(NN) mot Birkenes Avisa

PFU-sak 056/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Birkenes Avisa om en ikke navngitt tenåring som var dømt for vold og trusler. Den dømtes alder, kjønn, bosted og skolenavn ble omtalt i artikkelen.

Klager er mor til den omtalte tenåringen med samtykke fra denne. Hun viser til at Birkenes er et lite sted, og reagerer på at avisen valgte å omtale denne saken. Slik klager ser det, er den omtalte nå «hengt ut» i bygda. Det vises til at omtalen har ført til reaksjoner fra flere personer. Artikkelen har vært svært tyngende for domfelte, og oppleves som en tilleggsbelastning for alle berørte. Klager mener man må tenke seg nøye om før man skriver sånne ting i avisen.

Birkenes Avisa avviser klagen og mener artikkelen er nøktern både i innhold og form. Videre vises det til sakens alvor, og at dette er forhold som en lokalavis også må kunne omtale. Slik avisen ser det, er det selve hendelsen som har påført den omtalte og de berørte problemer, ikke omtalen som sådan. Avisen avviser at de har identifisert den dømte, og at både alder og skole var viktige opplysninger i denne saken.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke medienes rett til å informere om det som skjer i samfunnet og at forhold som avgjøres i domstolene har offentlig interesse. Vold og trusler mot og mellom barn er et alvorlig forhold og må kunne omtales. Utvalget mener derfor at Birkenes Avisa måtte kunne omtale dommen og at den domfelte må akseptere en viss omtale. Men gitt den omtaltes alder, må avisen utvise stor varsomhet – og utvalget forstår at klager ønsker å få saken vurdert.

Slik utvalget ser det, er artikkelen i form og innhold, nøktern og saklig. Det avgjørende her er graden av identifisering. I denne saken har avisen ikke brukt navn eller bilde, men kjønn, bosted, alder og skolenavn. Ifølge Vær Varsom-plakaten skal man være varsom med å bruke klare identifikasjonstegn i saker som gjelder unge lovovertredere jf. VVP punkt 4.7. Lovbrytere under myndighetsalder har et særlig behov for beskyttelse, også omtalt i VVP punkt 4.8, der det blant annet heter at barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i rettssaker.

Etter utvalgets mening, ble summen av identifiserende elementer i dette tilfellet, for mange, og omtalen ble derfor unødig belastende. Avgjørende for utvalget er den omtaltes unge alder, og den varsomhet mediene er forpliktet til å utvise i slike saker.

Birkenes Avisa brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mai 2016

Alf Bjarne Johnsen, Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg, Tone Angell Jensen, Eva Sannum, Erik Schjenken