NN mot Saltenposten

PFU-sak 044/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Saltenpostens omtale av søknader om å få kjøre skuter. I artikkelen ble søkerne navngitt, og deres årsaker til behov for skuterkjøring opplyst, deriblant private helseopplysninger.

Klager er en av de omtalte søkerne som mener avisen har gått for langt da den omtalte hennes helseplager. Klager reagerer på at det som står i en personlig legeerklæring i en sak om søknad om skuterløyve ble omtalt i avisa. Klager mener dette er en personlig sak mellom henne, legen og dem som skal behandle søknaden, og ikke informasjon for allmennheten. Det vises blant annet til Vær Varsom-plakaten (VVP) punkt 4.3.

Saltenposten mener klager reiser en interessant problemstilling. Kommunens sakspapirer og klagers redegjørelse ligger offentlig tilgjengelig på kommunes nettsider, og avisen har hatt en praksis på å offentliggjøre navn og redegjøre for grunnlaget for tillatelse/avslag. Avisen er klar over at den har et selvstendig ansvar for hva avisen publiserer av personlige opplysninger, men mener klagers helsetilstand er relevant ettersom den har stor betydning for å få dispensasjon for å kjøre snøskuter. Avisen ser at det går en grense et sted, men mener at klagers midlertidige helsetilstand ikke er spesielt stigmatiserende helseopplysninger.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil understreke at Saltenposten var i sin fulle rett til å sette søkelys på søknadene om skuterkjøring og kommunens håndtering av disse. Spørsmålet i denne klagesaken er imidlertid måten det gjøres på.

Selv om informasjon er offentlig tilgjengelig, betyr ikke det nødvendigvis at mediene fritt kan publisere den samme informasjonen i egne kanaler. Mediene må forholde seg til VVP, som pålegger mediene å ta en rekke hensyn, blant annet skal mediene vise respekt for menneskers privatliv, og ikke fremheve personlig og private forhold når dette er saken uvedkommende jf. 4.3.

Opplysninger om helse tilhører menneskers privatliv. Spørsmålet i denne saken blir hvilke opplysninger som er nødvendige for at folk skal bli tilstrekkelig informert. Opplysninger må vektes opp mot andre hensyn, som retten til privatliv.

I denne klagesaken var helseopplysningene relevante og ikke saken uvedkommende, men koblet opp mot klagers navn blir dette en eksponering av klagers privatliv som ikke er forenlig med god presseskikk.

Saltenposten har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.3.

Oslo 23. mai 2017,

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Eva Sannum, Sylo Taraku, Erik Schjenken