Samfunnet trenger bedre informasjon fra politiet

Pressens offentlighetsutvalg mener det haster med å finne en bedre løsning for informasjon fra politiet. Utvalget ber om at Justisdepartementet umiddelbart tar initiativ overfor Politidirektoratet for raskt å bedre informasjonen til mediene.

Samfunnet trenger å bli informert når noe skjer. Jo mer akutt og alvorlig hendelsen er, desto større blir behovet for informasjon. Mediene har derfor et særlig ansvar for å informere når noe skjer. En forutsetning for at mediene skal kunne ivareta dette ansvaret, er rask tilgang til informasjon fra politiet.  Mediene er avhengig av mest mulig opplysninger om hendelser både for å kunne informere videre, men også for å kunne gjøre gode, etiske vurderinger av hva som skal publiseres om en sak.

Likevel oppfatter vi at informasjonsflyten fra politiet har blitt vesentlig svekket de siste 10 årene, etter innføringen av lukket nødnett. Dette gjelder både alvorlige hendelser, og hendelser som er mindre alvorlige, men likevel har stor betydning for et lokalsamfunn. Politiets bruk av Twitter vil aldri fungere som en fullverdig informasjonskanal overfor mediene, fordi det tvinger politiet inn i en redaktørrolle de verken skal ha, eller har mulighet til å fylle.

Derfor advarte også lederne av ti regionale redaktørforeninger om manglende informasjon til mediene og befolkningen, der de også viste til konkrete saker der politiet hadde unnlatt å varsle om hendelsen.  Sakene gjaldt alt fra dødsfall på jobb eller i flystyrt, skogbrann, likfunn og alvorlige ulykker. Samtlige med fellesnevneren «betydelig offentlig interesse».

I en undersøkelse som nettopp ble gjennomført av Norsk Journalistlag blant deres medlemmer som er i kontakt med politiet som en del av sin arbeidshverdag, svarer over halvparten av journalistene at kommunikasjonen er blitt dårligere etter at Twitter ble den primære kommunikasjonskanalen. Ifølge den samme undersøkelsen kan det virke som at politiet unnlater å melde fra før det har gått en viss tid. Ni av ti svarer at redaksjonen får tips om hendelser som politiet er helt tause om på Twitter. Like mange svarer at informasjonen som legges ut i Twitter-meldingene, er så mangelfull at de må ta oppfølgende telefoner til politiets operasjonssentral for å få utfyllende opplysninger.

Politiet skal etterforske, sikre og redde liv. De skal ikke og kan ikke fylle medienes rolle. Men politiet plikter å tilrettelegge for at mediene kan ivareta sitt samfunnsansvar. En måte å gjøre dette på er å sørge for systemer som varsler og informerer redaktørstyrte, journalistiske medier når noe skjer, for eksempel gjennom en egen «mediekanal».

God informasjon til mediene på et tidlig tidspunkt, vil både avlaste politiet for pressehenvendelser og det vil gi mediene grunnlag for å gjøre gode redaksjonelle vurderinger om hva som skal publiseres.  Gevinsten blir bedre og raskere informasjon ut til samfunnet.

Pressens offentlighetsutvalg mener det haster å få til en bedre løsning på dette området. Pressen bør tas med i arbeid for en egen mediekanal. Frem til da bør Justisdepartementet i sin styringsdialog med politidistriktene stille konkrete krav til rask informasjon til mediene om alle hendelser, og at det etableres et effektivt system for kommunikasjon som gjør det mulig å få svar på spørsmål under hendelser.

Kontakt:     
Tron Strand, leder av utvalget og journalist i Bergens Tidende, 913 28 863