Regjeringen bør skrote dette forslaget

Politikere og presse med opprop mot lovendring.

Innlegget ble først publisert i Aftenposten 16.09.2023. 

I stedet for å følge opp Stortingets vedtak fra 2006, foreslår regjeringen en lovendring som vil gjøre det mulig å skjule eksistensen av alle interne dokumenter for offentligheten.

Forslaget om å endre offentlighetslovens bestemmelser for å kunne skjule eksistensen av interne dokumenter bør skrinlegges.

Et enstemmig storting vedtok en ny offentlighetslov i 2006. En ny og moderne lov skulle sikre mer åpenhet. I innstillingen skrev en samlet justiskomité:

«Komiteen understreker at åpenhet skal være utgangspunktet, da det sikrer befolkningen medvirkning og innsyn i demokratiske prosesser. Dette bidrar igjen til bedre kontroll av myndighetsutøvelse og økt tillit i befolkningen.»

Mer innsyn
Det ble besluttet å gi kommuner og fylker færre unntaksmuligheter for interne dokumenter. Begrunnelsen var at «dette vil legge til rette for at det representative folkestyret i fylkeskommuner og kommuner skal fungere godt gjennom at det kan bidra til økt folkelig innsikt og dermed engasjement og deltagelse i lokalpolitikken.»

Stortinget mente altså at mer innsyn i interne dokumenter ville styrke demokratiet i kommuner og fylker.

Et samlet storting stilte seg bak et ønske om å evaluere loven. Årsaken var at man ville sikre seg at hovedmålet om mer åpenhet ble en realitet. Da ble det understreket at «praktiseringen av unntaket knyttet til organinterne dokumenter blir viet særlig oppmerksomhet ved evalueringen av loven».

Det ble også gjort et vedtak om journalføring av interne dokumenter:

«Stortinget ber Regjeringen om å vurdere om arkivforskriften bør endres slik at forvaltningen får plikt til å journalføre såkalte organinterne dokumenter.»

Begrunnelsen for dette var at journalen er et viktig arbeidsredskap for å finne frem til relevante dokumenter og at innsyn i journaler er «en viktig forutsetning for et velfungerende offentlighetsprinsipp».

Kan skjule interne dokumenter
Evalueringen ble gjennomført og var på høring i 2016, men er siden ikke fulgt opp. I stedet for å følge opp Stortingets vedtak fra 2006, og dermed sikre mer åpenhet, foreslår regjeringen en lovendring som vil gjøre det mulig å skjule eksistensen av alle interne dokumenter for offentligheten.

Vi anerkjenner at interne dokumenter i mange sammenhenger ikke er ment for offentliggjøring. Eksisterende lovverk sikrer imidlertid muligheten for å unnta slike dokumenter fra offentlighet. Om det er nødvendig å endre loven, bør det gjøres etter en helhetlig gjennomgang av hele loven og hvordan den praktiseres.

I Norge er det stor tillit mellom folk og folkevalgte. De foreslåtte lovendringene er ikke det som skal til for å styrke denne tilliten. Vi ber om at regjeringen ikke fremmer forslagene.

Dag Terje Andersen, tidligere stortingsrepresentant (Ap)

Karin Andersen, tidligere stortingsrepresentant (SV)

Per-Kristian Foss, tidligere stortingsrepresentant (H)

Trine Skei Grande, tidligere stortingsrepresentant (V)

Siv Jensen, tidligere stortingsrepresentant (Frp)

Martin Kolberg, tidligere stortingsrepresentant (Ap)

Elin Floberghagen, generalsekretær Norsk Presseforbund

Tron Strand, leder Pressens offentlighetsutvalg