessuten ingen imøtegåelse. At NA har tatt inn mannens uttalelse i den påklagede artikkelen som følge av denne PFU-klagen, er bra, men oppveier likevel ikke for det opprinnelige overtrampet.

Namdalsavisa har brutt punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo 23. mai 2017

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,
Eva Sannum, Sylo Taraku, Erik Schjenken