Vil ha mer åpenhet om skatteopplysninger

Norsk presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening mener opplysninger om forhøyet tilleggsskatt og brudd på skattereglene må gjøres offentlig tilgjengelig.

Presseorganisasjonene mener det er på høy tid at disse opplysningene gjøres tilgjengelig for alle gjennom en åpen, søkbar database, og registreringen må være obligatorisk.  Dette fremgår av en felles høringsuttalelse til forslag fra Finansdepartementet om endringer i reglene om Skatteetatens informasjonsbehandling.

Anmodningsvedtak
Bakgrunnen for høringen er oppfølging av to anmodningsvedtak fra Stortinget fra 2015 som begge går ut på å bekjempe svart arbeid, og  Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. I høringsnotatet foreslås ingen konkrete regler om dette, men de ber om synspunkter på spørsmål om utlevering og om ordningen bør være frivillig eller obligatorisk.

Obligatorisk
Presseorganisasjonene mener en «obligatoriske» ordning, der opplysningene blir tilgjengelig for almenheten uavhengig av om virksomheten samtykker til det, det eneste alternativet hvis man har et reelt ønske om å bekjempe arbeidslivskriminalitet. De trekker fram hensynet til sikker informasjon som et viktig grunnlag. Videre vises det til at regjeringen har forpliktet seg til mer åpenhet om disse opplysningene i regjeringens strategi om arbeidslivskriminalitet, og at myndighetenes egen innsats på dette området, ikke er god nok.

Behov for sikker informasjon
Sistnevnte ble bla. bekreftet i dokument 3:15 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet, der Riksrevisjonen avdekker vesentlige svakheter både i Arbeidstilsynets og politiets arbeid mot arbeidsmiljøkriminalitet. I følge rapporten mangler både Arbeidstilsynet og politiet kapasitet og verktøy til å reagere effektivt og forebyggende mot arbeidslivskriminalitet, og 10 av 17 politidistrikter opplyser at de ikke har tilstrekkelig kapasitet innen etterforskning av arbeidsmiljøsaker (jf. I punkt 5.6.3 i rapporten).

Samlet gjør dette at samfunnet har et sterkt behov for bedre tilgang på sikker informasjon om brudd på skattereglene. «Selv om gjeldende regler for offentliggjøring av skattelister i skatteforvaltningsloven § 9-7 har blitt strammet inn de siste årene, er det politisk enighet om at skatteopplysninger om enkeltpersoner er offentlig informasjon i Norge. I lys av dette er det også merkelig å holde på at opplysninger om mislighold av disse reglene i næringsvirksomhet skal holdes tilbake», heter det i høringsuttalelsen.

Åpne data
Presseorganisasjonene er videre opptatt av at opplysningene legges ut som åpne data, fordi dette gir helt nye muligheter for å drive datastøttet journalistikk. Tilgjengelig i et åpent dataformat gjør det mulig med maskinlesing, kryssøk og helhetlige uttrekk av datasett, noe som igjen gjør at mediene kan få ut informasjon og saker av stor offentlig interesse

Les hele uttalelsen her:

Hele høringsuttalelsen fra NJ, NR og NP