Vil ha egen medievarsling

Medieorganisasjonene vil ha bedre og raskere varsling når noe skjer.

Mediene er ikke fornøyde med varslingen når ulykker eller andre hendelser med alarmutrykninger inntreffer. Dette var budskapet da Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund møtte nødetatene tirsdag.

Med lukket nødnett er det ikke lenger mulig å få informasjon ved å lytte til politiradioen. Dette førte til at mediene har mistet en viktig kilde til opplysninger nå noe skjer.

Det er helt nødvendig at mediene får en ny løsning for varsling ved denne type hendelser, noe også Politidirektoratet mente i et brev til politidistriktene i 2010, der det blant annet står: «Politiet er tjent med å komme ut med riktig informasjon om hendelser som håndteres. Politiet skal dessuten oppfylle informasjonsplikten som er nedfelt i Statens kommunikasjonspolitikk, politiets kommunikasjonsstrategi, samt politiinstruksen.»

Dette mener medieorganisasjonene:

– Vi trenger en egen varslingstjeneste for mediene, twitter er ikke nok.

– Behov for forhåndsdefinerte kriteriegrunnlag for hva som er offentlig informasjon, som for eksempel at alle branner og trafikkulykker er offentlige.

– Behov for forhåndsdefinerte kriterier for tid – hvor raskt man skal varsle pressen.

– Utlevering av informasjon må vurderes utelukkende etter hva som kan utleveres, ikke hva som kan bli publisert. Publisering av opplysninger mediene mottar, er medienes ansvar.

– Behov for å gjøre systemet for informasjon mindre sårbart for menneskelige forskjeller, i dag varierer informasjonsflyten veldig både mellom distriktene, type hendelser og hvem som er operasjonsleder.

Twitter fungerer bra som en tilleggskanal ved siden av den ekstra varslingstjenesten mediene har behov for, men må forbedres. Bruken av twitter (eller andre type informasjonsløsninger) må gjøres mer konsekvent, systematisk og enhetlig. I dag er det store variasjoner i hvordan (- og om) ulike etater og distrikter bruker twitter, og vi har mange eksempler på at det tar lang tid fra en hendelse skjer til det meldes om på twitter. De alvorlige hendelsene meldes ikke alltid fra om.

– Det er viktig at etatene er tydelige og konsekvente på hvor man kan hente informasjon raskt, om det er loggen, twitter el.

Relaterte saker: Nødnett og pressevarsling