Hammerfest kommune ved rådmannen mot Finnmark Dagblad

PFU-sak 011/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: 

Klagen gjelder flere artikler i Finnmark Dagblad (FD)/iFinnmark, der foreldre sto frem og fortalte om det de mener er kritikkverdige forhold ved en skole i Hammerfest kommune. Av omtalen fremkom det at foreldrene vil anmelde skolen.

Klager er Hammerfest kommune ved rådmannen, som mener publiseringene ikke har tatt hensyn til hvilke konsekvenser omtalen kan få for barna som er omtalt. Klager reagerer på at barna er identifisert med blant annet fornavn, alder og skoletrinn, og ved at foreldrene har stått frem med sitt fulle navn og bilde. Slik klager ser det, er det også publisert private opplysninger om ett av barna. Videre mener klager at FD har fremstilt det som om skolen anmeldes for vold utøvd av ansatte. Klager påpeker at dette ikke er riktig, og at anmeldelsen gjelder påstander om brudd på Opplæringsloven. I tillegg mener klager at det ikke er dekning for alle titler og påstander, og at de alvorlige anklagene som er publisert, skulle vært kontrollert grundigere.

Finnmark Dagblad/iFinnmark avviser klagen og opplyser at redaksjonen vurderte identifiseringen nøye, også i samråd med de omtalte. Slik FD ser det, har omtalen hatt positive konsekvenser for omtalte barn, noe redaksjonen mener underbygger at valget om å identifisere var riktig. Slik FD ser det, har den også tilstrebet bredde og relevans i valg av kilder. Redaksjonen opplyser at den dessuten ønsket å snakke med flere, men at den ikke klarte å få alle man ønsket å snakke med i tale. For øvrig mener FD det er dekning for alle titler og ingresser, og redaksjonen avviser at den har publisert opplysninger om at foreldrene anmelder skolen for vold utøvd av ansatte. Det anføres også at skoleledelsen har fått god anledning til å svare på anklagene.

 

Pressens Faglige Utvalg mener FD har satt søkelys på et viktig tema. Samtidig må utvalget fastslå at det handler om sensitive og kompliserte forhold og anklager, som fordrer spesiell aktsomhet og omtanke, særlig overfor de omtalte og involverte barna.

Utvalget konstaterer at det tydelig fremgår at de alvorlige påstandene som rettes mot den omtalte skolen, formidles som nettopp dette, som påstander om hvordan foreldre og tidligere ansatte opplever forholdene ved skolen. Utvalget merker seg også at skoleledelsen er gitt anledning til å uttale seg og korrigere anklagene, i tråd med presseetikkens krav til samtidig imøtegåelse (jf. VVP-punkt 4.14) og kontroll av opplysninger (jf. VVP-punkt 3.2).

Utvalget noterer seg at det i den første publiseringen ikke blir direkte uttalt at foreldrene anmelder skolen for brudd på Opplæringslovens §9a, om det psykososiale miljøet. Etter utvalgets mening fremgår det imidlertid at foreldrene vil gå til anmeldelse fordi skolen, etter foreldrenes mening, ikke har tatt tak i problemer av psykososial art, som er meldt inn tidligere. Det fremgår også i klartekst at det handler om en anmeldelse, og at skoleledelsen har fått mulighet til å kommentere påstandene som ligger til grunn for anmeldelsen. Utvalget kan derfor ikke se at FDs omtale av anmeldelsen skulle innebære noe presseetisk overtramp.

Slik utvalget ser det, er det sentrale presseetiske spørsmålet her hvorvidt FD kunne identifisere de omtalte slik avisen gjorde. Selv om foreldrene måtte kunne stå frem og fortelle sin historie, minner utvalget om redaksjonens selvstendige ansvar for å vurdere konsekvensene medieomtalen kan få for barna. Slik utvalget ser det, skulle FD tatt langt større hensyn til omtalte barn. Det var ikke nødvendig å benytte barnas navn i artiklene. Utvalget minner i denne sammenheng om at bruken av navn er noe av det mest identifiserende ved siden av bilde. Utvalget konstaterer samtidig at FD tok noen hensyn ved ikke å benytte barnas bilde, og etter en samlet vurdering kommer utvalget til at navnebruken her kan aksepteres.

Utvalget reagerer imidlertid på den unødig detaljerte omtalen i artikkelen om det ene barnet som har byttet skole. Utvalget minner om pressens plikt til å vurdere hvilke opplysninger man skal publisere, også når kilden er foresatte som vil sitt barns beste. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.»

På dette punkt har Finnmark Dagblad/iFinnmark brutt god presseskikk.

Oslo, 30. mars 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen,
Reidun Førde, Camilla Serck-Hanssen