NN mot Drammens Tidende

PFU-sak 043/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder totalt sju nettartikler som inngikk i Drammens Tidendes (DT) kritiske dekning av festivalen Sommerbris gjennom høsten 2014. Klagen omfatter også avisens kommentarfelt og Facebook-publisering av artikler med dertil hørende leserkommentarer.

Klager er festivalsjefen for Sommerbris. Han stiller spørsmål ved DTs agenda for dekningen og antyder hevnmotiver samt at avisen løp bookingagenters ærend. Videre er han kritisk til at DT omtalte det klager anså som grunnløse økonomiske krav mot klager. Han mener at DT ga et uriktig inntrykk av at han hadde leid festivalområdet gratis av kommunen. Klager hevder også at han ved ett tilfelle ikke fikk adgang til å imøtegå beskyldninger, og anfører at DT ikke hadde dekning for å omtale Sommerbris som «omstridt». Endelig klages det på at leserkommentarer om ham i DTs kommentarfelt og på DTs Facebook-side, var ærekrenkende. Klager viser ikke til konkrete punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Drammens Tidende avviser påstander om skjulte agendaer og at avisen har brutt god presseskikk. Det fremholdes at økonomiske konflikter knyttet til en festival har offentlig interesse, og understrekes at klager hele tiden hadde adgang til samtidig imøtegåelse. De påklagede leserkommentarene var ifølge DT innenfor ytringsfriheten og ikke brudd på god presseskikk. Videre mener DT at redaksjonen hadde dekning for å omtale Sommerbris som «omstridt», samt at klager var festivalsjef og involvert på mange måter i gjennomføringen av arrangementet.

 

Pressens Faglige Utvalg deler DTs oppfatning av at økonomiske konflikter knyttet til en festival har offentlig interesse. Videre registrerer PFU at klager, uavhengig av mediedekningen, lå i konflikt med flere aktører som hadde bidratt under festivalen, noe som etter utvalgets syn ga DT dekning for å omtale den som omstridt. Utvalget kan heller ikke se at det er grunn for å tro at DT hadde skjulte motiver for å sette et kritisk søkelys på Sommerbris.

At klager som festivalsjef var sentral for gjennomføringen av Sommerbris 2014, fremstår opplagt for utvalget – også fordi økonomiske krav ble rettet mot ham i etterkant. Klager måtte derfor tåle å bli knyttet til påstanden om gratis tomteleie fra kommunen i 2014. At det var samarbeid med Drammenselvas venner som ga fritak for betaling, fremgikk av DTs omtale.

Utvalget noterer at DT i all hovedsak var påpasselig med å innhente, og forsøke å innhente, klagers kommentarer underveis i dekningen. Artikkelen «Festival skylder toppartister penger» var imidlertid en sitatsak fra Dagsavisen Fremtiden der DT ikke tok med det utvalget anser som den mest sentrale delen av klagers imøtegåelse, nemlig klagers forklaring om at han holdt tilbake betaling til artistene «av rettmessige grunner». Selv om DT lenket til Dagsavisens artikkel, kan ikke utvalget se at artikkelen i tilstrekkelig grad ivaretok hensynet til samtidig imøtegåelse, jf. VVPs punkt 4.14.

Videre merker utvalget seg at det i DTs kommentarfelt under ovennevnte artikkel meldte seg en ny aktør som hevdet at klager skyldte også ham penger. Denne faktiske anklagen fikk stå uimotsagt. Selv om DT fulgte opp med en artikkel noen dager senere, der aktøren fra kommentarfeltet fremsatte beskyldningene mot klager på nytt, og der klagers kommentarer til saken ble forsøkt innhentet, mener utvalget at den opprinnelige leserkommentaren var i strid med VVPs punkt 4.14., og derigjennom punkt 4.17. om «så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk».

Drammens Tidende har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 26. mai 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Kirsti Husby, Frode Hansen, Øyvind Brigg

Reidun Førde, Amal Aden, Henrik Syse